HSP: “Historische schepen moeten in de stad blijven”

Raadslid Peter Bos heeft vragen gesteld aan het college over historische schepen die in de Binckhorst en Laakhaven liggen en daar weg moeten omdat ze te lang zijn.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Den Haag, 7 juli 2014

Betreft: Ligplaatsen historische schepen
Geachte voorzitter,

 

Langs de Jupiterkade in de Trekvliet ligt al sinds jaar en dag een boeierschip uit 1881. Ook langs de Verheeskade in Laakhaven ligt een aantal historische schepen. Al deze schepen moeten nu onder dwang van de gemeente de stad verlaten. In verband hiermee leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor.

 

  1. Kent het college het boeierschip genaamd ’t Scheepie dat ooit onder de naam Koopmans Welvaren voer en nu al heel lang in de Binckhorst een ligplaats heeft?
  2. Kent het college de historische schepen Havik, Jozina en Lijntje die lange tijd in de Binckhorst hebben gelegen en nu in Laakhaven liggen?
  3. In de Verordening op de Binnenwateren is geen aparte categorie varend erfgoed opgenomen. Dit betekent dat historische schepen -niet zijnde bedrijfs- of woonschepen- volgens de Verordening als een recreatieschip moeten worden beschouwd. Recreatieschepen langer dan 12 meter mogen echter sinds juni 2014 geen ligplaats meer in gebruik hebben. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
  4. Waarom ontbreekt in de Verordening een speciale categorie voor varend erfgoed?
  5. Is het juist dat het college middels bestuurlijke dwangmaatregelen bezig is om deze schepen daadwerkelijk van hun huidige ligplaatsen te beroven? Zo nee, waarom niet?
  6. De historische haven aan het Zieken ligt vol en heeft een wachtlijst, de haven van de Vlietstreek heeft ook een wachtlijst en de beloofde historische haven in Laakhaven moet nog aangelegd worden. Dit betekent dat er momenteel geen vervangende ligplaatsen zijn voor de bovengenoemde historische schepen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college met mij van mening dat de Binckhorst en Laakhaven met hun industriële verleden en rol als bedrijfshaven juist goede plekken zijn voor de wat grotere historische bedrijfsschepen? Zo nee, waarom niet?
  8. De bovengenoemde schepen hebben als bedrijfsvaartuig een verleden met de stad en hebben soms al meer dan 20 jaar in de Haagse binnenwateren een ligplaats. Is het college bereid om de huidige ligplaatsen te continueren zo lang er geen vervangende ligplaatsen zijn? Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Bos