MOOOF, de succesvolle broedplaats en community in de Binckhorst, dreigt te verdwijnen. “Dat mag absoluut niet gebeuren”, vindt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Sinds de start in 2013 is MOOOF uitgegroeid tot een heus dorp met een kleine 200 bedrijven en tientallen voorzieningen. Van hip-hopstudio’s tot martial arts, van rollerskatebaan tot opera, van fysiotherapeuten tot een werkplaats voor muziekinstrumenten, van een uniek Frans restaurant tot het Pianino theater, dat en veel meer maakt MOOOF tot een unieke, bruisende en onmisbare creatieve hotspot in de Binckhorst.

MOOOF is gevestigd in een deel van het voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht op de Binckhorstlaan, maar dat dreigt vanaf 1 januari gesloopt te worden, vanwege de bouwplannen van een projectontwikkelaar. Peter Bos vraagt het college of het mogelijk is om MOOOV te verplaatsen naar een ander deel van het gebouw, dat nu nog leeg staat en mogelijk veel later ontwikkeld gaat worden.

MOOOV is begonnen als tijdelijk initiatief, maar heeft zich volgens de Haagse Stadspartij spectaculair goed ontwikkeld tot een onmisbare icoon van de Binckhorst. Bos: “Dit is precies wat we willen in de Binckhorst. Niet alleen maar woningen, maar ook voorzieningen en bedrijvigheid. Er werken honderden mensen en er komen wekelijks duizenden mensen op bezoek om er te sporten, muziek te maken, te eten en noem maar op. Er zit heel veel innovatief en creatief ondernemerschap, maar het is tegelijkertijd ook een plek voor ontmoeting en cultuur. Er is zoveel behoefte aan dit soort initiatieven in onze stad. Het zou een ramp zijn als het stopt”.

Schriftelijke vragen: Toekomst MOOOF
Datum: 4 september 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 december 2020 eindigt mogelijk het huidige gebruik van het pand Binckhorstlaan 135, het voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht in de Binckhorst. Dit betekent dat MOOOF, een bruisende community in de Binckhorst, na 7 jaar het veld dreigt te ruimen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1.     MOOOF is een community voor muziek, dans en sport. Aangevuld met (para)medici en allerlei andere diensten en voorzieningen. Het is een unieke en bruisende hub van bedrijven en sociaal-culturele initiatieven middenin de Binckhorst in Den Haag. Sinds de start in 2013 is MOOOF uitgegroeid tot een echt dorp met een kleine 200 bedrijven. Van hip-hopstudio’s tot martial arts, van rollerskatebaan tot opera, van fysiotherapeuten tot een werkplaats voor muziekinstrumenten. Tot de MOOOF community behoren ook een uniek Frans restaurant en het Pianino theater. Is het college daarvan op de hoogte?

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte. 

2.     Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft in 2013 als eigenaar van het gebouw aan Motus BV de opdracht gegeven om het strategisch beheer uit te voeren om leegstand en verloedering te voorkomen en in te spelen op het vergroten van de economische vitaliteit en stedelijke kwaliteit van de omgeving. Het ROVB richtte zich op een beheersperiode van circa tien jaar. Om dit mogelijk te maken heeft het college van b&w op 3 september 2013 de Nota van Uitgangspunten t.b.v. wijziging bestemming van de Binckhorsthof (RIS 263533) vastgesteld, waarna MOOOF van start kon gaan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Het klopt dat in eerste instantie sprake is geweest van een beheerperiode van 10 jaar. Het huurcontract dat tussen eigenaar van Binckhorstlaan 135 en Motus is aangegaan heeft echter als einddatum 1 september 2020. Dit is verlengd tot 1 januari 2021. Het Omgevingsplan Binckhorst geeft ruimte aan bedrijfsverzamelgebouwen, ook met culturele of maatschappelijke invalshoek

3.     Het Rijksvastgoedbedrijf (de opvolger van het RVOB) heeft het pand in bestaande toestand, dus met gebruikers, in 2018 voor € 26.861.500,- verkocht aan White House Development BV uit Gouda. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dat is juist. 

4.     White House Development heeft in het kader van de verkoopprocedure een globaal plan met een volumeschets voor de locatie gemaakt. Dit plan gaat uit van volledige sloop en nieuwbouw op de locatie. Ruimte voor werken is vooral voorzien aan de Binckhorstlaan, waarbij de mogelijkheden voor herhuisvesting van MOOOF nader bezien worden. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist. 

5.     In welke fase bevindt de planvorming zich momenteel en welke partij gaat het plan ontwikkelen?

De ontwikkeling zit in de reserveringsfase, waarbij op 8 oktober 2020 een 12 weken document is aangeleverd voor de toetsing van de eerste fase van de totale ontwikkeling. Binkhorsthof B.V. is door VORM aangekocht en is de huidige ontwikkelaar.

6.     In eerste instantie was een herontwikkeling in twee fasen voorzien, waarbij eerst het leegstaande gebouwdeel aan het water (het blauwe gebouw langs de Trekvliet) zou worden vernieuwd, terwijl het andere gebouwdeel (het rode gebouw langs de Binckhorstlaan) in gebruik zou blijven door MOOOF. De herontwikkeling van het blauwe gebouw langs de Trekvliet heeft echter niet plaatsgevonden en dit deel staat nog altijd leeg. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Het klopt dat het deel aan het water nog niet herontwikkeld wordt. Door zicht op vaststelling van het Omgevingsplan Binckhorst lag het niet in de rede om vooruitlopend voor Binckhorstlaan 135 een aparte bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De afspraak was dan ook om te wachten op het omgevingsplan. Bij het in werking treden van het Omgevingsplan Binckhorst en bij toekenning van de reserveringsaanvraag, is ervoor gekozen om eerst de locatie aan de Binckhorstlaan te ontwikkelen. De tweede fase, aan de Trekvlietzijde, kan pas ter hand genomen worden als er voldoende gebruiksruimte is om woningen toe te voegen.

7.     Is een herontwikkeling in twee fasen nog steeds het uitgangspunt en zo ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? En zo nee, waarom niet?

Ja, dat is nog steeds uitgangspunt, zie antwoord op vraag 6. 

8.     In het Omgevingsplan Binckhorst is het volgende opgenomen:

Binckhorst is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Den Haag. Met een hoofdrol voor de strategische ligging en de uitstekende verbindingen via weg en water. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn bedrijven zich gaan vestigen in wat toen nog poldergebied was. Ook na het vertrek van de traditionele industrie is het terrein belangrijk gebleven. De Caballero Fabriek, Binck 36, de Besturing, MOOOF en ook de mkb-bedrijven die er gevestigd zijn leveren een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van de Haagse economie, en aan de werkgelegenheid in de stad

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

9.     In het Onderzoek Economische impact Popmuziek (RIS297399) van 4 juli 2017 en de nota “Ruimte voor Pop (RIS298122) van 20 oktober 2017 staat het volgende:

Belangrijke repetitie- en oefenruimtes zijn: Mooof (broedplaats) met 5 oefenruimtes. 

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

10.  Is het college met mij van mening dat MOOOF van groot belang is voor de stad en een uniek initiatief is dat veel betekent voor het imago van de Binckhorst, dat economisch van belang is, veel werkgelegenheid biedt, waar jonge, creatieve makers en ondernemers betaalbare huisvesting hebben gevonden, en waar bijzondere culturele, educatieve en sociale activiteiten worden aangeboden waar veel mensen gebruik van maken? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat MOOOF een goed concept vertegenwoordigd. Het is als springplank bedoeld om starters een plek te bieden om uit te groeien tot een zichzelf bedruipend bedrijf(je) dat uiteindelijk de vleugels kan uitslaan naar een meer commerciële ruimte. Dit gebeurt nu ook. Daarnaast draagt het bij aan de levendigheid en sociale cohesie in de Binckhorst en Laak. Tevens is MOOOF als invulling van leegstandsbeheer een geslaagd concept dat ook elders in de stad kan worden toegepast. Zowel in de Binckhorst als op andere plekken is er vraag naar leegstandsbeheer. Het verschil zit hem vaak met name in de grootte van de te verkrijgen ruimte.

11.  In de Commissie Ruimte van 22 januari 2020 bij de bespreking van agendapunt F. Binckhorst deed de wethouder de volgende toezegging:

“Het college gaat in overleg met de initiatiefnemer Mooof om te kijken of voortzetting mogelijk is”.

Wat heeft dit overleg opgeleverd?

Er is meerdere keren overleg geweest met MOOOF. Reeds in 2018/2019 hebben we samen gekeken naar mogelijkheden voor herhuisvesting in het Noordwesten van de Binckhorst, rondom de locatie WOW-zone. Daarbij heeft MOOOF zelf uiteindelijk het project teruggetrokken, omdat zij – mede door de regels in het omgevingsplan Binckhorst- het niet haalbaar achtte om hier een nieuwe tijdelijke plek te creëren. Afgelopen voorjaar hebben we gekeken naar mogelijkheden voor MOOOF binnen het vastgoed van de gemeente in de Binckhorst, maar dat is niet beschikbaar. Ook zijn we het gesprek met de ontwikkelaar aangegaan. De ontwikkelaar gaf aan dat MOOOF in ieder geval voor twee jaar naar het achterste gebouw mag verhuizen, maar dat daarna het gebouw snel opeisbaar moet zijn. Dit heeft alles heeft te maken met een mogelijke doorontwikkeling van Binckhorstlaan 135. MOOOF heeft aangegeven dat gezien de hoogte van de investeringen er minimaal een garantie moet zijn dat zij er 4 jaar kunnen zitten. 

12.  Motus b.v. is al enige tijd in overleg met de ontwikkelaar over een mogelijke verhuizing naar het nog leegstaande deel van het gebouw langs de Trekvliet. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Ja, daarvan zijn wij op de hoogte en wij zijn zelf ook het gesprek met de ontwikkelaar aangegaan om te kijken naar de (on)mogelijkheden. Zie ook beantwoording van vraag 11.

13.  Is het college met mij van mening dat er alles aan gedaan moet worden om MOOOF te behouden voor de stad? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden MOOOF een waardevol concept dat haar meerwaarde voor de stad c.q. de Binckhorst heeft bewezen. Huisvesting van ondernemers en het creëren van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in de Binckhorst is een belangrijke ambitie en wij doen er alles aan om deze ambities te bewerkstelligen. Maar uiteindelijk zijn onze mogelijkheden ook beperkt, enerzijds doordat het deels marktwerking betreft en anderzijds doordat wij ook veel andere opgaven (zoals openbare ruimte en voorzieningen) in de Binckhorst ruimtelijk en financieel gezien moeten oplossen. Een van de uitgangspunten van het MOOOF-concept is dat bedrijven op een gegeven moment gaan uitvliegen en een eigen plek vinden, solitair of in groepsverband. Het is ook ondernemers-eigen om zelf zorg te dragen voor huisvesting. We zien dat deze beweging er ook is. In de tussentijd is er ook ruimte aangeboden aan bedrijfjes die nu gevestigd zijn bij MOOOF om zich in het voormalige SoZa-gebouw (welke in handen is van de ontwikkelaar) te vestigen. 

14.  Is het college bereid om z.s.m. actie te ondernemen om er voor te zorgen dat er in overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing wordt gekomen voor MOOOF? Zo nee, waarom niet?

Er zijn reeds verschillende mogelijkheden onderzocht om het concept te behouden. Helaas zonder het gewenste eindresultaat, zijnde het gehele concept op een andere locatie te laten landen. We zien wel mogelijkheden om clusters van bedrijfjes en individuele bedrijven elders te huisvesten. Er komt in de Binckhorst in de komende jaren namelijk ook veel commercieel aanbod op de markt. Wij blijven daarom in gesprek met (de ondernemers in) MOOOF en zullen altijd meedenken als er nieuwe mogelijkheden zich voor doen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,         de burgemeester,
Ilma Merx             Jan van Zanen

2 Responses
  1. Boukje

    Bedankt dat je je inzet om Mooof te behouden. Wij zijn huurders van een muziekruimte en hopen heel erg dat we in januari nog vooruit kunnen met ons bedrijf.