6 Apr 2011. De Haagse Stadspartij vindt het onacceptabel dat HTM-reizigers volgend jaar de dupe dreigen te worden van harde bezuinigingen die zijn voorgesteld door het Stadsgewest Haaglanden.

 

De koers lijkt al bepaald: als het aan de HTM en het bestuur van Stadsgewest Haaglanden ligt, zal de reiziger het voelen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Het is nog geen gelopen race. De leden van de gemeenteraad en Haaglanden moeten zich nog buigen over de bezuinigingen. Het voorstel is rampzalig. Als je gaat snijden in buslijnen, avonddiensten en frequenties, dan dupeer je de reizigers. Dat leidt tot minder reizigers, dus minder inkomsten en mogelijk weer meer bezuinigingen. Met dit beleid kom je in een neerwaartse spiraal.”

Wijsmuller wil liever eerst het mes zetten in een aantal omstreden geldverslindende investeringen en noemt als voorbeeld de aanschaf van nieuwe, brede trams. “De HTM staat op het punt om 40 (!!) nieuwe brede trams aan te schaffen. Leuke speeltjes voor de HTM-bobo’s en sommige politici, maar wat dat allemaal gaat kosten aan aanpassingen van rails, haltes en het verbouwen van tramremises, weet men nog niet. Er zijn nu al grote problemen met het stallen van de nieuwe aardgasbussen omdat men daar niet goed over heeft nagedacht. Bij de HTM-remise in de Telexstraat staan de parkeerplaatsen en de straten ’s nachts vol met nieuwe aardgasbussen, omdat er geen vergunning is om ze binnen in de hallen te stallen. Een jaar geleden heb ik hier vragen over gesteld, maar nog steeds weet men het niet op te lossen”. Recent stelde de Haagse Stadspartij vragen over de buitenlandse avonturen van de HTM. Hier bovenop komen nu nieuwe vragen over de extra kosten van nieuw materieel in relatie tot de aangekondigde bezuinigingen.

Schrappen bussen geen gelopen koers
AD/Haagsche Courant, 15 apr 2011

DEN HAAG Bussen schrappen? Nee! Zoek eerst naar alternatieve bezuinigingen, zegt de Haagse politiek.

We zijn faliekant tegen het schrappen van lijnen. Daar worden ouderen de dupe van. Richard de Mos (PVV)

Haagse politiek is verre van overtuigd

Hoe leg je het de reizigers uit dat de HTM en het stadsgewest Haaglanden veel meer dan honderd miljoen euro steken in nieuwe trams, verbouwingen van remises en aanpassingen van rails, terwijl ze nu voorstellen om vanaf begin 2012 zeven buslijnen en een halve tramlijn op te doeken en een groot aantal trams en bussen ook nog minder laten rijden?

,,Ze beginnen helemaal aan de verkeerde kant, foetert Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. ,,Zet nou eerst het mes in die geldverslindende investeringen en hoge organisatiekosten van de HTM voordat je de reiziger in het openbaar vervoer de dupe laat worden van een verslechterde dienstverlening.

De Haagse Stadspartij staat niet alleen in haar kritiek. De voltallige oppositie heeft grote kritiek op de plannen die in mei in de gemeenteraad worden besproken. Maar ook coalitiepartij PvdA is verre van overtuigd van de voorgenomen bezuinigingen.

,,We gaan hier nog absoluut niet mee akkoord, zegt verkeerswoordvoerder Abderrahim Kajouane. Voordat je lijnen gaat schrappen en frequenties vermindert, zul je eerst alles uit de kast moeten halen om elders te bezuinigen. Temporiseer bijvoorbeeld de aanschaf van materieel en verbouwingen aan de infrastructuur.

Het simpelweg stoppen met de grote investeringen is geen optie. Veel verplichtingen is de HTM al aangegaan in 2008, ver voordat de nieuwe regering besloot fors te gaan bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden. Maar, denken veel politieke partijen, het zou nog wel een stuk minder kunnen.

,,De HTM schaft veertig nieuwe en brede trams aan. Als je nu afspraken maakt om de helft te vervangen door nieuwe, smallere trams bespaar je al twintig miljoen euro, zegt Joris Wijsmuller. En daar komen dan nog de vele miljoenen bij die bespaard worden op het aanpassen van remises, haltes en rails.

Ook GroenLinks en de PVV willen dat het stadsgewest alternatieve bezuinigingen onderzoekt. PVV er De Mos: We zijn faliekant tegen het schrappen van lijnen. Daar worden ouderen de dupe van.

Wethouder verwerpt kritiek HTM bezuinigingen

Wethouder Peter Smit van verkeer en regiobestuurder van het Stadsgewest is
het niet eens met de kritiek op de voorgestelde bezuinigingen op het
openbaar vervoer. In de avond gaan er minder bussen rijden, lijn 10 doet
Voorburg niet meer aan en verschillende buslijnen waaronder HTM lijn 20
worden in een voorstel van het Stadsgewest opgeheven.

Het Platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden en de Haagse Stadspartij
spreken van rampzalige en onacceptabele plannen, maar Smit zei op Den Haag
FM dat de bezuinigingen nu eenmaal nodig zijn om het overheidstekort aan
te pakken. Daarbij is gekozen slecht bezette buslijnen op te heffen en
blijft er in de avond op de overblijvende lijnen elk half uur een bus
rijden.

Hij verdedigt deze keus met de stelling dat de bussen in de avond toch
matig bezet zijn en een chauffeur met zijn bus dan veel meer kost dan
overdag. Bovendien beschikt Den Haag, zo zegt Smit, over een goed tramnet
en zijn er dus ook in de avond wat hem betreft voldoende alternatieven.

Investeringen in openbaar vervoer blijven

Ondanks de frequentieverlaging op RandstadRail blijven er volgens Smit
genoeg trams rijden. Op lijn 2 is er compensatie omdat daar RandstadRail
voertuigen met een grotere capaciteit gaan rijden.

Smit is het ook niet eens met de stelling dat deze bezuinigingsronde
bewijst dat het stadsvervoer niet goedkoper kan zonder dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit. Want, zo zegt de wethouder, we investeren ook nog,
bijvoorbeeld in nieuwe RandstadRail trams.

Bron: Den Haag FM

Haagse fracties boos om versobering dienstregeling
Bron: http://www.westonline.nl/nieuwsitem/50079

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij is boos over het voorstel van het
Stadsgewest Haaglanden om de dienstregeling van de HTM te versoberen.

Het Stadsgewest moet 7 miljoen euro bezuinigen op openbaar vervoer en wil
een aantal buslijnen schrappen. Bovendien gaan na 20.00 uur de helft
minder bussen rijden.

De Haagse Stadspartij vreest voor een negatieve spiraal, doordat er steeds
minder reizigers instappen. Ook de CDA-fractie noemt het onacceptabel als
’s avonds sommige buslijnen stoppen.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 6 april 2011

Betreft: aanschaf bus- en trammaterieel in relatie tot bezuinigingen

Geachte voorzitter,

In 2006 is besloten de busexploitatie in de stad schoner te maken door dieselbussen te vervangen door aardgasbussen. Dit is in de busconcessie van 2008 opgenomen, maar in de planning is vertraging ontstaan door problemen met de vergunning voor het stallen van de aardgasbussen. Van de 135 bestelde bussen zijn er 90 bussen geleverd die nu noodgedwongen buiten moeten worden gestald. Omdat het buitenterrein van de HTM hiervoor te klein is, wordt m.b.v. een tijdelijke evenementenvergunning ’s nachts de openbare weg met hekken afgezet en als parkeerruimte gebruikt. 45 bussen moeten nog geleverd worden, terwijl de eerste berichten over bezuinigingen op de bus alweer in de media verschijnen. Daarnaast is juni 2009 besloten om 40 brede tramstellen aan te schaffen waarvoor de aanbestedingsprocedure bijna zou zijn afgerond. Onder verwijzing naar het reglement van orde heb ik het college de volgende vragen.

1. In beantwoording op vragen van ondergetekende d.d. 20 april 2010 over de stallingsproblemen stelde de wethouder dat de HTM in samenwerking met DSO en Brandweer op zoek was naar oplossingen, criteria waren opgesteld waaraan het busstation aan de Telexstraat moest voldoen, en de wethouder op korte termijn voorstellen van de HTM verwachtte. Kan het college een jaar later aangeven of er concrete voorstellen zijn gedaan om de stalling aan de Telexstraat volgens de criteria geschikt te maken voor aardgasbussen? Zo ja, hoeveel zou dat kosten?

2) In beantwoording op vragen van raadslid Bakker (CDA) op 28 januari 2011 stelde het college dat voor de laatste 45 bussen (die voor 1 april 2011 zouden worden aangeleverd) de ingebruikname afhankelijk is van een oplossing voor het stallingsprobleem, en in het tweede kwartaal van dit jaar een definitieve oplossing wordt verwacht. Kan het college aangeven wat die verwachte definitieve oplossing is, wanneer die gerealiseerd wordt en wat de geschatte kosten zijn?

3) Is het juist dat (een deel van) de oplossing mogelijk gevonden kan worden in de rijksregelgeving en de interpretatie door de brandweer? Zo ja, wat doet het college om dit in overleg met Rijk en/of brandweer zo snel mogelijk op te lossen?

4) Kan het college bevestigen dat de consequenties van de aanschaf van 135 aardgasbussen met betrekking tot het stallen enorm zijn onderschat, en verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Waarom zijn de laatste 45 aardgasbussen niet voor 1 april geleverd?

5) Inmiddels zijn de financiële perspectieven voor het Openbaar Vervoer gewijzigd, en moet er bezuinigd worden. Vandaag staan berichten in de media dat al de komende dienstregeling de helft van de bussen ’s avonds blijven staan. En in de onlangs gepubliceerde aankondiging van de aanbesteding busconcessie staat dat het huidige aantal van 400.000 busuren dient te worden teruggebracht tot 360.000 busuren. Zijn de laatste 45 aardgasbussen in het licht van de komende bezuinigingen eigenlijk nog wel nodig?

6) Kan het college bevestigen dat de aanbestedingprocedure van de 40 brede trams is verlengd omdat één van de afgevallen partijen bezwaar tegen de procedure heeft aangetekend? Zo ja, hoe lang duurt deze verlenging?

7) Kan het college aangeven of er in de uitkomst van de aanbesteding afwijkingen zijn ten aanzien van de oorspronkelijke uitgangspunten met betrekking tot de breedte en de lengte van de aan te schaffen trams? Zo ja, wat zijn de afwijkingen en wat betekent dit voor de kosten voor de infrastructuur zoals aanpassingen van rails, haltes en remises?

8) Kan het college ervoor zorg dragen dat de beloofde kostenraming voor het aanpassen van de infrastructuur voor breder materieel (zoals tractiestations, leidingen, rails, haltes en remise’s) samen met de beantwoording van deze vragen voor de werkbespreking bezuinigingen OV medio mei a.s. ruim op tijd zijn aangeleverd zodat een integrale werkbespreking mogelijk is?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller