Haagse Stadspartij wil uniek karakter Roggeveenstraat behouden

Peter Bos: “Sloop van beschermd stadsgezicht en stadstuin onaanvaardbaar”

De Haagse Stadspartij (HSP) heeft het College van B&W vragen gesteld over de sloopplannen voor 52 sociale woningen in de Roggeveenstraat. De bewoners hebben een unieke biologische stadstuin ontwikkeld waarin groente voor eigen gebruik wordt geteeld en die een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk is geworden. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Het is een uniek project dat verloren gaat voor de stad als Haag Wonen de tuin definitief overneemt van de gemeente en haar plannen realiseert. Bovendien gaat het om beschermd stadsgezicht. Sloop vind ik onaanvaardbaar en onverantwoord.”

De eerste sloopplannen van Haag Wonen voor de Roggeveenstraat dateren al van 2006. Na jaren van uitstel heeft Haag Wonen een nieuwe sloopvariant ontwikkeld. De nieuwbouwplannen voorzien in “middeldure” huurwoningen, waardoor een groot deel van de bewoners moet vertrekken en niet kan terugkeren. De noodzaak van sloop wordt ter discussie gesteld door de bewoners o.a. op basis van een uitgevoerde contra-expertise uit 2008. De problemen lijken met groot onderhoud prima op te lossen. De bewoners willen een coöperatie oprichten om de woningen op te knappen en zelf te beheren. Ook de eigenaren van de koopwoningen in de straat zijn bang voor verzakking van hun woningen in verband met de veengrond. De bewonerscommissie heeft negatief geadviseerd over het plan van Haag Wonen. Ook de rest van de wijk is zeer bezorgd over de plannen. Er zijn handtekeningen opgehaald en er is een petitie is aangeboden.

 

De schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag, 22 september 2014

Betreft: voornemen tot sloop Roggeveenstraat, Zeeheldenkwartier

Geachte voorzitter,

De bewoners van 52 boven/benedenwoningen in de Roggeveenstraat, Zeeheldenkwartier, maken zich grote zorgen over de sloopplannen van woningcorporatie Haag Wonen. De woningen dateren uit de vorige eeuw en er is sprake van beschermd stadsgezicht. Na het bekend worden van de eerste sloopplannen rond 2006 zijn er bewoners vertrokken en hebben de resterende bewoners zich verenigd,samen met de bewoners van de rest van de straat. De plannen zijn diverse malen uitgesteld en gewijzigd onder invloed van de crisis en het opnieuw bestraten en inrichten van de straat. De bewonersgroep heeft een unieke biologische tuin ontwikkeld waarin de buurtbewoners groente voor eigen gebruik kweken en die een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk is geworden. De sociale cohesie is in dit buurtje sterk toegenomen. Het is een uniek project dat ophoudt te bestaan als Haag Wonen de tuin definitief overneemt van de gemeente en haar plannen realiseert. De bewoners, de eigenaren van de omwonende koopwoningen en de rest van de buurt zijn zeer bezorgd over de plannen van Haag Wonen. Sloop zou slecht zijn voor de hele buurt en de eigenaren zijn bang voor verzakking van hun woningen in verband met de veengrond. De noodzaak van sloop wordt ter discussie gesteld door de bewoners, o.a. op basis van een uitgevoerde contra-expertise in 2008. De problemen lijken met groot onderhoud prima op te lossen en de bewoners willen een coöperatie oprichten om de woningen op te knappen en zelf te beheren. De nieuwbouwplannen voorzien in middeldure grote huurwoningen (tot € 699 p/m.), waardoor een groot deel van de bewoners moet vertrekken en niet kan terugkeren. De bewonerscommissie heeft negatief geadviseerd over het plan van Haag Wonen. Er zijn handtekeningen tegen sloop opgehaald en er is een petitie opgesteld.

In verband hiermee leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het College voor:

1)Is het college op de hoogte van de sloopplannen voor het complex Roggeveenstraat even, in het populaire Zeeheldenkwartier? Zo nee, waarom niet?

2)De Roggeveenstraat behoort tot het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Zeeheldenkwartier. De aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht is er op gericht om de waardevolle karakteristieken binnen een gebied in stand te houden en te versterken. Het voorgeschreven instrument voor bescherming is het beschermend bestemmingsplan. De in de toelichting op de aanwijzing gedefinieerde waarden kunnen door middel van een dergelijk bestemmingsplan beschermd worden. Hoe heeft het college in het bestemmingsplan vorm gegeven aan bescherming van de waardevolle karakteristieken van het Zeeheldenkwartier en in het bijzonder van de Roggeveenstraat?

3)Sloop en nieuwbouw leidt opnieuw tot verlies van een uniek stukje stad. Het gaat om een complex met een beschermde status en om schaarse en gewilde betaalbare huisvesting. Is het college met mij van mening dat van sloop alleen sprake kan zijn als alle andere mogelijkheden aantoonbaar zijn uitgeput? Zo ja, is het college bereid dit kenbaar te maken aan de huidige eigenaar? Zo nee, waarom niet?

4)Is het college bekend met het bestaan van het unieke project van de biologische tuin ’t Welpje in de Roggeveenstraat? Zo nee, waarom niet?

5)Wethouder van Engelshoven heeft op 4 juni dit jaar de biologische tuin geopend. Naar aanleiding hiervan twitterde de wethouder: “De buurtbewoners hebben de Roggeveenstraat op een smakelijke oase getrakteerd. Klasse!” Is het college met mij van mening dat deze unieke binnentuin behouden moet blijven voor de stad als schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving en zelfwerkzaamheid van bewoners? Zo nee, waarom niet?

6)Kan het college aangeven of de grond van de biologische tuin is of wordt overgedragen aan Haag Wonen in verband met de sloopplannen? Zo ja, wat is daarvan de status precies? Zo nee, waarom niet?

7)Is het college met mij van mening dat overdracht van de grond aan Haag Wonen dit unieke initiatief van bewoners de nek omdraait en de mogelijkheid van sloop dichterbij brengt? Zo nee, waarom niet?

8)Is het college met mij van mening dat er onderzoek dient plaats te vinden naar de mogelijkheid van overdracht aan een coöperatie van bewoners die het eigendom overneemt en het beheer over het complex gaat voeren, zoals door een groep bewoners gevraagd? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet

Peter Bos