Haagse Stadspartij: verbeter inspraakprocedure prostitutiebeleid

Woensdagavond 7 oktober werd in de commissie bestuur de kadernota prostitutiebeleid 2015-2018 besproken. De Haagse Stadspartij vindt het jammer dat de gemeente bij de beleidsvormings niet met exploitanten en sekswerkers heeft gesproken. De Stichting Hulp en Opvang Prostituees Den Haag (SHOP) mocht wel meekijken met het zorg deel, maar bij het grootste deel, wat gaat over handhaven en doortastend optreden, werd zij niet betrokken.

Haagse Stadspartij raadslid Elly Burgering vindt de mening van directe betrokkenen erg belangrijk en heeft in de aanloop naar de bespreking van de kadernota daarom zelf een aantal werkbezoeken afgelegd en met sekswerkers, exploitanten, buurtbewoners en hulpverleners gesproken over hun visie op het Haags prostitutiebeleid.

Hieronder de tekst die Elly Burgering gisteravond heeft uitgesproken:

Vandaag blijkt maar weer hoe lastig het is om een goede balans te vinden positieverbetering van de sekswerkers, slachtoffers mensenhandel, zorg voor deze groepen en handhaving op grond van openbare orde en veiligheid.

Ik wil graag starten met een citaat van de site van Proud, belangenvereniging voor sekswerkers: “Heftige zedenzaken worden door politieke partijen en omroepen misbruikt om maatschappelijk punten te scoren voor hun gedachtengoed. Een moreel gevecht, een politiek punt maken; het gaat uiteindelijk ten koste van de prostituee zelf. Proud is gestart omdat de discussie rondom prostitutie niet altijd wordt gevoerd op basis van kennis en feiten, maar vaak op basis van moraal en mensenhandel. Daarbij zijn de rechten en positie van de sekswerkers uit het oog verloren.”
Proud sluit zich aan bij o.a. de Verenigde Naties in de overtuiging dat verdere criminalisatie van prostitutie schadelijk is.

Een balans vinden is lastig. Den Haag kiest voor doortastend beleid en legt de nadruk vooral op toezicht en handhaving. De nieuwe wet streeft naar landelijke uniformiteit, maar Den Haag wil niet teveel nivelleren, niet worden afgeremd. De Haagse Stadspartij wil ook geen vrouwenhandel en mishandeling, ook geen gedwongen prostitutie, maar op welke gronden wil Den Haag doortastender optreden dan de rest van Nederland? En hoe gaat zij voorkomen dat de sekswerkers de illegaliteit op zullen zoeken? En dit is geen retorische vraag!

De gemeente gaat eerst, in 2015, onderzoek doen, voordat de vergunning voorwaarden worden uitgebreid en aangescherpt. Wat wordt hier onderzocht, wanneer kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek tegemoet zien en op welke wijze wordt de mening van de sekswerkers in dit onderzoek meegenomen?

Door de toename van internetprostitutie is het met de huidige bezetting niet mogelijk om onvergunde prostitutie actief op te sporen. Hieruit blijkt maar weer dat raamprostitutie en clubs beter onder controle zijn en onze voorkeur zouden moeten verdienen, want daar is toezicht wel goed mogelijk. Haagse Stadspartij wil er voor pleiten om deze bedrijfstak te faciliteren en niet met overregulering van het legale pad af te jagen.

Om deze reguleringsreflex een beetje in te dammen zouden we er goed aan doen om op te houden om de sekswerker alleen maar als slachtoffers neer te zetten. De CU/SGP komt met een percentage van 55% van de prostituees als slachtoffer seksuele uitbuiting. Een percentage gebaseerd op een aanname, op een aanname op een schatting. Ik vond een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum, in het kader van een 0-meting tbv de nieuwe wet waaruit blijkt dat binnen de onderzoekspopulatie niet of nauwelijks sprake is van gedwongen sekswerk. Het leek ze leuk (27%), ze deden dit op advies (7%) of omdat vrienden of vriendinnen als sekswerker actief waren (9%) en voor het merendeel zijn het financiële motieven die een rol speelden bij de keuze. 45% vindt het werk soms emotioneel zwaar, maar geldt dat niet voor meer beroepen? De meesten geven aan dat ze het liefste werken in de vergunde en daarmee legale prostitutiesector en ze zijn tevreden met de exploitant. Driekwart vindt wel dat het imago bij instellingen en burgers verbeterd dient te worden.

Er komen misstanden aan het licht en ieder misstand is er één teveel. Maar misstanden zijn overal: op scholen, in de kerk, in het uitgaansleven, maar we sluiten de scholen, kerken en disco’s ook niet. En komen ze niet juist aan het licht omdat we steeds beter zijn in het opsporen ervan?

In Amsterdam werd alvorens nieuw beleid werd vastgesteld een uitgebreide inspraakprocedure in de stad georganiseerd, advertenties in kranten, huis- aan huisbladen, bijeenkomsten in o.a. besloten clubs, prostituees zijn actief benaderd met folders in 8 talen, formulieren die verspreid werden en ook weer werden opgehaald. En ondertussen, in Den Haag…….. is niet met exploitanten en sekswerkers gesproken, SHOP mocht meekijken met het zorg deel, bij het grootste deel, wat gaat over handhaven en doortastend optreden, werd zij niet betrokken. Gelukkig zijn er nu voornemens; een vertegenwoordiging van sekswerkers is uitgenodigd om deel te nemen in het Prostitutieplatform, maar ik beraad me nog op een motie om de participatie van de verschillende partijen sterker te maken, ze kan immers veel beter.

We weten het dus eigenlijk niet, maar een aantal zaken zijn ze vast wel mee gediend. We kunnen proberen de arbeidsomstandigheden te beïnvloeden. Deze zijn ongunstig en zwak. Den Haag moedigt aan dat rechter zich hierover uitspreekt. Hoe doet zij dat dan? En welke uitspraak zou voor de sekswerkers dan de best zijn? En volgens wie dan?

Tegenover de ruime aandacht voor de plichten steekt de geringe aandacht voor de rechten van sekswerkers ongunstig af. Den Haag zal het rijk hierop krachtig blijven aanspreken. Waar wordt dan precies voor gepleit?

De gemeente verwacht een bijdrage van de branche in het bevorderen van de leefbaarheid en ik vroeg aan de mensen of zij hier ideeën over hebben. Zij denken aan bijvoorbeeld een mooi toiletgebouw, met een toiletjuffrouw of meneer. Maar ook aan nettere bestrating, al vind ik zelf dat dit een gemeentetaak is, als de Fred opnieuw wordt bestraat hoeven de winkeliers dat toch ook niet te betalen? De Haagse Stadspartij probeert al jaren om meer schone en nette openbare toiletten te realiseren, hier is er weer zo’n mooie plek voor een toilet en wij bereiden hiertoe dan ook een motie voor.

Bij regulering staat dat de regels gericht zijn op gezondheid, veiligheid, het voorkomen van overlast en tegengaan van uitbuiting. Daarna lees ik niets meer terug over gezondheid. Maar daar is toch echt wel wat te winnen, en dan denk ik aan investeren in met name de mannenprostituees. Ze blijven vaak onder de radar, hebben weinig kennis van seksuele gezondheid. Omdat niet met een hulpvraag komen laten we ze aan hun lot over. Waarom geen project waarmee we hun kennis vergroten?

Er is geen reden om het aantal inrichtingen in Den Haag uit te breiden, terwijl de bezetting van de ramen goed is, er zijn voldoende klanten. Waar komt die conclusie dan vandaan? En ook dit is geen retorische vraag!
Bovendien, gezien de internationaliseringagenda en de grote internationale conferenties die we naar Den Haag willen halen kan het zomaar dat de werkgelegenheid in de branche juist toeneemt. Dwingen we dan een deel van de prostitutie niet de illegaliteit in?

Vanuit het werkveld wordt gesteld dat er behoefte is aan mogelijkheden voor kleine groepjes, twee tot vier sekswerkers, die samen een werkruimte willen delen. Of dat zo is laat zich lastig beoordelen, ze deden geen aanvragen. Wat natuurlijk niet gek is als aantal inrichtingen niet mag uitbreiden. Maar, als het zich voordoet gaat de gemeente de mogelijkheden bezien om dit op een beperkt aantal plekken toe te staan. Hoe moet ik dat lezen, als het aantal van 85 inrichtingen niet mag uitbreiden? Hoe kunnen de sekswerkers deze behoefte aangeven?
Volgens de nota vergt dit uiteraard maatwerk. Wat wordt daarmee bedoeld?

SHOP stelt dat de omvang van mensenhandel minderjarigen, wat deels seks werk gerelateerd is, volstrekt onduidelijk is, waardoor iedere actie een symbolische daad zal blijven waar de doelgroep niets wijzer van wordt en zij bepleiten het vrijmaken van middelen om gedegen wetenschappelijk onderzoek te bekostigen. Ik wil alvast een motie aankondigen waarin ik de gemeente zal vragen om SHOP uit te nodigen tot het maken van een opzet voor een dergelijk onderzoek, eventueel in G4-verband. Wat ik mij in dit verband ook nog afvroeg is of er aandacht voor deze problematiek is bij de CJG-academie? Hoe zit het met grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld? Kan het college daar iets over zeggen?

SHOP en de Haven doen uitstapprogramma’s, die worden gefinancierd vanuit het Rijk. Gemeente dringt bij het rijk aan om te bevorderen dat op landelijk niveau afspraken met banken en verzekeraars worden gemaakt over hun dienstverlening aan sekswerkers. Kan de gemeente hier zelf ook niet wat meer doen, bijvoorbeeld de wethouder economie eens met de banken en verzekeraars laten praten?

Gelukkig hebben we in de stad een organisatie als SHOP, die het onderwerpen zeer professioneel benaderd en een zeer goede partner van de gemeente hierin is; de relatie tussen de wethouder en HOP is goed. En gelukkig zijn zij ook hier vandaag aanwezig. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!