Haagse Stadspartij roept burgemeester ter verantwoording voor illegale praktijken politie

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat alle eenheden van de politie al jaren illegaal inlichtingen verzamelen en burgers volgen. Een wettelijk kader ontbreekt. Fatima Faïd: “Weer blijkt dat de politie Haaglanden zich niet aan de wet houdt; Sterker nog: Ze doen iets waar helemaal geen basis voor is”. Volgens het artikel zijn de burgemeesters eindverantwoordelijk. Fatima Faïd: “Wij willen van onze burgemeester weten hoeveel hij hiervan wist, of en hoe hij de politie op dit vlak controleert en aanstuurt en of hij zelf eerder bezwaren heeft geuit tegen deze activiteiten van de politie”.

Daarnaast blijkt uit door RTL Nieuws opgevraagde stukken dat de politie de verzamelende informatie ook nog eens deelt met buitenlandse diensten. Dit kan leiden tot het weigeren van de toegang tot andere landen zo blijkt uit het artikel van RTL. Fractievertegenwoordiger Gezal Karabekir: “Den Haag kent een grote groep mensen die zich bezig houden met internationale rechten en mensenrechten die (mogelijk) door buitenlandse diensten worden gevolgd. Het delen van onwettig verkregen informatie draagt bij aan de onveiligheid van deze menen. Delen van deze gegevens moet direct stoppen.”

Daarnaast wil de Haagse Stadspartij van het college weten hoeveel mensen er worden gevolgd en ook hoeveel contacten van deze mensen in kaart zijn gebracht. Fatima Faïd: “ Niet alleen worden mensen gevolgd waar men een vage verdenking tegen heeft. De politie brengt ook de omgeving van deze mensen in kaart; Inclusief kinderen, partners en andere familieleden. Dat moet stoppen”.

De Haagse Stadspartij dient daarom 29 vragen in aan het college.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Op 15 mei publiceerde RTL Nieuws een artikel over het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI). Zie bijlage.
Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende schriftelijke vragen.

1. Is het college bekend met het artikel van RTL Nieuws?
2. Klopt het dat de burgemeester verantwoordelijk is voor het Team Openbare Orde Inlichtingen ( TOOI)?
3. Kan het college aangeven hoe de burgemeester toezicht houdt op het TOOI? En kan het college deze procedure met de raad delen?
4. Welke instanties houden toezicht op het TOOI? En als er geen instanties zijn, waarom niet?

Volgens de geopenbaarde stukken stelt de politie samen met de regionale burgemeesters een “Intelligence Agenda” ( eventueel in deze regio anders genoemd) op. Deze wordt minimaal elke vier jaar opnieuw vastgesteld.

5. Kan het college de huidige Intelligence Agenda met de raad delen? Zo nee, waarom niet?
6. Kan het college aangeven welke thema’s momenteel specifieke aandacht krijgen van het TOOI? Zo nee, waarom niet?
7. Kan het college aangeven wie de thema’s voor het TOOI bepalen?
8. Kan het college documenten verstrekken waaruit blijkt dat de werkwijze van het TOOI in Den Haag is getoetst en geëvalueerd?
9. Kan het college aangeven hoeveel personen, groepen en demonstraties het TOOI momenteel volgt?
10. Kan het college een overzicht geven van het aantal gevolgde personen per gebruikte CTER-code*? ( zie onderaan de gevraagde uitsplitsing per code)
11. Het TOOI legt ook vast met wie de gevolgde personen in contact staan. Om hoeveel mensen gaat het in totaal binnen de regio Haaglanden? Als exact antwoord niet mogelijk is, kan het college dan een gemiddelde per gevolgd persoon geven?
12. In hoeveel gevallen gaat het daarbij om familieleden, zoals kinderen, partners of ouders?
13. Kan het college aangeven op basis van welke verdenking dat is gebeurd?
14. Kan het college aangeven of het TOOI van de politie Haaglanden een ethische code hanteert? Zo ja, kan deze naar de raad worden gestuurd?
15. Kan het college aangeven hoe er wordt gecontroleerd dat de medewerkers van het TOOI zich aan deze code houden?
16. Zijn er wel eens medewerkers bestraft voor het overtreden van de ethische code?
17. Kan het college een lijst met demonstraties naar de raad sturen met daarbij de gebruikte CTER codes? Zo nee, waarom niet?
18. Kan het college een lijst met CTER-codes* en het aantal gecategoriseerde demonstraties per CTER-code naar de raad sturen?
19. Kan het college hetzelfde als in vraag 18 doen, maar dan voor groepen?
20. Kan het college aangeven of personen op de hoogte worden gesteld dat zij onder verhoogde surveillance staan? Zo nee, waarom niet?
21. Is er een (toegankelijke) procedure voor burgers om hun gegevens op te vragen bij het TOOI? Zo nee, waarom niet?
22. Welke procedure is er voor mensen die menen onterecht te worden gevolgd door het TOOI? Kan het college aangeven waar deze procedure staat vermeld? En hoe vaak deze procedure is gebruikt in de afgelopen 3 jaar?
23. Zijn er sinds de start van het TOOI ook gegevens uit de registratie verwijderd?
24. Kan het college aangeven of het Haagse TOOI gegevens met het buitenland deelt? Zo ja, met welke landen is dat gebeurd en hoe vaak? Graag een overzicht per CTER-code* en per land.
25. Met welke andere instanties en onderdelen van de politie worden de verzamelde gegevens gedeeld?

In hetzelfde artikel van RTL zegt hoogleraar Brinkhoff: “Want in een democratie, zeker als je je met dit soort intense heimelijke methoden bezighoudt, moet er altijd eerst een wet zijn voordat je dat mag doen. En bij het TOOI is dat volstrekt afwezig en ook al een lange tijd. Dat betekent dus dat de overheid illegaal bezig is, specifiek het TOOI.”

26. Gezien deze uitspraak, deelt het college de mening dat er sprake moet zijn van excellente toezichthouding op het TOOI?
27. Er is nauwelijks tot geen sprake van controle op het TOOI. Gezien de dagelijkse toestroom van informatie diep ingrijpt in de levens van mensen en dit onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester valt, hoe wil het college zich inzetten om het toezicht op (het Haagse) TOOI te verbeteren?
28. Is het college bereid direct te stoppen met delen van deze gegevens met het buitenland, aangezien Den Haag als internationale stad van recht en vrede niet moet meewerken aan vervolging in andere landen?
29. Is het college bereid direct te stoppen met het TOOI aangezien een wettelijke basis voor de werkzaamheden ontbreekt?

* in ieder geval voor de volgende codes:

CTER01 – CTER algemeen
CTER02 – Jihadistisch terrorisme
CTER03 – Niet jihad, religieus terrorisme
CTER04 – Links extremisme
CTER05 – Dier- of milieu-extremisme
CTER06 – Rechtsextremisme
CTER07 – Separatisme
CTER08 – Niet CTER-waardig