Haagse Stadspartij positief over Haagse begroting

De Haagse Stadspartij is positief over de begroting die we vandaag in de raad behandelen. Na jaren van harde bezuinigingen waait er een andere wind en wordt er flink geïnvesteerd in deze stad. Niet zoals gebruikelijk aan de hand van masterplannen en structuurvisies, maar vooral aan de hand van de directe noden die op dit moment in de stad leven. En dat is winst, grote winst.

Dan gaat het met name om de zorg, de werkgelegenheid, cultuur, duurzaamheid en armoede. Van de totale begroting van 2,2 miljard wordt ongeveer 1,4 miljard besteed aan sociale en culturele zaken. Den Haag is de enige van de drie grote steden waar 70 miljoen extra wordt uitgetrokken om de grote decentralisaties op te vangen en waar ook de thuiszorg voorlopig blijft bestaan. We zien in deze omslag de hand terug van de Haagse Stadspartij, die hier in de coalitieonderhandelingen hard voor geknokt heeft. Fractievoorzitter Peter Bos: “Wij zijn heel trots dat we deze verkiezingsbelofte van de Haagse Stadspartij hebben kunnen waarmaken”.

Naast de vele miljoenen die er extra zijn gereserveerd voor armoedebestrijding, cultuur, werkgelegenheid, de zorg, voor duurzaamheid en betaalbaar wonen is er ook een verandering in de houding van het gemeentebestuur merkbaar. Niet langer topdown, maar bottom up. In dienst van de stad, initiatieven uit de stad serieus nemen en de inwoners van Den Haag zo snel en zo goed mogelijk betrekken bij het beleid. Beleid dat ook nog eens dichtbij georganiseerd wordt. Op wijkniveau en met meer zeggenschap voor de bewoners. Deze nieuwe en open bestuurscultuur is er niet van de ene op de andere dag. De cultuuromslag die gemaakt moet worden vergt tijd, maar nu al zien we op veel terreinen de eerste veelbelovende stappen. Bijvoorbeeld de plannen voor het HALO-terrein, Ockenburgh, de Ketelstraat, de Roggeveenstraat etc. die nu samen met bewoners worden ontwikkeld.

Peter Bos: “In deze begroting is de invloed van de Haagse Stadspartij al duidelijk merkbaar en de komende jaren blijft de Haagse Stadspartij het verschil maken!”

Hieronder de volledige tekst van Peter Bos en de door ons ingediende moties:

Voorzitter,

De Haagse Stadspartij is positief over de begroting die we vandaag behandelen. Want: Na jaren van harde bezuinigingen waait er een andere wind en wordt er flink geïnvesteerd in deze stad. Niet zoals gebruikelijk aan de hand van masterplannen en structuurvisies, maar vooral aan de hand van de directe noden die op dit moment in de stad leven. En dat is winst, grote winst. Dan gaat het met name om de zorg, de werkgelegenheid, cultuur, duurzaamheid en armoede. Van de totale begroting van 2,2 miljard wordt ongeveer 1,4 miljard besteed aan sociale en culturele zaken. We zien in deze omslag ook de hand terug van de Haagse Stadspartij, die hier in de coalitieonderhandelingen hard voor geknokt heeft. Naast de vele miljoenen die er extra zijn gereserveerd voor armoedebestrijding, cultuur, werkgelegenheid, de zorg, voor duurzaamheid en betaalbaar wonen is er ook een verandering in de houding van het gemeentebestuur merkbaar. Niet langer topdown, maar bottom up. In dienst van de stad, initiatieven uit de stad serieus nemen en de inwoners van Den Haag zo snel en zo goed mogelijk betrekken bij het beleid. Beleid dat ook nog eens dichtbij georganiseerd wordt. Op wijkniveau en met meer zeggenschap voor de bewoners. Deze nieuwe en open bestuurscultuur is er niet van de ene op de andere dag, de cultuuromslag die gemaakt moet worden vergt tijd, maar nu al zien we op veel terreinen de eerste veelbelovende stappen. Bijv: het HALO-terrein, Ockenburgh. De school in de Ketelstraat, de Roggeveenstraat etc. waar samen met buurtbewoners plannen worden ontwikkeld.

Dat er veel aandacht is voor de sociale thema’s komt ook door de decentralisaties waarvoor we momenteel de kaders vaststellen. De decentralisaties houden in dat veel taken die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd nu door de gemeente uitgevoerd gaan worden. Het lastige is dat we het met minder geld moeten doen, maar ook hiervoor hebben we extra geld geregeld in de coalitie-onderhandelingen. Daarnaast willen we het anders gaan doen. Efficiënter en veel meer wijkgericht zodat de zorg dicht bij huis wordt georganiseerd.

In het debat over de decentralisatie van de jeugdhulp hebben we twee moties aangehouden, één voor een goede jeugdmonitor en één om de medezeggenschap voor jongeren beter te borgen. Hier komen we in het voorjaar nog op terug.

Over het Wmo-dossier komen we in december nog uitgebreid te spreken. Vooruitlopend op dat debat vraagt de HSP nu al aandacht voor het Straatpastoraat. Zoals aangekondigd in de commissie dienen we vandaag een amendement in om de subsidie van deze organisatie te herstellen op het niveau van 2012. In deze tijd van transities waarbij mensen buiten de boot dreigen te vallen biedt het Straatpastoraat een vangnet en luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. We willen de mensen die geholpen worden door het Straatpastoraat niet in de steek laten, ook zij horen er bij en het is een kwestie van fatsoen om ze net dat steuntje in de rug te blijven geven. Amendement:

Amendement Straatpastoraat
De raad van de gemeente Den Haag
In vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van het voorstel van het college inzake programmabegroting 2015-2018.
Besluit om:
1. Voor een nieuwe impuls aan het werven van vrijwilligers bij maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties voor de zorg voor dak- en thuislozen, de door het college besloten structurele bezuiniging van 50.000 op het straatpastoraat en de formatieve consequentie daarvan terug te brengen op 0.
2. De dekking hiervan te vinden binnen het activiteitenbudget Den Haag Onder Dak programma 8 Zorg en welzijn (functie 663.02.01)
Toelichting
In het coalitieakkoord is opgenomen dat bij de zorg voor kwetsbare mensen maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties de komende jaren een belangrijkere rol zullen gaan spelen. Het werk van vrijwilligers ten behoeve van kwetsbare mensen die een groot deel van hun dagen en nachten op straat doorbrengen is zeer belangrijk. Veel van deze vrijwilligers zijn actief vanuit levensbeschouwelijke organisaties. Bij deze levensbeschouwelijke organisaties zijn nog veel meer potentiele vrijwilligers bereid verantwoordelijkheid te nemen voor dit moeilijke en zware vrijwilligerswerk.
Het straatpastoraat moet met de opgebouwde ervaring, met de bij dit amendement behorende middelen, naast de gebruikelijke activiteiten een functie vervullen in het vinden en activeren van dit reservoir aan vrijwilligers bij de talloze levensbeschouwelijke organisaties. Door het aanboren van deze vrijwilligers kan de informele zorg voor deze kwetsbare doelgroep worden uitgebreid.
Peter Bos Elly Burgering Martijn Balster
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA
(Het amendement werd aangenomen)

Centraal in het denken over zorg staan de vrijwilligers en mantelzorgers. Er zitten grenzen aan wat zij kunnen en hier moet zorgvuldig naar gekeken worden. Inmiddels is hierover een nota toegezegd.

Bij volksgezondheid moet het tegengaan van gezondheidsachterstanden weer prioriteit nummer 1 worden. Wij zouden dan ook graag beschikken over recente cijfers over obesitas bij de jeugd. De laatste cijfers dateren alweer van 2007 en wij willen de wethouder vragen om hierover actuele cijfers te verstrekken.

We vinden het belangrijk dat mensen meer bewegen. Wij zouden daarbij willen kijken naar stedenbouwkundige mogelijkheden en naar de indeling van nieuwe gebouwen. In Amsterdam is de studie “bewegen moet beloond worden, ruimtelijke condities voor een gezonde wijk” gedaan. Wij dienen hierover graag een motie in.

Motie bewegingsbevorderende stad
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– de gemeente het belangrijk vindt dat Hagenaars in alle levensfases in beweging blijven om zo gezondheidsachterstanden te voorkomen

Overwegende dat

– het belangrijk is om mensen die niet sporten toch zoveel mogelijk te stimuleren en te prikkelen om te bewegen
– er stedenbouwkundig en bouwkundig een hoop verbeteringen vallen aan te brengen om het bewegen te stimuleren.

Verzoekt het college

– onderzoek te doen naar mogelijkheden om ruimtelijke condities te creëren die uitlokken tot meer beweging.

Peter Bos Elly Burgering
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(Deze motie hebben we ingetrokken)

Wat betreft openbare orde en veiligheid pleit de HSP voor structurele oplossingen zoals het investeren in tegengaan van radicalisering, serieus werk maken van antidiscriminatiebeleid en gerichte en gedoseerde overlastbestrijding boven gebiedsgerichte maatregelen. Preventie boven repressie en daarnaast zullen wij steeds alert blijven op de privacy van onze burgers.

De laatste jaren lijkt het idee dat mensen met een uitkering allemaal ‘profiteurs’ zijn in opmars. De Haagse Stadspartij is het hier absoluut niet mee eens. Het overgrote deel van de mensen dat op dit moment afhankelijk is van een uitkering, zit tegen wil en dank in deze situatie. Simpelweg omdat er niet voldoende banen beschikbaar zijn. Laten we niet vergeten dat er op dit moment ruim 40.000 mensen in Den Haag werkloos zijn. Het werkloosheidspercentage in Den Haag is het afgelopen jaar schrikbarend gestegen en de regio Haaglanden behoort volgens het UWV tot de 3 slechtste arbeidsmarktregio’s van Nederland.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met welwillende uitkeringsgerechtigden. Wij zullen het fraude- en maatregelenbeleid van de Participatiewet daarom nauwlettend blijven volgen.

Ook armoedebestrijding heeft onze prioriteit. Wij zijn tevreden over het huidige beleid om de ergste gevolgen van armoede te dempen maar de Haagse Stadspartij wil de problemen graag bij de wortels aanpakken. Eén van de belangrijkste doelstellingen de komende tijd is daarom, wat ons betreft, het creëren van meer werkgelegenheid in de regio. Nieuwe banen en verbreding van de economische structuur van Den Haag is van enorm belang en gaan wat ons betreft hand in hand.

Ook met problemen op andere beleidsterreinen wordt, als het aan de Haagse Stadspartij ligt, doortastend omgegaan. Een goed voorbeeld hiervan is radicalisering. Wij willen dat er niet alleen wordt ingezet op de persoonsgerichte aanpak en het geven van trainingen, maar dat er ook wordt gewerkt aan structurele oplossingen. Integraal beleid om de voedingsbodem van radicalisering tegen te gaan. Den Haag is al jarenlang veruit de meest gesegregeerde grote stad van Nederland en wij zijn van mening dat er een samenhang bestaat tussen deze sterke segregatie en de opkomst van de radicale Islam in deze stad. Ook de jeugdwerkloosheid en het gebrek aan stageplaatsen zijn een probleem. Net als discriminatie op de arbeidsmarkt. Om dit laatste tegen te gaan hebben wij vandaag ook een motie van de PvdA mede ondertekend.

De Haagse Stadspartij is blij met de uitspraak van de Raad van Europa m.b.t. opvangvoorzieningen voor vluchtelingen eerder deze week. Wij zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor deze opvang primair bij het Rijk ligt. Maar de staatssecretaris lijkt vooralsnog niet van plan te zijn gehoor te geven aan deze uitspraak. Ook het politieke gevecht hierover in de tweede kamer is nog lang niet gestreden. Wij willen deze mensen niet langer in de kou laten staan, zeker niet nu de winter er aan komt. We zijn dan ook erg verheugd over de brief van de burgemeester van vandaag met daarin de toezegging om de opvang voort te zetten.

Schone lucht en lekker fietsen

Den Haag heeft een groot probleem met de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid. Die twee problemen zijn met elkaar verbonden. De Haagse Stadspartij zou graag zien dat dat de komende jaren op een slimme manier wordt aangepakt. Door het doorgaand verkeer beter te spreiden en inkomend verkeer te beperken, zoals in het coalitieakkoord beschreven staat. En daarnaast door het stimuleren van schone mobiliteit zoals de fiets en OV. Daar is wat de Haagse Stadspartij betreft nog veel werk aan de winkel. Want het aandeel fiets van alle verplaatsingen is slechts 17% en groeit in vier jaar naar 17,4 %. De Haagse Stadspartij ziet graag dat we inzetten op een verdubbeling van het fietsgebruik in de komende vier jaar. We zullen ons moeten verplaatsen in de positie van de fietser, de stad meer in moeten richten voor de fietser en minder voor de automobilist. Daarom dienen we de motie verdubbeling fietsaandeel in.

Motie aandeel fiets in vervoersbewegingen verdubbelen

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– dat het aandeel fiets in de vervoersbewegingen van Haagse burgers 17% bedraagt.
– het aandeel fiets in de komende vier ondanks extra investeringen groeit met 0,1 % per jaar naar 17,4% in 2018.
– dat het aandeel fiets in Den Haag één van de laagste scores van de grote steden en in de regio Haaglanden.

Overwegende dat

– dat fietsen een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit van de stad en de gezondheid van Hagenaars.
– het Haagse fietsbeleid wel de ambitie uitspreekt om meer Hagenaars te verleiden om de fiets te pakken.

Verzoekt het college

– de ambitie te formuleren om het aandeel van de fiets in het totaal van alle verplaatsingen in Den Haag in de komende vier jaar te verdubbelen.

Peter Bos Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(Motie is aangehouden in afwachting van Meerjarenplan Fiets 2015)

Voorzitter,

We leggen dure fietsparkings aan, maar weten niet of de fietsers daar hun fiets willen stallen. De Haagse Stadspartij heeft van het begin af aan gewaarschuwd dat het fietsparkeerbeleid niet gaat werken en tot chaos zal leiden. De wethouder gaat nu de fietsnietjes terugplaatsen. Maar dat zal niet voldoende parkeerplaatsen opleveren. En de feestdagen komen er aan. Daarom dienen we de motie “Einde aan de fietschaos” in.

Motie Eind aan de fietschaos

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat ,
– De wethouder heeft toegezegd dat er weer fietsnietjes terugkomen in de zijstraten van de Grote Marktstraat.
– De feestdagen in aantocht zijn.
– In de zijstraten te weinig capaciteit is om tegemoet te komen aan de kortparkeerbehoefte van fietsers die snel een boodschap willen doen.
– 2500 fietsparkeerplekken voor langparkeren nog in ontwikkeling zijn in nieuwe fietsparkings achter de Bijenkorf en aan de Stille Veerkade.
– Op drukke dagen een tekort van 900 fietsparkeerplaatsen is vastgesteld

Overwegende dat ,
– De economische vitaliteit van de binnenstad gebaat is bij een goede bereikbaarheid met de fiets.
– Fietsen een positief effect heeft op de gezondheid van Hagenaars.
– De feestdagen in aantocht zijn.

Verzoekt het college
– De fietsnietjes op korte termijn terug te plaatsen in de zijstraten van de Grote Marktstraat, hierbij een plan voor de handhaving op te stellen en voor 1 december aanvullende maatregelen te nemen om het fietsparkeerprobleem rond de Grote Marktstraat afdoende op te lossen en de raad hierover te informeren.

Peter Bos Gerwin van Vulpen Lobke Zandstra
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA

Monique van der Bijl Rachid Guernaoui Michel Rogier
VVD D66 CDA

(Motie is aangenomen)

Ook het ‘shared space’ idee wordt door bezoekers nog steeds als chaotisch ervaren.
Voetgangers hebben op drukke dagen niet in de gaten dat zij op het fietspad lopen. Zebra’s ontbreken nog steeds. De motie markering fietspad en zebra Grote Marktstraat wil daar een eind aan maken.

Motie markering fietspad en zebra’s Grote Marktstraat

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat
– Op drukke dagen het winkelend publiek zich niet bewust is dat zij zich in de Grote Marktstraat op het fietspad bevindt
– Er nog geen oversteekplaatsen voor voetgangers op het fietspad gemarkeerd zijn
– Door het gladde glimmende bestratingsmateriaal voor fietsers het onderscheid tussen fietspad en trottoir lastig zichtbaar is
– Scootmobielen door het schuine randje om kunnen vallen.

Overwegende dat

– Er belijningsmateriaal voorhanden is dat zich met daglicht oplaadt en in het donker nagloeit
– Deze oplichtende belijning fietspaden beter zichtbaar maakt
– Ook in de avond en nacht het fietspad goed gemarkeerd dient te zijn

Verzoekt het college

– Onderzoek te doen om het fietspad en de zebra’s in de Grote Marktstraat met oplichtende lijnen of met andere verlichting beter zichtbaar te maken

Peter Bos Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(Motie is verworpen)

Daarnaast willen we een motie indienen om doorgaande fietsroutes bij voorkeur langs rustige wegen aan te leggen:

Motie fietsroutes langs autoluwe wegen

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– uitgangspunt bij het ontwerp van sterfietsroutes is dat zij waar mogelijk langs rustige wegen aangelegd worden.
– sterfietsroutes in de praktijk toch vaak langs drukke wegen komen te liggen.

Overwegende dat
– fietsen langs rustige wegen vaak veiliger is en beter voor de gezondheid.

Verzoekt het college
– waar mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt dat sterfietsroutes langs rustige wegen worden aangelegd.

Peter Bos Gerwin van Vulpen
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(Motie is aangenomen)

In het coalitie-akkoord staat dat er ruimte voor kiosken op straat komt. Als ik het vernieuwde deel van de Grote Marktstraat zie dan vind ik dat het nog een wat kale indruk maakt. Daar zouden kiosken voor reuring kunnen zorgen. De Haagse Stadspartij ziet graag o.a. de bloemenkiosk weer terug en dient daarom de motie kiosken terug in.

Motie kiosken terug

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– Er op dit moment geen kramen of kiosken meer in de Grote Markstraat meer te vinden zijn

Overwegende dat

– Kramen en kiosken bijdragen aan een levendig klimaat in de stad
– We in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ hebben afgesproken om meer reuring op straat te stimuleren.
– We in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’ hebben afgesproken Haagse ondernemers te willen helpen door de regels te beperken

Verzoekt het college

– De mogelijkheid te onderzoeken om het centrum te verlevendigen door het aanbieden van standplaatsen voor kiosken en dit binnen een jaar terug te koppelen naar de raad

Peter Bos Joeri Oudshoorn Martijn Balster Monique van der Bijl
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA VVD

(Motie is aangenomen)

De knelpunten met de luchtkwaliteit bevinden zich allemaal op aan- en afvoerroutes naar de Utrechtsebaan. Daar staat het doorgaand verkeer te vaak vast. Doorgaand verkeer hoort volgens de Haagse Stadspartij niet dwars door woonwijken over de centrumring richting de snelweg te rijden. Is de wethouder met ons van mening dat de Javastraat, Mauritskade en de Hoefkade wijkontsluitingswegen zijn en doorgaand verkeer daar helemaal niet thuis hoort? En gaat de wethouder vaart maken met de alternatieve routes? En komt er een nieuwe Nota Haagse Mobiliteit?

De Haagse Stadspartij vindt het een slecht argument dat de achtergrondconcentraties in Den Haag zo hoog zijn dat we daardoor niets meer kunnen te doen aan de luchtkwaliteit. We hopen dat de wethouder vast blijft houden aan de WHO-norm. Ook een aantrekkelijk OV-net draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Een uitbreiding van het RR-net zal Hagenaars verleiden om de auto te laten staan. En P+R is een uitstekend middel daarbij.

Voor de Haagse Stadspartij is het groene karakter van de stad een van de
belangrijkste kwaliteiten. Voor bedrijven en instellingen een belangrijke reden om zich hier te vestigen. Onze fractie kijkt daarom reikhalzend uit naar de opvolger van het groenbeleidsplan in 2015. Goed om te horen dat er extra groen komt en dat er meer geld voor het onderhoud beschikbaar komt. Onze vraag is: Waar komt dat extra groen? Alvast wat suggesties van onze kant:

-Op het KJ-plein als de fietsenstallingen ondergronds komen.
-In de Binckhorst langs de Trekvliet.
-In dakparken op leegstaande kantoren.
-Door verwijderen van onnodige verharding.
-In nieuwe bomenrijen die de ecologische hoofdstructuur (EHS) verder uitbouwen en versterken.
-Of tijdelijk op braakliggende terreinen.

De Haagse Stadspartij ziet graag dat we onze groene parels zorgvuldig koesteren. Het Park Sorghvliet, één van de stukjes topnatuur middenin de stad, mag wat ons betreft niet op te gaan in het grote internationale Park van de Vrede. We willen dat kwaliteit en beperkte toegankelijkheid van Sorghvliet gewaarborgd blijft. Voor het behoud van kwaliteit en diversiteit van het Haagse groen is het van belang dat historisch monumentaal groen als landgoederen op een historisch verantwoorde manier worden onderhouden. Daarom dienen we de motie Adviesraad historisch groen in.

Motie: Adviescommissie Groenbeheer

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– Den Haag Groene Stad aan Zee is
– Den Haag veel parken, landgoederen en plantsoenen heeft

Overwegende dat

– Het onderhoud en beheer van parken, landgoederen en plantsoenen een intensieve en belangrijke taak is van de gemeente
– Dit onderhoud en beheer zorgvuldig en deskundig uitgevoerd dient te worden
– Hagenaars zeer betrokken zijn bij het groen in hun omgeving

Van mening dat

-een goede deskundige toets van beheer- en onderhoudsplannen voor groengebieden kan bijdragen aan een beter groenbeheer en meer draagvlak.

Verzoekt het college

– een Adviescommissie Groenbeheer in te stellen naar analogie van de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR).

Peter Bos
Haagse Stadspartij

(Motie is aangehouden in afwachting van Groenbeleidsplan 2015)

Ook zien wij mogelijkheden om de kunstgrasvelden duurzaam en zelfvoorzienend te maken, door de combinatie van kunstgras en zonnepanelen. Ook hierover dienen wij een motie in.

Motie draaiend kunstgras

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– sportclubs in de regel vaak kampen met hoge exploitatiekosten van hun sportparken.
– in onze verstedelijkte samenleving ruimte schaars is
– binnen het sportbeleid veel aandacht is voor energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame materialen.
– zonne-energie goed is voor het milieu

Overwegende dat

– draaibare kunstgrasvelden met zonnepanelen niet alleen duurzaam zijn, maar ook zelfvoorzienend.
– door deze draaibare velden men snel en simpel kan beschikken over meerdere sportgronden én zonne-energie, om extra inkomsten te genereren.

Verzoekt het college

Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze draaibare kunstgrasvelden toe te passen in Den Haag en aan de hand van de uitkomsten een pilot te starten in 2015.

Peter Bos Elly Burgering
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(Motie is aangehouden)

Cultuur is van levensbelang voor de stad. We zijn blij dat ook hiervoor na jaren van bezuinigen weer extra geld beschikbaar komt. We zijn erg benieuwd hoe dit college dit vorm gaat geven en gaat toewerken naar een nieuwe Kunstenplanperiode. We hopen vooral dat de wethouder de problemen van de transitie van het Koorenhuis gaat oplossen. Ook wordt 2015 een belangrijk jaar voor de culturele broedplaatsen in de stad. De toekomst van Maakhaven, de Besturing, PIP, de Vloek, Noordwal 117 en FAST is momenteel best onzeker en we hopen dat de nieuwe wethouder Cultuur echt iets gaat betekenen hierin.

De wethouder Cultuur heeft gezegd dat hij zich hard wil maken voor de dance-muziek. Het gaat dan met name om de vergunningverlening voor clubs en feesten. Daar gaat aan gewerkt worden heeft de wethouder beloofd en ter ondersteuning heb ik daarvoor de volgende motie.

Motie: Soepeler regelgeving dance-evenementen

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– De vergunningverlening voor dance/DJ-evenementen, en –clubs wat moeizaam verloopt
– Daardoor goede initiatieven onvoldoende van de grond komen
– Den Haag bekend staat als muziek- en popstad

Overwegende dat
– Den Haag vanwege haar imago is gebaat bij een levendig uitgaansklimaat
– Ook de economie en de werkgelegenheid in Den Haag is gebaat bij een breed aanbod aan uitgaansactiviteiten
– De stad Den Haag zich faciliterend in plaats van belemmerend zou moeten opstellen ten behoeve van allerlei initiatieven in de stad
– Het van belang is om de jongeren van Den Haag aan de stad te binden

Verzoekt het college

– te komen tot een soepeler beleid met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor dance-evenementen en -clubs
– de gemeenteraad hierover te berichten

Peter Bos Desh Ramnath
Haagse Stadspartij CDA

(Motie is aangehouden in afwachting van nota van hierover in januari)

Over dance en uitgaan hebben we eerder gesproken in de commissie. Daarbij is ook gesproken over hoe om te gaan met partydrugs. De motie van GroenLinks over het reguleren van de wietteelt vinden we in dat kader een interessante. We zijn benieuwd wat het college hiervan vindt. Een werkbespreking over dit onderwerp lijkt ons een goed idee.

Duurzaam Wonen

De Haagse Stadspartij zet in op een aantrekkelijk woonklimaat voor alle Hagenaars. Wel blijft de fractie zorgen houden over de kernvoorraad sociale woningen. Om die reden willen we vasthouden aan de 30% norm bij nieuwbouw en hopen we dat er goede prestatieafspraken met de corporaties gemaakt gaan worden.

Verder vinden we het een goed idee dat de wethouder de Verdichtingsnota wil herzien. We bouwen niet om te groeien, maar ómdat we groeien. Verdichten in bestaande woonwijken door woningsplitsen en kamerbewoning kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid, parkeerdruk en het groen. Daar moeten we dus behoedzaam te werk gaan.

Wat betreft duurzaamheid ligt de uitdaging voor Den Haag bij de vooroorlogse wijken. Maar liefst 60% is van voor de oorlog. De Haagse Stadspartij ziet kansen voor een Haagse Aanpak waarbij we met kennisinstituten als TU Delft en Haagse Hogeschool op zoek gaan naar een nieuwe generatie innovatieve bouwmaterialen voor monumenten en vooroorlogse woningen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid.

Onder duurzaam bouwen valt ook klimaatbestendige stedenbouw. Goed dat Den Haag in dat verband de subsidie voor groene daken voortzet. Groen speelt ook een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van de stad. Het Rijk wil dat steden daar zelf beleid op voeren, maar onze fractie mist een coherente visie hierop. Het lijkt ons verstandig om eerst eens te kijken hoe anderen het aanpakken, daarom dient onze fractie een motie benchmark Klimaatadaptatie in.

Motie benchmark Klimaatadaptatie

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– klimaatverandering risico’s op schade voor onze stad kan opleveren
– klimaatadaptatie onder verschillende gemeentelijke beleidsterreinen valt

Overwegende dat

– het Rijk wil dat gemeenten en steden klimaatbestendig worden.
– sommige steden al kennis op het gebied van klimaatadaptatie hebben opgedaan

Verzoekt het college

– een benchmark uit te voeren naar voorbeelden van klimaatadaptatie in andere Nederlandse gemeenten.

Peter Bos Gerwin van Vulpen Martijn Balster
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA

(Motie is aangehouden na toezegging wethouder om met een rapportage te komen)

We zouden graag zien dat de VVE’s naast goede advisering over onderhoud ook actief gewezen worden op hun rechten. Zo zouden vergunningen voor woningsplitsing en kamerbewoning pas afgegeven mogen worden als de VVE daar toestemming voor heeft verleend.

De Haagse Stadspartij zet in op klimaatneutraliteit. Klimaatveranderingen leiden tot oorlogen en rampen, en het siert de stad van Recht en Vrede dat zij een voorloper wil worden op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit. In 2040 moet Den Haag klimaatneutraal zijn, en dat betekent dat we nu echt aan de slag moeten. In 2015 zullen we de belangrijkste randvoorwaarden gaan bepalen. Wij zien daar naar uit.

Op het gebied van afvalreductie hebben we drie moties.

Motie uitbreiden aantal plastic containers

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– Het gescheiden verzamelen van plastic bijdraagt aan een beter milieu
– Hagenaars steeds meer afval gaan scheiden
– de plastic verzamelcontainers goed gebruikt worden

Overwegende dat

– Hagenaars eerder hun plastic naar de container zullen brengen als deze zich op korte afstand van hun woning bevindt
– in verschillende wijken het aantal inzamelcontainers voor plastic nog niet toereikend is

Verzoekt het college

– Te onderzoeken in welke wijken er extra plastic containers gewenst zijn en hier het aantal inzamelcontainers voor plastic uit te breiden.

Peter Bos Gerwin van Vulpen Martijn Balster
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij PvdA

(Motie is aangehouden in afwachting van Afvalplan 2015)

Motie gescheiden plastic inzamelen

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Overwegende dat

– het apart inzamelen van plastic bijdraagt aan een beter milieu
– op het stadhuis veel plastic wordt weggegooid
– op het stadhuis alleen bij het restaurant op de elfde verdieping plastic gescheiden wordt verzameld

Van mening dat

– de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om het scheiden van afval.

Verzoekt het college

– de mogelijkheid te onderzoeken om in het gehele stadhuis en de stadsdeelkantoren plastic gescheiden in te zamelen

Peter Bos Gerwin van Vulpen Michel Rogier Martijn Balster
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij CDA PvdA

(Motie is aangenomen)

Motie openbare toiletten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018;

Constaterende dat
– De Haagse binnenstad een groeiend aantal bezoekers trekt.
– Er slechts drie openbare toiletten zijn in de binnenstad.

Overwegende dat
– Drie openbare toiletten niet toereikend zijn voor het aantal bezoekers van de Haagse binnenstad
– Er prima initiatieven zijn op het gebied van openbare toiletten zoals de plaswinkel “2theloo” die behalve schone wc’s ook aanverwante toiletgerelateerde artikelen bieden en relaties hebben met onder andere de Maag Lever Darm Stichting en de Stomavereniging en in de Megastores prima functioneert.
– Er een groeiende groep Nederlanders aan aandrangincontinentie lijdt en
dikwijls twintig tot dertig keer per dag naar het toilet moet.

Van mening dat
– Er ook voor vrouwen en gehandicapten toiletvoorzieningen behoren te zijn in de openbare ruimte.
– Een aantrekkelijke stad voor toeristen ook toiletvoorzieningen biedt.
– Ook in Den Haag ruimte zou moeten zijn voor initiatieven op het gebied van openbare toiletvoorzieningen zoals “2theloo” in de Megastores.

Roept het college op
– Bij toekomstige ontwikkelingen en (her)inrichtingen op drukbezochte plekken in de stad actief mogelijkheden te zoeken en aan te grijpen om budget-neutraal het aantal openbare toiletten uit te breiden”
– Daarin ook speciaal voor vrouwen en gehandicapten openbare toiletten op te nemen.

Peter Bos Gerwin van Vulpen Rachid Guernaoui
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij D66

(Motie is aangenomen)

Den Haag heeft een van andere steden afwijkende economie met veel ambtenaren en internationale bedrijven. De Haagse Stadspartij is verheugd dat de aandacht voor het lokale MKB door dit college is aangescherpt. Het MKB is de stabiele motor van de economie die in staat is banen te creëren voor de bewoners van Den Haag zelf. Met de partij voor de dieren zullen we in 2015 een initiatiefvoorstel indienen om het MKB te stimuleren én werkgelegenheid te creëren. Het MKB moet ook meer profiteren van de uitgaven die Den Haag doet. Daarom de volgende motie.

Motie lokaal aanbesteden aan het MKB in Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– in het coalitieakkoord staat dat ‘de gemeentelijke inkoop centraler wordt georganiseerd om meer efficiëncy te bereiken’;
– in het coalitieakkoord staat dat ‘we de effecten van gemeentelijke subsidies en aanbestedingen zoveel mogelijk ten goede laten komen aan het Haagse MKB’;

Overwegende dat

– de bestedingen van de gemeente Den Haag een effectief middel zijn om te sturen op maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen;
– geld dat bij het Haagse MKB wordt besteed, vaker dan bij andere bedrijven, weer door dat bedrijf in Den Haag zal worden besteed;
– de lokale economie gebaat is bij lokale economische kringlopen in Den Haag, waardoor Haagse ondernemers meer kansen krijgen en er meer Haagse banen ontstaan;
– centrale inkoop en efficiëncy kunnen leiden tot schaalvergroting die negatief uitpakt voor MKB-ondernemingen;

Verzoekt het college

– het inkoopbeleid waar mogelijk zo in te richten dat er kleinschalige opdrachten en kavels ontstaan waar het lokale MKB op kan inschrijven.
– waar opdrachten en kavels te groot worden, te stimuleren en faciliteren dat Haagse MKB-ondernemingen zich kunnen organiseren zodat ze gezamenlijk wel kunnen inschrijven op grotere opdrachten en kavels.
– de raad over de wijze van het inrichten van de gezamenlijke inkoop in het voorjaar 2015 te informeren.

Peter Bos Joeri Oudshoorn Monique van der Bijl
Haags Stadspartij Haagse Stadspartij VVD

(Bij deze motie staakten te stemmen, nieuwe stemming bij eerstvolgende raad)
Met de coalitiepartners hebben we afgesproken dat er ook een Haags Sociaal Akkoord komt. Afgesproken is dat onder andere daarmee 10.000 nieuwe banen gecreëerd worden. Om die doelstelling uit het coalitieakkoord te verduidelijken, de volgende motie.

Motie 10.000 nieuwe extra banen voor bewoners van Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat

– in het coalitieakkoord is afgesproken dat ‘de gemeente een Sociaal Akkoord sluit met het Haagse bedrijfsleven, het MKB, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties, om in de komende vier jaar 10.000 nieuwe banen te realiseren’;

– in het coalitieakkoord wordt vervolgd dat ‘we alleen met gezamenlijke inspanningen kunnen zorgen dat iedere Hagenaar de kans krijgt om zijn talenten te ontplooien…’;

– er ruim 40.000 geregistreerde werkloze Hagenaars zijn;

Overwegende dat

– alle Hagenaars die op zoek zijn naar werk een reële kans daarop verdienen;

– in de begroting 2015-2018 op pagina 102 het verschil tussen het aantal banen in 2013 (realisatie; 251.500) en 2018 (begroting; 256.500) op dit moment slechts 5.000 nieuwe banen worden voorzien;

Verzoekt het college

– de 10.000 nieuwe banen in het collegeakkoord te interpreteren als nieuwe, extra banen voor bewoners van Den Haag
– de topindicator ‘Aantal arbeidsplaatsen in Den Haag’ op de eerstvolgende mogelijkheid aan te passen

Peter Bos Joeri Oudshoorn Desh Ramnath Martijn Balster
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij CDA PvdA

(Deze motie is aangenomen)

Voorzitter, de Haagse Stadspartij is een partij van de inhoud en de discussie. Een partij die burgers met initiatieven met open armen ontvangt en mee denkt over oplossingen. De gemeente moet niet tegenover de burger staan, maar naast de burger. Daarvoor is het nodig dat bewoners meer inzicht krijgen in de begroting en meer te zeggen krijgen over de begroting. Wij zijn blij dat het college én de gemeenteraad hier de eerst stappen al in hebben gezet, en dienen met alle coalitiepartijen een motie in om deze vurige wens nog meer kracht bij te zetten.

Motie inzichtelijke burgerbegroting

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2015-2018 (rv 99, RIS 276469)

Constaterende dat
– Het college in haar ‘schriftelijke beantwoording commissie bestuur portefeuille financiën (RIS 278131)’ dd. 5 november 2014 heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor uitwerkingen van een burgerbegroting en in de loop van 2015 daarover aan de raad te rapporteren

– Het college heeft toegezegd de volgende mogelijke verbeteringen in de volgende begroting na te streven:
* Aanduiding over de mate van flexibiliteit van de budgetten,
* Meer visuele informatie bij de programma’s,
* Jaarrekeningcijfers uit eerdere jaren vermelden,
* Productinformatie meer laten terugkomen in de programma-hoofdstukken

Overwegende dat
– Naast de gemeenteraad alle burgers recht hebben op inzicht in de gemeentebegroting;
– Veel burgers expertise hebben die het gemeentebeleid ten goede kan komen;
– Veel burgers graag meedenken over het beter inzetten van de middelen van de gemeente;
– Middels een digitale doorklikbare begroting voor burgers het inzicht in begrotingen en jaarrekeningen vergroot kan worden;
– Een digitale doorklikbare begroting meer details kan bevatten die voor bepaalde groepen burgers van belang zijn maar voor anderen niet relevant zijn.

Verzoekt het college
– Bij het onderzoek naar de burgerbegroting mee te nemen op welke gebieden, op welke wijze en met welke budgetten experimenten kunnen worden gedaan waarbij burgers (delen van) de begroting beïnvloeden;
– Bij het onderzoek te betrekken welke burgers invloed uitoefenen, hoe die burgers representatief zijn voor een grotere groep en hoe zij het algemeen belang meewegen;
– Bij het onderzoek een overzicht toe te voegen van voorbeelden uit andere steden in binnen- en buitenland waar burgers zeggenschap hebben over (delen van) de begroting;
– Te onderzoeken op welke wijze de gegevens waarop begrotingen en jaarrekeningen zijn gebaseerd in ruwe vorm digitaal openbaar en doorklikbaar zijn te maken;
– Te streven naar een steeds meer toegankelijke digitale interface voor begrotingen en jaarrekeningen, zodat steeds meer burgers in staat zijn die delen van de begroting die zij interessant vinden te doorgronden.

Peter Bos Daniëlle Koster Tobias Dander Martijn Balster Martin Wörsdörfer
Haagse Stadspartij CDA D66 PvdA VVD

(Deze motie is aangenomen)

Den Haag had veel geld op de plank liggen. Te veel geld. Dat we dat met deze coalitie gaan veranderen is winst. Tegelijkertijd betekent het dat er scherper op de centen gelet moet gaan worden. Zowel vooraf bij het vaststellen van de begroting, als bij de controle achteraf. De Haagse Stadspartij zal zich daarvoor blijven inzetten.