Haagse Stadspartij: politiewerk geen taak voor ‘onderaannemers’

Deze week verscheen in de media het bericht dat de gemeente beveiligers van particuliere beveiligingsbedrijven inhuurt om in verschillende Haagse wijken te surveilleren. Deze particuliere beveiligers gaan op zoek naar verdachte situaties en personen en moeten wijkbewoners informeren over inbraak en overvallen. De Haagse Stadspartij vindt het uitermate onwenselijke dat er particuliere beveiligers worden ingezet om in de publieke ruimte politiewerk te verrichten en heeft hierover vragen aan het stadsbestuur gesteld.

Raadslid Fatima Faïd: “Waarom is ervoor gekozen om particuliere beveiligers regulier politiewerk te laten doen? Dit is een uitholling van de kwaliteit en legitimiteit van onze publieke diensten. Hoe zijn deze mensen opgeleid, welke bevoegdheden hebben zij precies en wie is er verantwoordelijk voor hun handelen? Politiewerk moet door politiemensen worden verricht en niet door een soort ‘onderaannemers’”.

De Haagse Stadspartij maakt zich ook zorgen om de toenemende repressie in veiligheidsvraagstukken. Faïd: “Ik denk het veel effectiever is om in wijken met sociale problemen te investeren in goede preventie zoals opbouwwerkers en kwalitatieve wijkagenten maar daar bezuinigt de landelijke overheid juist op. Het afbraakbeleid in het sociale domein leidt op den duur alleen maar tot grotere sociale problemen”.

Inzake: Particuliere beveiligers vervangen wijkagent

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 15 januari 2016 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Via de media* vernamen wij dat de gemeente particuliere beveiligingsbedrijven heeft ingehuurd om in verschillende Haagse wijken te surveilleren en op zoek te gaan naar verdachte situaties en personen. Daarnaast is het de bedoeling dat deze particuliere beveiligers bewoners proactief informeren over zaken zoals woninginbraak en overvallen. Diverse bronnen op internet** melden dat dit project, genaamd ‘Social Security Team’, al enige tijd bezig is. De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over het inzetten van particuliere beveiligers voor taken die tot het reguliere politiewerk behoren en stelt hierover, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wanneer is het project ‘Social Security Team’ precies van start gegaan en hoeveel beveiligers van welke beveiligingsbedrijven zijn tot nu toe aan het werk (geweest) in welke wijken? Waarom is ervoor gekozen particuliere beveiligers in te huren voor dit project?

Het project ‘Social Security Team’ is in november 2015 gestart. Het project borduurt voort op de goede ervaringen die vanaf 2010 zijn opgedaan met de aanpak van de overvallen in het kader van het donkere dagen offensief. Bij die aanpak is de inzet van particuliere beveiligers niet beperkt gebleven tot aanwezigheid in winkels maar is afgesproken dat met regelmaat koppels zich zichtbaar van de ene naar de andere winkel verplaatsten in het winkelgebied. Deze zichtbare aanwezigheid heeft o.m. een
positieve invloed gehad op de overvalcijfers. Deze zijn fors gedaald. Gelet op deze positieve resultaten is vanaf 2014 de aanpak in het kader van het donkere dagen offensief verbreed met aanpak woninginbraken.
De particuliere beveiligers hebben vanuit een oorspronkelijke toezichthoudende taak in winkels hun taken verbreed naar het lopen in het winkelgebied en nu ook een ronde door de naastgelegen woonwijk. De taken van de particuliere beveiligers zijn uitsluitend gericht op preventie en toezicht. Zij hebben geen andere bevoegdheden dan iedere burger normaal heeft. Naast toezicht, het “zijn” van extra ogen en oren in betrokken gebieden, attenderen de beveiligers ondernemers en bewoners op te nemen preventieve maatregelen om het risico op diefstal of inbraak te verkleinen. Hierbij kunt u denken aan het aanspreken van iemand die een (portiek)deur of raam niet afsluit, iemand die zijn tas uit het oog verliest terwijl hij of zij staat te bellen en het in voorkomende gevallen stimuleren van de meldingsbereidheid richting politie, gemeente en corporaties: waar kun je op letten in het winkelgebied en in je directe woonomgeving? Indien een situatie op straat daartoe aanleiding geeft, nemen zij onmiddellijk contact op met de politie via 112. Er zijn drie beveiligingsbedrijven betrokken, te weten Hofstad Security, Westvlietbewaking B.V. en Storm Security. Inzet heeft plaats in wijken waar de inbraakcijfers hoog zijn, de problematiek in de winkelgebieden extra aandacht vraagt en waar we verwachten met preventie het meeste effect te kunnen bereiken. Dit zijn op dit moment de winkelgebieden inclusief aanpalende straten in Molenwijk (Laak), Morgenstond en Moerwijk (Escamp) en de Hoefkade (Schilderswijk).

2. Welke specifieke opleiding hebben deze beveiligers gehad voor het werk in de wijken?

De beveiligers voldoen aan de generieke eisen van betrouwbaarheid en professionele bekwaamheid, en beschikken over een MBO niveau 2-diploma ‘Beveiliger 2’ danwel zijn zij in opleiding hiertoe. Tevens zijn zij gescreend volgens de WPRB (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus).

3. Waar kunnen wijkbewoners terecht met klachten over het optreden van de particuliere beveiligers in de Social Security Teams? Hoe zijn bewoners van de betreffende wijken geïnformeerd over de inzet van particuliere beveiligers?

4. Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de particuliere beveiligers in de Social Security Teams?

Ad. 3 en 4.
Wijkbewoners kunnen in eerste instantie bij de gemeente terecht met klachten over het optreden van de beveiligers. Daarnaast beschikken de ingehuurde beveiligingsbedrijven over een eigen klachtenregeling. De bewoners zijn over het project Social Security geïnformeerd via de website van de gemeente. De gemeente zorgt voor de inhuur van de beveiligers en ziet toe op het nakomen van de gemaakte afspraken. De politie is ingevolge de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) belast met de screening van en het toezicht op particuliere beveiligers. Bijlage 4 van de circulaire

5. Waarom is de raad niet actief geïnformeerd over de keuze om particuliere beveiligers in te huren voor de Social Security Teams en de keuze om dit project uit te breiden?

De Raad is over de inzet van extra toezicht in de donkere dagen periode in winkelgebieden, als ook over de verbreding met woninginbraken, geïnformeerd in het door de Raad goedgekeurde Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (RIS 281553).

6. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat het bewaken van de veiligheid in het publieke domein en dus ook het door wijken patrouilleren en op zoek gaan naar verdachte personen, een taak en verantwoordelijkheid van de politie is?

7. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat particuliere beveiligers niet voor dit
werk zijn opgeleid en hier ook niet de wettelijke bevoegdheden voor hebben? Zo nee, waarom
niet?

Ad. 6 en 7.
Ja, particuliere toezichthouders nemen geen taken van de politie of gemeentelijke handhavers over.

8. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat het beter is om in te zetten op preventie dan op repressie?

Kenmerk van het donkere dagen offensief is dat Politie, OM, Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg, het Veiligheidshuis en de gemeente jaarlijks gezamenlijk een aanpak ontwikkelen om overvallen en woninginbraken tegen te gaan. De succesvolle preventiemaatregelen uit voorgaande jaren worden gecontinueerd en op basis van de actualiteit worden nieuwe elementen toegevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal overvallen in Den Haag sinds 2010 sterk afneemt: het totaal aantal overvallen is gedaald van 108 in 2010 naar 45 in 2015, een daling van 49%.

9. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat wijkagenten, juist in kwetsbare wijken met veel sociale problematiek ,van onschatbare waarde zijn voor preventie van criminaliteit doordat zij echt kunnen doordringen in de haarvaten van de wijk? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat het beter is om wijkagenten door kwetsbare wijken te laten surveilleren om de veiligheid te verbeteren dan particuliere beveiligers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom worden er particuliere beveiligers ingezet voor deze werkzaamheden?

Ad. 9 en 10
Ja, particuliere toezichthouders nemen geen taken van de politie over. De wijkagent is en blijft voor
veiligheid het eerste aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. De gemeentelijke handhavers zijn in
elke wijk aanwezig en aanspreekbaar op vragen op het gebied van leefbaarheid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

* http://www.omroepwest.nl/nieuws/3033042/Professionele-beveiligers-surveilleren-in-vier-Haagsewijken
en http://denhaagfm.nl/2016/01/10/extra-sociale-beveiliging-in-haagse-wijken/
** http://www.security-online.nl/bedrijfsnieuws/westvlietbewaking-levert-beveiligers-voor-projectsocial-security-in-den-haag/
en http://www.hetccv.nl/nieuws/2015/11/project-social-security-inhaagse-schilderswijk.html
en http://www.partnerbeveiliging.nl/beveiliging-DenHaag/beveiligingsbedrijven-den-haag.htm