Haagse Stadspartij: “Leegstand in Topzeilcentrum?”

De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld over het Topzeilcentrum in de Scheveningse haven. Op 5 april is daarvoor de eerste paal geslagen door wethouder Karsten Klein. Het nieuwe zeilcentrum gaat onderdak bieden aan de zeilers van de Nederlandse Kernploeg. Daarnaast zal Nacra Sailing een gedeelte van het benedengebouw gaan huren. In het nieuwe centrum is echter ook nog plek voor andere nautische bedrijven om zich te vestigen.
Joeri Oudshoorn, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Het college had beloofd om niet te bouwen voor de leegstand. Ik wil graag weten of het Innosportlab,de zeeroeivereniging, de Jachtclub Scheveningen en de Jeugdzeilschool zich nog gaan vestigen in het zeilcentrum. En hoe het staat met de leegstand in de rest van de haven.” Wij hebben hierover de volgende vragen ingediend.Inzake: Hellingweg 127Het raadslid Oudshoorn heeft op 5 april 2016 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Hoe ziet het uiteindelijke bouwplan op Hellingweg 127 (blok 6) met indeling er per verdieping uit (excl. gedeelte Van der Zwan)? Graag een plattegrond.

De tekeningen zijn als bijlage bij deze beantwoording gevoegd.

2. Welke ruimten met welke functies (kantoor, loods, overige bedrijfsruimte en ‘bedrijven en bedrijfsgebonden kantoren’; met per ruimte het oppervlakte bvo) wordt per huurder gebruikt?

De vraag betreft de inhoud van privaat-rechterlijke overeenkomsten tussen huurders en verhuurder waar de gemeente geen verantwoordelijkheid in heeft.

3. Welke ruimten staan nog leeg, en wie zijn de beoogde of nog in onderhandelingen zijnde potentiële huurders? Behoren daartoe de eerder gesuggereerde huurders Jachtclub Scheveningen, Zeeroeivereniging en Jeugdzeilschool Zoute Optimist?

Volgens informatie van de ontwikkelaar is circa 80% van de ruimten verhuurd. Met de Jachtclub Scheveningen, Zeeroeivereniging en de Zoute Optimist zijn nog gesprekken gaande.

4. Welke huurprijs wordt voor deze ruimten gerekend, en hoe verhouden die zich tot de huurprijzen in de intentieverklaring en de huurprijzen in de omgeving?

Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 30 in de bijlage van de brief 8 september 2014 aan de voorzitter van de commissie Ruimte (RIS 275840).

5. Hoe wordt het parkeren op eigen terrein gerealiseerd? Graag een plattegrond, waarin ook de deuren en loodsdeuren van het gebouw zijn aangegeven. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig, en hoeveel worden er gerealiseerd? Zijn deze parkeerplaatsen bruikbaar wanneer tegelijkertijd het pand optimaal gebruikt wordt?

In de verleende omgevingsvergunning is het aantal te realiseren parkeerplaatsen vastgelegd: 35 parkeerplaatsen op eigen terrein. De resterende parkeerbehoefte ( 4 parkeerplaatsen) kan worden toegerekend aan de openbare ruimte.

6. Worden alle boten binnen geparkeerd? Is expliciet afgesproken dat boten niet buiten mogen komen te staan?

Afspraken hierover staan in de Uitgifteovereenkomst (geheim). Het betreffende artikel van de Uitgifteovereenkomst ligt (geheim) voor de leden ter inzage bij de griffie in mapnr 4.

7. Welke ruimten in de haven staan op dit moment te huur, behoren tot de leegstand, of komen leeg te staan nadat de nieuwe gebruikers intrek hebben genomen in het nieuwe gebouw? Welke mutaties hebben er plaatsgevonden ten opzichte van de laatste inventarisatie van de gemeente? (incl. data van inventarisaties).

Het actuele overzicht van 12 april 2016 van ruimte die op de markt wordt aangeboden, ligt voor de leden ter inzage. Dit overzicht laat zien dat er alleen ruimte voor kantoorruimte beschikbaar is, al dan niet op een verdieping. In de haven van Scheveningen is op dit moment feitelijk geen courante bedrijfsruimte beschikbaar. De gemeente beschikt niet over overzichten van mutaties van verhuringen

8. Is de verhuurder bereid om bij leegstand deze tijdelijk vrij van huur door maatschappelijke initiatieven te laten gebruiken? Hoe zorgt de verhuurder anders voor gebruikte ruimtes? Is het college bereid om bij leegstand een dringend beroep op de verhuurder te doen?

Dit is de verantwoordelijkheid van iedere verhuurder zelf. Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd om tijdelijke verhuur van woonruimte in een leegstaand gebouw te vergemakkelijken. Het college is niet bereid om bij leegstand een dringend beroep op de verhuurder te doen.

9. Waar wordt na oplevering van het nieuwe gebouw het Innosportlab gehuisvest?

Het Innosportlab wordt in een ruimte in het Topzeilcentrum gehuisvest. In RIS 276483 stelt het college dat er ‘niet alleen bestaande maar met name 20 nieuwe arbeidsplaatsen voor NacraBuilding en 30 nieuwe arbeidsplaatsen voor het watersportverbond’ in het gebouw (excl. gedeelte Van der Zwan) gevestigd worden. In het begin komen er plusminus 30 nieuwe arbeidsplaatsen, stelt het college.

10. In hoeverre worden deze aantallen arbeidsplaatsen waargemaakt? Hoeveel fte wordt er door NacraBuilding en hoeveel fte wordt er door het watersport verbond in het gebouw gerealiseerd?

Indien er nog andere organisaties zich daar vestigen, hoeveel fte realiseren die per organisatie? Hoeveel fte daarvan betreft per organisatie nieuwe, extra arbeidsplaatsen voor inwoners van Den Haag? Wij verwijzen naar de beantwoording technische vragen Blok 6 Scheveningen Haven van 1 oktober 2016 (RIS 276483), waarbij wij zijn ingegaan op de werkgelegenheidsaspecten die met de komst van dit gebouw samenhangen.

11. De oorspronkelijke bouw zou pas plaatsvinden in 2018 en nadat alle andere blokken in de haven van Scheveningen zijn gerealiseerd. In het verleden was er om verschillende – wisselende – redenen sprake van spoedeisendheid. Welke spoedeisendheid is er uiteindelijk geweest waarom deze bouw naar voren gehaald moest worden?

Wij verwijzen naar de beantwoording van vraag 1 van de technische vragen Blok 6 Scheveningen Haven van 8 september 2014 (RIS 275840), waarbij wij zijn ingegaan op fasering en planning.

12. Wanneer wordt volgens de huidige planning het gebouw opgeleverd? En wanneer worden welke delen in gebruik genomen?

Het gebouw wordt volgens de huidige planning in het 1e kwartaal 2017 opgeleverd. De ingebruikname hangt af van de gesloten huurovereenkomsten, zie vraag 3. De planning is o.a. gewijzigd door de gerechtelijke procedures tegen een deel van de gebruikers (De Vloek) van de locatie, de ontruiming door de politie, het verwijderen van achtergebleven afval, asbestsanering en door onvoorziene obstakels in de grond.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de locoburgemeester, mw. A.W.H. Bertram mw. I.K. van Engelshoven