Haagse Stadspartij: “Karakteristieke Schoenmakersvakschool in Zeeheldenbuurt niet slopen”

De Haagse Stadspartij wil dat het college er alles aan doet om te voorkomen dat de Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat gesloopt wordt. Volgens de HSP gaat het om cultuurhistorisch en architectonisch erfgoed dat monumentwaardig is. Ook de buurtbewoners zijn fel tegen het plan. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

Den Haag, 17 juni 2014

 

Betreft: Mogelijke sloop Schoenmakersvakschool

Geachte voorzitter,

 

Volgens een artikel in de Elandkrant nr. 3 van mei 2014 dreigt de voormalige Schoenmakersvakschool op de hoek van de Crispijnstraat en de Elandstraat te worden gesloopt. In verband hiermee leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor.

 

  1. Kent het college het artikel uit de Elandkrant?

 

  1. De voormalige Schoenmakersvakschool is eigendom van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk. De stichting is momenteel aan het saneren en wil het gebouw afstoten en verkopen aan een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar Lens Vastgoed heeft een plan gepresenteerd om het gebouw te slopen en er woningen te bouwen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Tijdens een informatieavond voor buurtbewoners bleek de gemeente positief te staan tegenover dit plan, omdat het past in het beleid om de stad te verdichten? Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 

  1. De school is gebouwd in 1921 in een door de Haagse School beïnvloede architectuur, te weten het zakelijk expressionisme. Het pand komt voor op de lijst van geïnventariseerde objecten van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het is bovendien gelegen in het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Zeeheldenkwartier. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Het gaat hier om belangrijk cultuur-historisch erfgoed met veel oorspronkelijke details. Het gebouw geeft identiteit aan de buurt en het sloopplan leidt tot veel commotie en bezorgdheid bij de omwonenden. Is het college met mij van mening dat sloop van dit karakteristieke gebouw moet worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Welke mogelijkheden heeft het college om te voorkomen dat dit gebouw gesloopt wordt en kan daarbij ook aanwijzing tot monument worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

 

 

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller