Haagse Stadspartij: ‘Hou Haagse horeca alive’

Subsidie voor geluidsisolatie en verruiming van de geluidsnormen in horecagebieden. Dat is de inzet van de Haagse Stadspartij voor de komende raadsvergadering van donderdag 15 februari a.s. Raadslid Peter Bos: ‘Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar oplossingen voor de geluidsproblematiek in de horeca. Het is nu tijd om door te pakken.’

Gebleken is dat een enkele buurtbewoner het voor een heel horecagebied lastig kan maken om live muziek te programmeren.
Peter Bos: ‘Dit college wil meer reuring in de stad en daar hoort ook live muziek bij. We zijn een muziekstad en ik wil dat we dat blijven.’

In de motie wordt gevraagd om een subsidieregeling voor geluidsisolatie in het leven te roepen en tegelijkertijd de geluidsnormen te verruimen. In het nieuwe verkiezingsprogramma heeft de Haagse Stadspartij vier miljoen euro voor geluidsisolatie opgenomen.
Peter Bos: ‘De geluidsnormen kunnen we alleen verruimen als we ook zorgen dat het leefklimaat wordt beschermd door isolatiemaatregelen. Zo zit de wet nu eenmaal in elkaar.’

Motie ‘Aanpak Geluidsproblematiek’
De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 15 februari 2018 ter bespreking van Raadsvoorstel van het college burgemeester en wethouders van Den Haag inzake ‘Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag.’

Constaterende dat:
– Er strenge wettelijke normen zijn op het gebied van geluid ter bescherming van het woonmilieu;
– Er veel behoefte is aan live muziek in de stad;
– Den Haag een belangrijke pop- en jazzstad is;
– Veel horecabedrijven noodgedwongen zijn gestopt met live muziek vanwege klachten en overtreding van de geluidsnormen.

Overwegende dat:
– live-muziek bijdraagt aan meer reuring in de stad en een aantrekkelijk uitgaans- en cultuurklimaat;
– alleen met geluidsisolatie van horecabedrijven en woningen de geluidsnormen kunnen worden verruimd;

Verzoekt het college:
– een subsidieregeling voor geluidsisolatie in het leven te roepen;
– de vormgeving van deze regeling in overleg met horeca en bewoners op te zetten;
– de verruiming van geluidsnormen in de horeca-kerngebieden hierin mee te nemen;
– de financiële consequenties van een subsidieregeling te dekken uit de mogelijke overschotten uit de jaarrekening 2017, danwel in de begroting voor 2019 op te nemen.

In de pers
Haagmedia.nl, woensdag 14 februari 2018
Dagblad070, woensdag 14 februari 2018

1 Response
  1. Joost Gieskes

    Ik zou zeggen: plaatsgebonden, tijdgebonden, muzieksoort gebonden *) aantal dBs varieren, tijden geen geluid.
    *) vooral slagwerk op lage frekwentie kan heel hinderlijk zijn.