Het college wil de winkeltijden op zondagavond verruimen tot 23 uur ’s-avonds. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is daar absoluut geen voorstander van en heeft het college om opheldering gevraagd middels schriftelijke vragen.

Peter Bos: “Met dit voorstel verdwijnt het laatste beetje zondagsrust dat we nog hebben. Het bevoordeelt de grote winkelketens en gaat ten koste van de kleinere winkeliers. Alleen de grote winkelketens kunnen het zich veroorloven om de extra kosten voor personeel en energie op te brengen.”

De verruiming zorgt volgens Peter Bos alleen voor een verschuiving van omzet. Bos: “Er is geen enkel onderzoek te vinden waaruit blijkt dat dit nuttig of wenselijk is. Het plan komt uit de koker van de grote winkelbedrijven. Het winkelpersoneel is niets gevraagd.”

Het plan staat op de agenda van de commissie Bestuur van 14 november en de Haagse Stadspartij hoopt dat meer partijen tegen het voorstel zullen zijn. Peter Bos: “De zondagavond is voor veel winkeliers en personeel nog het allerlaatste deel van de week dat er tijd is voor het gezin en sociale activiteiten. Ook leidt een langere openstelling tot verdere aantasting van de rust en leefbaarheid in de stad voor omwonenden en is het slecht voor het milieu door het hogere energieverbruik van winkels.”

De vragen zijn beantwoord. In de raadsvergadering van 29 november 2018 werd het voorstel om de winkeltijden te verruimen aangenomen. Ook twee amendementen om de schade te beperken tot 19 uur en tot 21 uur haalden het helaas niet.

 

Schriftelijke vragen: Winkelen op zondagavond
Indiener: Peter Bos
Datum: 24 oktober 2018

Het raadslid de heer Bos heeft op 24 oktober 2018 een brief met daarin 16 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Het voorstel van het college inzake Verordening winkeltijden Den Haag 2018 (RIS300624) stelt o.a. voor: een verruiming van de winkeltijden op zondagavond door de huidige eindtijd te verlengen van 18.00 uur naar 23.00 uur.
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit is juist.

2. Als motivatie voor de verruiming van de openingstijden van winkels stelt het college dat Den Haag de beste winkelstad wil zijn en daarom inspeelt op de wens van ondernemers en consumenten om winkels langer open te houden. Uit welk onderzoek blijkt dat ondernemers deze wens hebben? Idem m.b.t. de consumenten?

De verandering van winkelgedrag bij consumenten is geen geïsoleerde Haagse ontwikkeling. Vandaar dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht reeds eerder hebben besloten dat de winkels op zondag langer open mogen blijven. In navolging daarvan hebben steden als Rotterdam en Amsterdam recent de winkeltijden nog verder te verruimt. Het college wil de concurrentiepositie van onze stad versterken door de ruimte te bieden aan ondernemers om ook op zondagavond langer open te kunnen zijn.
Deze wens om de ruimte te hebben tot 23.00 open te kunnen zijn, blijkt uit diverse gesprekken met ondernemers uit onze stad. Ondernemers geven daarbij aan dat zij, met name op de zondagmiddag, vanwege de verplichte winkelsluiting om 18.00 uur hun klanten niet kunnen bedienen en soms zelfs de klanten naar huis moeten sturen. De ondernemers geven aan behoefte te hebben aan verruiming van het beleid in de winkelopeningstijden zodat iedere ondernemer voor zichzelf een afweging kan maken welke openingstijden het beste bij hun klantengroep past.

3. Kan het college aangeven welke ondernemers gepleit hebben voor verruiming van de winkeltijden op zondag?

Dit is een diverse groep ondernemers, waaronder warenhuizen en supermarkten, zowel in de binnenstad als in de buurt- en wijkwinkelcentra.

4. Welke ondernemersverenigingen en BIZ-en zijn vooraf geïnformeerd door middel van een informatiepakket met daarin de voorgestelde beleidsvoorstellen?

In bijlage 1 staat het overzicht van de ondernemersverenigingen en BIZ-en die een informatiepakket toegezonden hebben gekregen.

5. Welke bewonersorganisaties zijn vooraf geïnformeerd door middel van een informatiepakket met daarin de voorgestelde beleidsvoorstellen?

In bijlage 2 staat het overzicht van de bewonersorganisaties die een informatiepakket toegezonden hebben gekregen.

6. Zijn de belangen van de werknemers van winkelbedrijven meegewogen in het voorstel? Zo nee, waarom niet?

Het college stelt dat de verruiming van de winkelopeningstijden bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat in Den Haag waardoor ondernemers de mogelijkheid krijgen om de winkel langer open te houden op zondagavond al na gelang de behoefte van de klant. Dit is ook goed voor de werkgelegenheid in de stad.

7. Op welke wijze zijn de werknemers van winkelbedrijven geïnformeerd over het voorstel?

De concept Verordening Winkeltijden Den Haag is van 20 juni tot 11 september 2017 ter inzage gelegd voor inspraak. Voorts is de concept Verordening Winkeltijden Den Haag gepubliceerd op de gemeentelijke website en het gemeenteblad. Daarnaast heeft het ter inzage gelegen bij het Den Haag Informatie Centrum. Ten slotte is bij de start van de inspraakperiode de pers actief benaderd wat heeft geresulteerd in publicatie het Algemeen Dagblad en bij Omroep West. Hiermee is het voorstel breed aangekondigd.

8. Zijn de vakbonden betrokken bij het voorstel? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft ervoor gekozen om de inspraak op het concept voorstel Verordening Winkeltijden Den Haag breed aan te kondigen en de inspraakperiode ruim te nemen zodat alle betrokkenen een zienswijze konden indienen op dit concept voorstel. Ook de vakbonden hebben hiervoor de mogelijkheid gehad.

9. Zijn de milieu- en leefbaarheidsorganisaties betrokken bij dit voorstel? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft ervoor gekozen om de inspraak op het concept voorstel Verordening Winkeltijden Den Haag breed aan te kondigen en de inspraakperiode ruim te nemen zodat alle betrokkenen een zienswijze konden indienen op dit concept voorstel. Ook de milieu- en leefbaarheidsorganisaties hebben hiervoor de mogelijkheid gehad.

10. Verruiming van winkeltijden levert geen extra omzet op, maar slechts een andere spreiding van de omzet over de week. De kosten nemen daarentegen wel toe: Meer loonkosten en extra kosten voor verlichting en verwarming. Wat is dan nog het voordeel voor de detailhandel?

De Verordening Winkeltijden Den Haag 2018 biedt ondernemers de mogelijkheid om zelf te bepalen of zij hun winkel openstellen voor de klant van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur en 23.00 uur en op zondag tussen 10.00 uur en 23.00 uur. Het is aan de ondernemer zelf om een afweging te maken tussen de kosten en de baten voor zijn of haar onderneming.

11. Verruiming van de winkeltijden gaat gepaard met verschuiving van de omzet. De grote ketens kunnen het zich veroorloven om langer open te blijven, de kleinere bedrijven vaak niet. Is het college van mening dat verruiming van de winkeltijden slecht is voor de kleinere winkels en vooral ten goede komt aan de grotere winkelketens? Zo nee, waarom niet?

Nee, ook kleinere ondernemers hebben nu de kans om hun openingstijden op de zondag aan te passen aan de behoefte van hun klant.

12. Veel kleine ondernemers voelen zich genoodzaakt om mee te gaan met de verruiming op zondag omdat klandizie anders naar de grote ketens verdwijnt. Dit betekent een grotere druk op het gezinsleven van kleinere winkeliers en hun personeel, omdat zondag en zeker de zondagavond het enige moment in de week is dat er tijd is voor een sociaal leven en het gezin. Is het college zich daarvan bewust? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat het aan ondernemers zelf is om de keuze te maken over de openstelling van de winkel op zondagavond.

13. Langere openingstijden op zondag betekent dat ook de leefbaarheid en de spaarzame rust voor omwonenden verder onder druk komt te staan. Heeft het college hier in de plannen voor verruiming van de winkeltijd rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college heeft gekozen om dezelfde tijd aan te houden als reeds geldt van maandag tot en met zaterdag. Daarnaast heeft het college ervoor gekozen om de inspraak op het concept voorstel Verordening Winkeltijden Den Haag breed aan te kondigen en de inspraakperiode ruim te nemen zodat alle betrokkenen een zienswijze konden indienen op dit concept voorstel. De bewoners-organisaties zijn hierbij vooraf geïnformeerd door middel van een informatiepakket met daarin de concept beleidsvoorstellen.

14. Personeel van grote winkelketens voelen meer en meer druk om op zaterdag en zondag te werken. Het privé- en gezinsleven van medewerkers komt hierdoor steeds verder onder druk te staan. Heeft het college hier in de plannen voor verruiming van de winkeltijd rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat afspraken over werktijden een zaak is tussen werknemer en werkgever.

15. Omdat de omzet verschuift van doordeweeks naar zaterdag en zondag wordt meer flexibiliteit geëist en wordt vast personeel steeds meer vervangen door flexibel personeel. Is het college met mij van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?

Het college biedt met deze verruiming van de winkeltijden op de zondagavond ondernemers de ruimte om de winkel open te houden. Deze verordening doet geen uitspraken over de wijze waarop werknemers en werkgevers arbeidsafspraken maken.

16. Kan het college proberen om deze vragen voor de behandeling van het raadsvoorstel in de commissie van 14 november te beantwoorden?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke

In de pers
Den Haag FM, 25 oktober