‘Bloemenkiosk moet in Scheveningen Haven blijven’

Bloemenkiosk Green Dreams op de hoek van de Westduinweg en Schokkerweg moet na 12 jaar van haar plek verdwijnen. Eigenaresse Martine Sturkop heeft aangegeven dat zij graag met een nieuwe kiosk op het Leefbaarheidsplein wil terugkeren maar zij kreeg 18 feb jl. te horen dat er vanaf mei dit jaar geen plaats meer is voor haar kiosk. Inmiddels heeft de bewonersorganisatie van het Havenkwartier ook aangegeven dat het de bloemenkiosk op die plek graag wil behouden.

“Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je als ondernemer niets hoort over de plannen omdat jouw kiosk geen postadres heeft!”, stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. “Maar dan nog, kiosken verhogen de levendigheid rond de haven en ze hebben ook nog een sociale functie. Ik word een beetje moe van het kille anti-kioskenbeleid van dit harteloze college. Wat is mis met een kiosk?”

Update: de vragen zijn beantwoord!

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gang van zaken rond de bloemenkiosk.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
Inzake: Standplaats bloemenkiosk Green Dreams Scheveningen

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.H. Wijsmuller heeft op 11 maart 2014 een brief met daarin drie vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Voor de start van werkzaamheden aan de nieuwbouw van de Havenmeester moet de bloemenkiosk
Green Dreams op de hoek van de Westduinweg Schokkerweg verdwijnen. In de nieuwe situatie komt
op de hoek Westduinweg Schokkerweg een Leefbaarheidsplein, maar daar zou geen plaats zijn voor
een kiosk. De eigenaresse heeft in het overleg aangegeven dat zij graag met een nieuwe kiosk op het
Leefbaarheidsplein wil terugkeren. Inmiddels heeft de bewonersorganisatie van het Havenkwartier
ook aangegeven dat zij in de nieuwe situatie graag een bloemenkiosk op het Leefbaarheidsplein willen
houden.

De communicatie over het opzeggen van de vergunning liep gebrekkig volgens de gemeente omdat de
bloemenkiosk geen postadres heeft. Hierdoor heeft de eigenaresse pas op 18 februari j.l. gehoord dat,
na 12 jaar trouw de huur te hebben betaald, haar vergunning per mei 2014 opgezegd wordt. Het is
haar nog niet duidelijk of verlenging van deze onredelijk korte opzegtermijn mogelijk is. Naar
aanleiding hiervan leg ik het college, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de
volgende vragen voor.

1. Kan het college met argumenten aangeven waarom de bloemenkiosk niet terug kan komen in de
nieuwe situatie op het Leefbaarheidsplein? Zo nee, waarom niet?

De gemeente hanteert sinds de vaststelling van de Straathandelsverordening 1991 een terughoudend
beleid ten aanzien van straathandel, vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte en gericht op het
scheppen van ruimte in het openbaar gebied.
Het leefbaarheidsplein dat op deze plek (voor de Hennephofkerk) is gepland, is de enige locatie waar
vanaf de Westduinweg een zichtrelatie is met het Schevenings havengebied. Meer doorzicht en
openheid is daarom gewenst.
De bloemenkiosk kan om die redenen dan ook niet terugkomen in de nieuwe situatie op het
leefbaarheidsplein.

2. Is het college met mij van mening dat 2 of 3 maanden een veel te korte termijn is voor het
intrekken van de vergunning? Met in achtneming dat de ondernemer voor haar levensonderhoud
afhankelijk is van de bloemenverkoop. Zo nee, waarom niet?

Op 18 februari 2014 heeft de gemeente een gesprek gehad met de eigenaresse van de bloemenkiosk. In
dit gesprek zijn de plannen met betrekking tot ‘de Havenmeester’ en de gevolgen voor de
bloemenkiosk nader toegelicht. De gemeente heeft in dat gesprek aangegeven dat zij een redelijke
termijn voor het intrekken van de vergunning in acht zou nemen.
Mei 2014 is voor de gemeente geen redelijke termijn.
Als vervolg op het gesprek heeft de gemeente de eigenaresse op 25 februari 2014 laten weten dat de
bloemenkiosk in ieder geval tot mei 2015 kan blijven staan op de huidige locatie. Een exacte datum is
op dit moment echter nog niet definitief te noemen. De gemeente zal de eigenaresse hierover
informeren, zodra er voldoende duidelijkheid is over de planning.

3. Waarom is voor de communicatie niet gebruik gemaakt van het postbusadres waar de gemeente
ook de rekeningen naar verstuurd?

De ontwikkeling van ‘de Havenmeester’ en de herinrichting van de openbare ruimte, die aanleiding
vormen voor het moeten verdwijnen van de kiosk op deze locatie, zijn opgenomen in het
bestemmingsplan Scheveningen-haven, waarmee de raad in november 2013 heeft ingestemd.
Bewoners en ondernemers in en om het havengebied zijn hierover geïnformeerd tijdens een
informatieavond op 3 juli 2013. Hiervoor zijn brieven, huis-aan-huis, in de wijk verspreid. Deze zijn
niet verstuurd naar postbusadressen. Echter, om te voorkomen dat bewoners of ondernemers zonder
postadres of waarvan het bedrijf op het moment van verspreiding gesloten was, deze informatie niet
zouden ontvangen, is een advertentie met een uitnodiging voor de informatieavond in de Scheveningse
Courant geplaatst op 26 juni 2013, conform de reguliere wijze waarop de gemeente belanghebbenden
informeert over bouwplanontwikkelingen en juridisch planologische ontwikkelingen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen