Gratis popfestivals in gevaar?

Recent maakte Schollenpop bekend dit jaar geen popfestival te organiseren op het Zuiderstrand. Eén van de redenen is de enorme prijsstijging in de branche. 35 – 40% is geen uitzondering. Ook de recente verhuizing van Parkpop naar het Malieveld heeft deels te maken met de steeds hogere kosten volgens de organisatie van Parkpop. 

Raadslid Fatima Faïd stelt: “Den Haag als popstad is in gevaar.”. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer vult aan: “Gratis festivals zijn een unieke manier waarop men zonder kosten kennis kan maken met allerlei soorten muziek”

De wethouder cultuur moet direct gaan onderzoeken hoe groot de prijsstijgingen zijn en of er meer festivals of cultuurinstellingen in problemen komen zodat deze informatie ook meegenomen kan worden in de formatie. Want als de prijzen zo enorm stijgen kan het niet anders of ook andere culturele instellingen krijgen hier mee te maken.

 

Schriftelijke vragen: Toekomst gratis popfestivals in Den Haag

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 11 mei 2022 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van
de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 9 mei 2022 maakte de organisatie van Schollenpop bekend dat de editie van 2022 niet doorgaat.

1. Heeft het college het artikel op Omroep West gelezen ( zie bijlage en link*) over de annulering van Schollenpop 2022? Zo ja, hoe kijkt het college er tegen aan dat het enige gratis popfestival op het Scheveningse strand niet door kan gaan?

Ja, het college heeft dit artikel gelezen en betreurt het dat dit popfestival niet kan doorgaan.

2. Volgens het artikel is één van de redenen voor de annulering de extreme prijsstijgingen in de evenementenbranche. Heeft het college deze signalen ook van andere festivals in de stad ontvangen?

Alle festivals hebben te maken met een tekort aan materialen en personeel, extreme prijsstijgingen en tegenvallende sponsorinkomsten. Tot dusverre heeft alleen de organisatie van Schollenpop laten weten dat zij het popfestival om die redenen moet annuleren.

3. Zo nee, is het college bereid om te onderzoeken of er meerdere festivals zijn die door stijging van de kosten dreigen te moeten stoppen?

Er is intensief contact met organistoren van festivals die financieel door de gemeente worden ondersteund. Indien zich problemen voordoen, denkt de gemeente mee over oplossingen en biedt waar mogelijk ondersteuning.

4. Heeft het college zicht op de gevolgen van de extreme prijsstijgingen op de rest van de cultuursector? Zo ja, kan het college de raad daarover inlichten?

Het college ontvangt via de gesprekken die het team cultuurbeleid voert met organisaties signalen dat organisaties weliswaar te maken hebben met prijsstijgingen, maar dat dat voor nu geen grote problemen veroorzaakt. Jaarlijks worden de subsidies geïndexeerd. De hoogte van de indexering wordt door de gemeente bepaald op basis van de uitkering uit het Gemeentefonds (niet alleen voor cultuur, maar voor de hele gemeente). Het is nu nog niet bekend of en met welk percentage de subsidies worden geïndexeerd. De omvang wordt in de meicirculaire bekend gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe de prijsstijgingen zich daadwerkelijk gaan manifesteren en of het accres uit het gemeentefonds voldoende gaat zijn. Daar kunnen we nu nog geen uitspraak over doen.

5. Zo nee, is het college bereid de gevolgen zo snel mogelijk in kaart te brengen en de raad daarover te informeren?

Het college staat in nauw contact met culturele organisaties. Iedere culturele organisatie heeft een accounthouder binnen de beleidsafdeling. Op dit moment zijn er geen redenen om aan te nemen dat prijsstijgingen leiden tot grote problemen in de cultuursector, afgezien van de situatie bij Schollenpop. Op het moment dat er bij andere organisaties problemen ontstaan, zullen we in overleg met deze organisaties zoeken naar creatieve oplossingen binnen de huidige afspraken.

 

————————————

Jazz in de Gracht

Inmiddels ( 6-7-2022) is ook bekend dat Jazz in de gracht dit jaar niet doorgaat. Zij stellen dat er te weinig draagvlak is onder de ondernemers om het festival financieel te steunen. Zie artikel Den Haag FM