Veiligheidsbeleid: ‘Goede prioriteiten, maar aanpak etnisch profileren schiet tekort’

De gemeenteraad stelde op 4 april jl. het integrale veiligheidsbeleid vast voor de periode 2019-2022. De Haagse Stadspartij kan zich vinden in de gestelde prioriteiten, maar blijft kritisch op de aanpak van huiselijk geweld, het demonstratiebeleid en op het tegengaan van etnisch profileren. Raadslid Fatima Faïd: “Vertrouwen in de politie is essentieel in onze superdiverse samenleving, en daarom moet etnisch profileren daadwerkelijk worden aangepakt.”

De motie van de Stadspartij werd evenwel door een meerderheid verworpen. Hieronder de inbreng van de HSP in de gemeenteraad.

“Vorig jaar is in Den Haag het aantal inbraken, autokraken, straatroof, mishandelingen, zakkenrollen en autodiefstal allemaal afgenomen. Cijfermatig lijkt de veiligheid in Den Haag het afgelopen jaar dus ietsje toegenomen, maar voor de veiligheid kunnen we natuurlijk nooit genoeg doen. Daarom is het goed om dit veiligheidsplan vast te stellen, met heldere en logische prioriteiten voor de aanpak van huiselijk geweld, de aanpak van radicalisering en polarisering, de aanpak van ondermijning en de aanpak van overlast en geweld door verwarde personen. Vooral de focus op huiselijk geweld in het veiligheidsbeleid is wat de Haagse  Stadspartij betreft een goed en belangrijk punt, waarbij het de inzet er gericht op moet zijn om alle mogelijke drempels te slechten voor vrouwen die aangifte willen doen.

Vertrouwen is bij veiligheid cruciaal, en daarom is het belangrijk om het vertrouwen in de politie in onze superdiverse samenleving waar mogelijk te vergroten, en om etnisch profileren tegen te gaan. Het is goed dat de politie in dit verband nu werkt met een nieuw handelingskader, maar zolang de reden voor staandehouding niet in dit handelingskader (MEOS) wordt opgenomen, ontbreekt het aan inzicht om etnisch profileren ook echt aan te pakken. Daarom dien ik samen met Nida en PvdA een motie in met het verzoek aan het college om te onderzoeken op welke manier ‘de reden van staandehouding’ opgenomen kan worden in de MEOS.

Tot slot is de Haagse Stadspartij kritisch op het demonstratiebeleid in Den Haag, wat in de praktijk met de meldplicht en soms vergaande beperkingen onnodig restrictief is. Den Haag dient als demonstratiestad nummer 1 en als stad van Vrede en Recht juist het goede voorbeeld te geven, en daarom kunt u van de Haagse Stadspartij voorstellen verwachten om het demonstratiebeleid te verbeteren. Maar om dit onderwerp recht te doen, willen we dit apart agenderen dus dat houdt u nog van ons tegoed.”

De motie over etnisch profileren werd met tegenstemmen van coalitiepartijen Groep de Mos, VVD, D66, GroenLinks en van PVV en 50plus verworpen.

Motie MEOS pilot etnisch profileren

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Den Haag, een veilige thuisbasis.

 

Constaterende dat:

▪ Dat etnisch profilering onwenselijk is voor het vertrouwen in de politie en schadelijk is voor de mensen die dit overkomt.

▪ De politie al een aantal jaren op verschillende manieren aan de slag is gegaan met het tegen gaan van etnisch profilering.

 

Overwegende dat:

▪ Het belangrijk is om te kunnen beoordelen of het de politie lukt om etnisch profileren terug te dringen.

▪ De MEOS-pilot die momenteel loopt in Den Haag erop is gericht om inzicht te krijgen in de effectiviteit van politiecontroles en hoe vaak burgers gestopt worden.

▪ De pilot helaas niet expliciet gericht is om inzicht te geven in de omvang van etnisch profileren.

▪ De pilot niet de reden van staandehouding noteert.

▪ Op deze manier is het onmogelijk voor de politie om aan te tonen dat etnisch profilering af neemt.

 

Verzoekt het college om te onderzoeken op welke manier ‘de reden van staandehouding’ opgenomen kan worden in de MEOS, en de raad over de uitkomsten te rapporteren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.