Gemeente is kierewiet geworden

Om wiet op te sporen wil de gemeente Den Haag dat we gaan snuiven. 15.000 Hennepgeurkaarten zijn huis-aan-huis verspreid. Maar wat we ook roken, geen hennep. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Dit moet haast wel in een vlaag van verstandsverbijstering bedacht zijn. Wat een prutsers”.

 

Het gestoorde en hypocriete overheidsbeleid m.b.t. soft-drugs heeft geleid tot criminaliteit en bizarre repressie. De hennepgeurkaart is het zoveelste idiote repressieplan, dat totaal voorbij gaat aan de meest voor de hand liggende oplossing, namelijk legalisering.

Update: “Burgemeester” Marnix Norder heeft de vragen beantwoord.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 18 januari 2011

Inzake: aanpak hennepteelt

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 2 december 2010 een brief met daarin
tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38
van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Samen met de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de Taskforce Aanpak
Georganiseerde Hennepteelt heeft Stedin de Hennepgeurkaart geïntroduceerd. Door te krassen kunnen bewoners de geur van hennep ruiken. Zo kunnen zij de geur van hennepteelt herkennen. De werkzame stof THC is verwijderd. Bewoners van de Haagse wijken Laakkwartier, Moerwijk en Mariahoeve hebben de kaart ontvangen. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het
college de volgende vragen voor.

1. Op 1 januari 2006 is het Haagse convenant voor de aanpak van de illegale
hennepteelt ondertekend. Sindsdien ontvangt de gemeenteraad jaarlijks de
Voortgangsrapportage Aanpak Hennepteelt. De laatste Voortgangsrapportage gaat over het jaar 2008 en dateert van 22 april 2009. Waarom is er nog geen rapportage over 2009 naar de raad gestuurd?

In overleg met de betrokken raadscommissie is eind 2008 besloten om op een andere
manier het veiligheidsbeleid te volgen. Daarbij spelen rapportages een minder
prominente rol en is meer ruimte voor gedachtewisseling en visie. Besloten is om
hiervoor per jaar twee momenten te kiezen: één in het voorjaar met meer aandacht
voor de resultaten en één in het najaar met het accent op de planvorming. In lijn
hiermee is uw raad in het jaarverslag 2009 (RIS 172736) op hoofdlijnen geïnformeerd
over de aanpak hennepteelt en de daarbij behaalde resultaten.

2. Tussen 2004 en 2008 schommelde volgens de rapportages het aantal opgerolde
hennepkwekerijen in Den Haag jaarlijks tussen de 315 en 435. Van een significante
afname lijkt geen sprake. Is deze constatering juist? Zo nee, waarom niet?

Ja, opsporen en ontmantelen van hennepplantages is noodzakelijk maar blijft symptoombestrijding. Een belangrijke volgende stap is de achterliggende criminele netwerken goed in beeld brengen en waar mogelijk gerichte interventies plegen. Mede om die reden is de aanpak van hennepteelt sinds 2009 een belangrijk speerpunt van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

3. Korpschef Frans Heeres van de politie Midden- en West-Brabant heeft in BN/De Stem van 6 augustus 2009 het volgende gezegd: “Veertig procent van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen de hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.” Hoe hoog bedraagt het percentage bij Politie Haaglanden? En waarom is het hoger of lager dan in Midden- en West-Brabant?

Wanneer wordt gesproken van hennepcriminaliteit, omvat dit meer dan de aanpak van
(georganiseerde) hennepteelt. De praktijk wijst immers uit dat verschillenden ander
vormen van criminaliteit zoals geweldmisdrijven, witwassen e.d. gerelateerd zijn aan
(georganiseerde) hennepteelt. Het door de heer Heeres (in algemene zin) genoemde
percentage – dat wij voor het overige voor zijn rekening laten – dient in deze
context te worden beschouwd. Hoewel in het licht van het vorenstaande voor de regio
Haaglanden geen exact percentage kan worden genoemd, bestaat de indruk dat dit in
deze regio aanmerkelijk lager ligt. Dat laat onverlet dat wij de aanpak van
hennepgerelateerde criminaliteit van groot belang achten, mede gelet op de impact op
de samenleving.

4. De hennepgeurkaart is samen met partners geïntroduceerd. In Den Haag gaat het om 15.000 kaarten. Wie draait op voor de kosten van deze hennepgeurkaart? Wat zijn de kosten van deze kaart? En wat heeft deze kaart concreet opgeleverd?

De kosten van de ontwikkeling, productie en verzending van de 15.000 kaarten voor
Den Haag bedragen EUR 25.000,00. Het marktonderzoekbureau ADV Market Research onderzoekt de effecten van de mailing. Over de uitkomsten wordt uw raad
geïnformeerd.

5. In Den Haag Centraal van 11 november 2010 staat een artikel over deze
hennepkaart. Een aantal ervaringsdeskundige medewerkers van café Cremers dat de
kaart heeft getest rook echter slechts papier en noemt het een typisch geval van
“geld door het toilet spoelen”. Heeft het college deze kaart ook getest en wat roken
de collegeleden precies?

Het college heeft in een vroeg stadium een proefdruk van de kaart ontvangen en
enkele exemplaren van de eindversie. Na het wegkrassen kwam de geur van hennep vrij.

6. Snapt het college dat zo lang coffeeshops wiet mogen verkopen aan een grote groep
gebruikers er ook wiet geproduceerd zal blijven worden? Zo nee, waarom niet?

Ja, maar de schaal en omvang waarop hennepteelt momenteel plaatsvindt moet met
kracht worden bestreden. Hennepteelt kan leiden tot ernstige overlast, brandgevaar,
aantasting van woningen en verregaande verloedering van wijken. Het illegaal
aftappen van stroom leidt tot een grote schadepost voor elektriciteitsbedrijven. In
dit verband wijzen wij op de rapportage Nationaal Dreigingsbeeld 2008 van Het Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD). Daaruit blijkt dat zich naar schatting 30.000 tot
40.000 hennepkwekerijen in Nederland bevinden en dat 80 tot 90% van de hennepteelt
is bestemd voor de export.

7. Nu thuiskweken verboden is en hard wordt aangepakt, hoe moet dan volgens het
college wiet gekweekt worden?

Hennep staat op lijst II van de Opiumwet (de zogenoemde softdrugs). Hieruit volgt
dat de teelt van hennep verboden is. Ook het telen van maximaal vijf hennepplanten
is verboden, maar wordt door het Openbaar Ministerie niet strafrechtelijk vervolgd.

8. Is het college met mij van mening dat het kweken van hennep ook op een veilige
manier kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Teelt op kleine schaal – niet meer dan vijf hennepplanten – kan veilig plaatsvinden.
Meer grootschalige vormen van hennepteelt leiden snel tot brandgevaarlijke
situaties. Oorzaak is kortsluiting of oververhitting door geknoei met elektrische
installaties. Naast andere schade door wateroverlast en illegaal afgetapte stroom
(circa 150 miljoen per jaar in Haaglanden) zien we dat de hennepteelt meer en meer
in handen is gekomen van de georganiseerde misdaad. Mede om die reden is de aanpak van hennepteelt en belangrijk speerpunt van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

9. Na tientallen jaren van ervaring met wietgebruik, hennepkweek en
hennepbestrijding in Nederland is op het gebied van handhaving niets bereikt en is
alle energie, geld en aandacht vechten tegen de bierkaai gebleken. In het buitenland
wordt juist steeds meer geïnvesteerd in legalisering. Is het college bereid om het
hypocriete en zinloze beleid rond hennep nu eindelijk eens een keer te staken en
volwassen beleid te ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

De bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van (georganiseerde) hennepteelt heeft
een hoge prioriteit. In het (rijks)Programma Versterking Aanpak Georganiseerde
Misdaad is de aanpak van hennepteelt als politie prioriteit benoemd voor in elk
geval de periode 2008-2012. Ook voor het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
(RIEC) is de aanpak van hennepteelt een belangrijk speerpunt (zie ook antwoord op
vraag 8). Legaliseren van hennepteelt ontneemt aan die handeling formeel het
criminele karakter, maar betekent niet dat daarmee de problematiek is opgelost.
Gezien de internationale context zal bij legalisering de cannabisproductie voor de
export naar verwachting alleen nog maar toenemen. Ook zal bij legalisering van
Nederland in toenemende mate een aantrekkingskracht uitgaan op buitenlandse
criminele organisaties.

10. Is het college met mij van mening dat politiecapaciteit schaars is en dat door
legalisering van hennepkweek veel capaciteit weer nuttig ingezet kan worden? Zo nee,
waarom niet?

Nee, in de huidige (inter)nationale context is legalisering geen realistische optie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram Marnix Norder