Duindorp verminkt door monsterlijk gedrocht

Momenteel is in Duindorp het nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw in aanbouw op de plek van het gesloopte Rijksmonument Pluvierhof. Tot grote schrik van de Haagse Stadspartij krijgt het complex tegen alle afspraken in maar liefst 8 bouwlagen.

Update: De vragen hierover van de Haagse Stadspartij zijn beantwoord.

 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is in 2000 node akkoord gegaan met de sloop van de Rijksmonumenten Meeuwenhof en Pluvierhof. De Rijksdienst vertrouwde bij die zware beslissing op de garantie van het college dat de nieuwbouw aan zou sluiten bij het dorpse karakter van Duindorp. Zes bouwlagen langs de Houtrustweg werd door de Rijksdienst dan ook als te massaal bevonden en in strijd met het dorpse karakter. Het college heeft daarop in het bestemmingsplan het aantal bouwlagen teruggebracht naar maximaal vijf. Toch verschijnt nu een kolossaal gebouw van maar liefst 8 bouwlagen langs de Houtrustweg dat boven de duinen uitsteekt en zelfs vanaf het Zuiderstrand zichtbaar is. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij voelt zich belazerd door het college: “Dit is een schandalige gang van zaken. Duindorp wordt verpest met een monsterlijk gedrocht van jewelste. Het bestemmingsplan blijkt niets waard te zijn, afspraken worden niet nagekomen en de gemeenteraad niet ingelicht.”

Kritiek op nieuwbouw Duindorp
(Westonline, 10 May 2012)

De Haagse Stadspartij is boos over de bouw van het nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw in Duindorp. Een deel van het pand krijgt acht bouwlagen.
Volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller is dit in strijd is met eerder
gemaakte afspraken. Het complex komt op de plek van het voormalige Rijksmonument
Pluvierhof. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaf volgens de Stadspartij alleen
maar toestemming voor de sloop als de nieuwbouw aan zou sluiten bij het dorpse
karakter van Duindorp.
Wijsmuller heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over wat hij een ‘monsterlijk
gedrocht’ noemt.

Schrik om Zeemeeuw
(Posthoorn, 23 May 2012)

“Nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw – acht verdiepingen hoog – belemmert niet alleen ons uitzicht, maar is ook een aanslag op het aanzicht van de wijk”, zegt buurtbewoner
Kees. Momenteel is in Duindorp fase twee van De Zeemeeuw in aanbouw op de plek van het gesloopte Pluvierhof.

“Ik ging er vanuit dat de nieuwbouw aan zou sluiten bij het karakter van onze wijk,
maar als ik naar buiten kijk lijkt dat onmogelijk.” De fractievoorzitter Joris
Wijsmulier van de Haagse Stadspartij voelt zich ‘belazerd’ nu er een gebouw van maar
liefst acht bouwlagen verschijnt. Hij is niet de enige. “Ik ben ooit in Duindorp
gaan wonen omdat er een dorpsgevoel heerst”, vertelt Janine.

“Ik ben gek op de zeelucht en kijk graag naar buiten om mijn kinderen te zien
spelen. Straks zie ik alleen nog maar een betonnen blok. De hoogte van het
Zeemeeuw-gebouw zorgt er daarnaast voor dat ik geen zon meer heb.” Hans woont ook al een aantal jaren in de wijk en ziet het ontmoeten van nieuwe buurtbewoners als enige voordeel van het nieuwbouwcomplex.

“Het is leuk dat er straks nieuwe bewoners in de wijk komen, maar het gebouw doet
pijn aan je ogen”, zegt hij. “Het schijnt dat je het gebouw vanaf het Zuiderstrand
al kan zien. Hebben we niet genoeg aan de ‘Haagse Tieten?” De hoogbouw in Duindorp en straks ook de haven houden Stadspartij en Politieke Partij Scheveningen bezig.
Beide pleiten voor een volksraadpleging.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 12 juni 2012

Inzake: Zeemeeuw fase 2 ter plaatse van het gesloopte Pluvierhof in Duindorp

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 8 mei 2012 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Momenteel is fase 2 van het nieuwbouwcomplex De Zeemeeuw in aanbouw op de plek van het gesloopte voormalige Rijksmonument Pluvierhof. Een deel van het nieuw complex kent maar liefst 8 bouwlagen. Wat is de hoogte in meters van dit deel van het complex?

De bovenkant van het dak ligt op 24,5 m ten opzichte van de bovenkant van de begane grond vloer.

2. Het bestemmingsplan Duindorp laat voor dit deel van het complex slechts 4 bouwlagen toe. Hoe kan het dat er een bouwvergunning is verleend voor 8 bouwlagen?

Gelijktijdig met het verlenen van de bouwvergunning is met toepassing van de procedure volgens artikel 19, tweede lid van de wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling verleend van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Duindorp. In dat kader is een ruimtelijke onderbouwing, genaamd, Ruimtelijke Onderbouw Pluvierhof Duindorp ten behoeve van het verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de WRO opgesteld, die met overige stukken vanaf 30 september 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen bij de gemeente ingediend. het college is van mening dat de nieuwbouw past binnen het ruimtelijk beleid van de diverse schaal niveaus, ruimtelijk inpasbaar is en geen afbreuk doet aan de intentie van het bestemmingsplan. Daarnaast vormen aanverwante ruimtelijk relevante aspecten geen belemmering voor de uitvoering van dit bouwplan.

3. Bij de totstandkoming van het ontwerp‐bestemmingsplan heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg met een brief van 19 juni 2001 gesteld dat de bouwhoogte in dit deel van Duindorp maximaal 4 bouwlagen zou mogen bedragen met langs de Houtrustweg eventueel een extra bouwlaag. Ook de Provinciale Planologische Commissie heeft zich hier per brief d.d. 26 juli 2001 bij aangesloten. In reactie op deze kritiek van de RDMZ en de PPC schrijft het college: “Geen 6 bouwlagen toestaan”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

4. Vervolgens is het ontwerp‐bestemmingsplan overeenkomstig deze adviezen aangepast en het aantal bouwlagen teruggebracht naar vier met een extra bouwlaag op de hoek met de Pluvierstraat. Dit aangepaste bestemmingsplan is uiteindelijk goedgekeurd door de RDMZ en de PPC en vastgesteld door de gemeenteraad. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist. In het bestemmingsplan is bepaald dat de hoogte langs de Houtrustweg maximaal vier lagen mag bedragen en op de hoek van de Pluvierstraat maximaal vijf bouwlagen.

5. In de toelichting bij het bestemmingsplan op blz. 17 staat over de toegestane nieuwbouw: “De bebouwing aan de Houtrustweg is vier lagen hoog, alleen op de hoeken van de Pluvierstraat worden accenten geplaatst in vijf bouwlagen.” Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

6. De toegestane bouwhoogten van vier en vijf bouwlagen staan ook als zodanig vermeld op de kaart behorend bij het bestemmingsplan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

7. In het “Monumenteninventarisatieproject Den Haag 1850‐1940″ uit 1992 (MIP) wordt
geconcludeerd dat Duindorp een “gebied met bijzondere waarden” is. Daarmee is aangegeven dat deze wijk weliswaar niet waardevol genoeg is om door het rijk aan te worden gewezen tot beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, maar waardevol genoeg is om de bijzondere kwaliteiten bij behoud, versterking en vernieuwing als uitgangspunt te nemen.
Deze bijzondere kwaliteiten zijn o.a.:
– de geïsoleerde ligging van de wijk in het duingebied;
– het homogene bebouwingsbeeld;
– de bijzondere stedenbouwkundige opzet en typologische waarde van de complexen
arbeiderswoningen Zeezwaluwhof, Meeuwenhof en Pluvierhof;
– de landschappelijke waarde van het duingebied ” Westduinpark “.
Waarom heeft het college bovengenoemde waarden niet als uitgangspunt genomen bij het beoordelen van de 8‐laagse nieuwbouw?

Het bestemmingsplan dat bij gemeenteraadsbesluit (no 137) d.d. 23 september 2004 is vastgesteld, is gebaseerd op het stedenbouwkundige plan uit 1998-1999, waarin het karakter en de structuur van de wijk als uitgangspunt zijn genomen. De bijzondere kwaliteiten die in het MIP zijn aangegeven, zijn in het bestemmingsplan overgenomen.
Bij de belangenafweging die heeft plaatsgevonden in het kader van de benodigde
vrijstellingsprocedure is het bouwplan onder meer getoetst aan de in het bestemmingsplan vastgelegde waarden en doelstellingen. Er is rekening gehouden met de wens van Vestia en gemeente om meer woningen te realiseren en met inmiddels de afwezigheid van het bedrijf “Norfolk line”.
De structuurvisie 2020 Wereldstad aan Zee voorziet voor het Norfolkterrein een transformatie van laatstgenoemd terrein tot een zogenaamd centrum-stedelijk plus milieu dat zich kenmerkt door een intensieve menging van grootschalige nieuwe woningbouw en niet woonfuncties.
Het College is van mening dat het nu in uitvoering zijnde plan past in de stedenbouwkundige visie verwoordt in het bestemmingsplan met een hogere randbebouwing rond Duindorp en een homogeen bebouwingsbeeld van maximaal 4 bouwlagen in Duindorp zelf.

8. Hoe luidde het advies van de Welstandscommissie inzake de bouwaanvraag?

Het laatste advies van de Welstandscommissie is uitgebracht op 14 juli 2010 en luidde als volgt:
“De commissie constateert dat alle eerder gemaakte opmerkingen in het voorliggende plan zijn verwerkt. De commissie stemt in met het bouwplan.”

9. Is de Rijksdienst voor de Monumentenzorg of diens opvolger op de hoogte gesteld van de sterk afwijkende bouwaanvraag? Zo nee, waarom niet en zo ja, wat was de reactie?

Nee. Slechts in rijksbeschermd stadsgezicht was in het kader van de vereiste vrijstellingsprocedure een positief advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vereist. De Zeemeeuw is niet gelegen in een rijksbeschermd stadsgezicht.

10. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is in 2000 node akkoord gegaan met de sloop van de Rijksmonumenten Meeuwenhof en Pluvierhof. De Rijksdienst vertrouwde bij die zware beslissing op de garantie van het college dat de nieuwbouw aan zou sluiten bij het dorpse karakter van Duindorp. Zes bouwlagen langs de Houtrustweg werd door de Rijksdienst dan ook als te massaal bevonden en in strijd met het dorpse karakter. Het college heeft daarop het aantal bouwlagen teruggebracht naar maximaal vijf. Toch verschijnt nu een kolossaal gebouw van 8 bouwlagen langs de Houtrustweg dat boven de duinen uitsteekt en zelfs vanaf het Zuiderstrand zichtbaar is. Is het college met mij van mening dat hier sprake is van een schandalige gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

Nee. In het kader van de vereiste vrijstellingsprocedure heeft een uitgebreide en zorgvuldige afweging van belangen plaatsgevonden. In dit verband is ook de ruimtelijke inpassing van de nieuwbouw in de omgeving (gegeven ook de ontwikkelingen rond en Norfolkterrein) beoordeeld.
Het college is van mening dat de nieuwbouw zich enerzijds zorgvuldig voegt in de bestaande stedenbouwkundige structuur van Duindorp zelf en anderzijds een verband legt met aangrenzende ontwikkelingen.

11. Wat is volgens het college een bestemmingsplan nog waard als in de praktijk het aantal bouwlagen twee keer zo hoog wordt als het bestemmingsplan toestaat?

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan wordt uitgegaan van de dan aanwezige situatie en de op dat moment bekend zijnde en ook gewenste ontwikkelingen. In de onderhavige situatie is bij de vaststelling geen rekening gehouden met het vertrek van het bedrijf Norfolkline. De WRO zelf biedt de mogelijkheid om in voorkomende gevallen vrijstelling te verlenen van de regels van een vigerend bestemmingsplan, als daar daartoe aanleiding is. In dit geval gaat het om de (oude) artikel 19 lid 2 procedure. Vrijstelling kan worden verleend na een brede en zorgvuldige afweging van belangen. Onder meer dient daartoe een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld om de afwijking van het bestemmingsplan te onderbouwen. Dit is in deze gebeurd (zie antwoord vraag 2).

12. Waarom is het gevoelige feit dat het bouwplan in strijd was met het bestemmingsplan en een dergelijke ingrijpende, verstorende hoogte zou krijgen nooit gemeld aan de gemeenteraad?

Het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening was destijds een bevoegdheid van B&W.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2012-05-08 16:22:58 schreef djamel de ligt:

Duindorp is het enige stukje scheveningen wat inderdaad nog een dorps karakter heeft. Dat maakt Duindorp ook zoveel aantrekkelijker dan scheveningen dorp dat inmiddels al een Las Vegas aan het worden is. Erg jammer dat dit in hun ogen een verbetering is. En ja afspraken die niet worden nagekomen verbaast me niets alleen moeten de betrokkenen zich eens afvragen wie er hier nou baat bij hebben en voor hoe lang. Duurzaamheid is alles!!!

2. Op 2012-05-08 16:49:05 schreef Piet Vonk:

Ik ben van mening dat de wethouder gewoon zijn eigen gang gaat en dit alles met een stalen gezicht aanhoort. Ik ben van mening dat zijn gedachte is Och als het er eenmaal staat dan heeft reageren toch geen zin meer. De volgende
gebouwen zullen dan wel ongeveer 6 hoog worden en dan past alles weer mooi bij elkaar.
Het gezegde “Beel beloven weinig geven doet de gek in vreugdr leven”

3. Op 2012-05-08 20:03:44 schreef Hans Vogelsang:

Ministers die ondanks een meerderheid van de 2e Kamer die tegen is, toch tanks wil leveren aan Indonesië. Nu een wethouder die ondanks gemaakte afspraken toch zo’n betonkolos neerzet in Duindorp.
Lijkt wel of er in Nederland geen democratie meer bestaat. Bewindslieden gaan toch hun eigen gang. Pure dictatuur. En dan vinden ze het gek dat de burgerij het vertrouwen in de politiek verliest…..

4. Op 2012-05-10 12:32:59 schreef ton:

 

5. Op 2012-05-10 12:34:11 schreef Joop:

Jullie achterlijk communistische partijtje is een gedrocht. Ga lekker theedrinken bij die stink allochtonen

6. Op 2012-05-12 22:14:13 schreef Marjolein:

Beste heer Wijsmuller,

Ik ben al sinds oktober 2011 een eigenaar van een appartement in dit ‘gedrocht’. Als u zo begaan bent met onze wijk waarom reageert u dan pas nu? Wat is uw doel met deze actie? Wat wilt u of kunt u nu nog bereiken?

Met groet,
Marjolein

7. Op 2012-05-14 17:25:19 schreef Joris Wijsmuller:

Beste Marjolein,

Waarom nu pas:
pas sinds korte tijd is de hoogte van de nieuwbouw zichtbaar. Eerder had de raad geen weet van deze verminking van het dorpse karakter van Duindorp, getuige het bestemmingsplan waarin (oa gebaseerd op uitspraken van de Rijksdienst voor Monumentenzorg) de hoogte juist beperkt was.
Het doel:
de verantwoordelijke wethouder ter verantwoording roepen voor deze dubieuze gang van zaken.
Wat er nog te bereiken is:
in ieder geval dit soort praktijken in de toekomst voorkomen.

Groet,
Joris

8. Op 2013-11-30 17:23:30 schreef Timo:

haha yolo