Haagse Stadspartij blij met daling criminaliteit

Op 1 oktober j.l. nam Elly Burgering, raadslid van de Haagse Stadspartij, deel aan de werkbespreking Veiligheid in de commissie Bestuur. Hieronder haar bijdrage, inclusief een tweetal vragen aan de burgemeester.

De Haagse Stadspartij heeft met veel belangstelling kennis genomen van het concept ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018’. Wij hechten er veel waarde aan dat iedereen in onze stad in veiligheid kan leven en we zijn dan ook verheugd te lezen dat de criminaliteit in Den Haag de afgelopen periode is afgenomen. Vooral over de forse daling van het aantal straatroven en de verhoogde veiligheidsbeleving onder de inwoners van Den Haag is de fractie van de Stadspartij erg te spreken.

Haagse veiligheidsaanpak
Het belangrijke uitgangspunt van de Haagse veiligheidsaanpak ‘Hard als het moet en zacht als het kan’ met de bijbehorende mix van repressie, preventie en nazorg onderschrijven wij waarbij we wel willen onderstrepen dat wat ons betreft de nadruk hierin vooral op preventie zou moeten liggen. Zowel wat betreft de maatschappelijke als de menselijke kosten loont het om zoveel mogelijk in te zetten op preventief beleid. Wij zien dan ook graag dat er de komende jaren nog meer op preventie wordt ingezet waarbij we integrale beleidsaanpak bepleiten, waarbij voor de preventie van jeugdcriminaliteit bijvoorbeeld ook een nauwe samenwerking met onderwijs en de arbeidsmarkt wordt gezocht. Bij preventie- en nazorgbeleid vinden we ook de samenhang met de 3D’s van belang.
In het kader van de naderende decentralisaties zou de HSP ook graag meer willen weten over de toekomstige visie op het veiligheidshuis; dit veiligheidshuis vinden we in het kader van de high impact crimes erg belangrijk en we hopen daarom ook dat de 3D’s dit initiatief op een positieve manier integreren.

Vertrouwen in de politie verbeteren
Ook zijn we erg blij dat in het concept Integraal Veiligheidsbeleid wordt aangegeven dat er bij het veiligheidsbeleid in de stadsdelen de komende jaren nadrukkelijk wordt ingezet op de “denk- en doekracht van des stad” en dat het daarbij de ambitie is te weten wat er leeft onder de mensen. De Haagse Stadspartij vindt het namelijk belangrijk dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de vertrouwensrelatie tussen de politie en de burger, en dan met name in de zogenaamde krachtwijken waar deze relatie behoorlijk onder druk staat. Om samen op te kunnen trekken tegen criminaliteit is het belangrijk dat bewoners voldoende vertrouwen in de politie hebben.
De afgelopen periode is duidelijk naar voren gekomen dat hier zeker nog een slag te slaan valt; de ervaringen van bewoners en reportages van Tv-West met betrekking tot etnisch profileren door de Haagse politie en de problemen met de onafhankelijkheid van de klachtenprocedure waar we in de commissies inmiddels een aantal keer uitgebreid over hebben gesproken, de dalende aangiftebereidheid, en de recente commotie rondom het geweld dat door de politie is gebruikt tegen de veertienjarige Haagse jongen bij supermarkt Tanger in de Schilderswijk en de (internationale) media haalde, het zoveelste ‘incident’ in een lange reeks ogenschijnlijk buitenproportioneel politieoptreden, illustreren dit.
De Haagse Stadspartij pleit voor een dienstbare en toegankelijke politieorganisatie die meer op straat aanwezig is, minder in de auto rondrijdt en een minder repressieve houding aanneemt. Alleen in verbinding met de burger kan de politie daadwerkelijk effectief zijn als het gaat om tijdig en adequaat handelen bij problemen en samen aan een veilig en leefbaar klimaat in de stad werken.

Dan een tweetal vragen voor de burgemeester:
1. In navolging op eerdere berichten in de media geeft ook de burgemeester in zijn brief van 8 juli over de misdrijfcijfers aan dat het fietsendiefstallen in 2014 exponentieel is gestegen, met maar liefst 52%? Is hiervoor inmiddels al een verklaring? Zijn er in vergelijking met vorig jaar echt zo veel meer fietsen gestolen of is het aandeel mensen dat aangifte doet van zo’n diefstal relatief gestegen? *dit ligt niet aan de fietsnietjes; de wijken waar meer fietsen zijn gestolen zijn niet de wijken waar de fietsnietjes zijn weggehaald*.

2. In zijn brief over de misdrijf-en overlastcijfers van 23 september lezen we, naast de positieve noot dat overlast door personen en wietplantages is afgenomen, de overlastmelding mbt overlast drugs dealen op straat in vergelijking met vorig jaar met 33% is gestegen? Hoe valt deze stijging te verklaren?

Veiligheidsmonitor
De Haagse Stadspartij is blij om bij de veiligheidskaart te lezen dat het percentage Hagenaars dat zich onveilig voelt ten opzichte van 2012 is gedaald maar wij vinden het wel belangrijk dat ook echt alle Hagenaars zich veilig voelen. Het CBS heeft de Veiligheidsmonitor in 2012 ingrijpend aangepast en twee beantwoordingwijzen geschrapt, de telefoon en thuis aanbellen, alleen de computer en schriftelijk bleven nog over waardoor deelname aan het onderzoek van de veiligheidsmonitor voor mensen met een zwakkere taalbeheersing of bureaucratische minder makkelijk is geworden. We willen graag in de gaten blijven houden hoe het met de veiligheidsbeleving van deze groepen gaat.
In het college akkoord hebben we uitgesproken een levendige stad voor te staan en bij een levendige grote stad die zichzelf ook steeds meer als aantrekkelijke studentenstad weet te profileren hoort natuurlijk ook een aantrekkelijk en levendig uitgaansleven. Natuurlijk kunnen wij ons, met het Integraal Veiligheidsbeleid, volledig vinden in de inzet op het realiseren van een veilig en uitgaansklimaat in de stad.
Wel plaatst de Stadspartij soms kanttekeningen bij de manier waarop hier in beleid vorm aan wordt gegeven. En dan heb ik het nu vooral over de aan horecaondernemers opgelegde sancties vanwege incidenten met bezoekers in relatie tot de beperkte mogelijkheden die horecaondernemers hebben bij het weren, en tijdig detecteren, van deze in dit kader mogelijk problematische bezoekers. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat er in het streven naar een veilig uitgaansklimaat sterk wordt ingezet op samenwerking tussen horecaondernemers, politie en andere betrokken partijen. Wij juichen het dan ook toe dat er met de exploitanten van het Zwarte Pad in dit kader is besloten tot een regulier overleg in de vorm van een werkgroep. Bij de evaluatie van het horecabeleid eind van het jaar komen we hier vast nog nader over te spreken.
Ten slotte wil ik het nog even kort hebben het gebruik van camera’s in het kader van de veiligheid. In het veiligheidsplan wordt aangegeven dat het de ambitie is om de komende jaren het vaste en flexibele cameratoezicht optimaal te blijven benutten bij de bestrijding van overlast en criminaliteit. De Stadspartij is echter helemaal niet zo overtuigd van de wenselijkheid en doelmatigheid van het inzetten op cameratoezicht. Cameratoezicht leidt maar al te vaak tot verplaatsing van criminaliteit en een vals geloof in veiligheid. Bovendien is dit ook een ernstige inbreuk op de privacy.

U kunt deze vergadering (1-10-2014) terugzien op webcast.nl/denhaag/