speelplekken en wijkbewoners recreëren graag op dit plein. Veel wijkbewoners storen zich echter aan de toename van het aantal terrassen op het plein. Ondanks het gebrek aan een terras vergunning voor het plein blijft het aantal tafels en stoelen groeien. Door die toename blijft er steeds minder ruimte over om te spelen en te recreëren.

“Mijn spelende kinderen worden door de terrasbezoekers weggestuurd”, zegt buurtbewoonster Elise Coenen verontwaardigd”. Ook activiteiten zoals het Zeehelden Festival kunnen met moeite om de terrassen heen manoeuvreren. De Haagse Stadspartij en Groen Links hebben samen met CDA en Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het college waarbij zij er op aandringen dat het college in gesprek gaat met deze terraseigenaren.

Het plein heeft de bestemming groen en is in de eerste plaats bedoeld voor de buurt, stelt Peter Bos raadslid van de Haagse Stadspartij: “Het is prima dat er op het plein van alles gebeurt maar de balans raakt zoek”.

De raadsleden de heren Bos, Kapteijns, Rogier en mevrouw Teunissen hebben op 14 juni 2016 een
brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college met ons van mening dat het Prins Hendrikplein de bestemming groen heeft en in de
eerste plaats bedoeld is als speelplek en recreatieruimte voor de wijk?
Zo nee, waarom niet? Graag toelichten.

Het Prins Hendrikplein heeft de bestemming groen en fungeert als een belangrijke verblijfplek in de
wijk. Het college is van mening dat terrassen hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren en zorgen
voor levendigheid van de stad en daarmee ook een plaats verdienen op dit plein.

2. Het college geeft in de beantwoording van de vragen onder RIS 293400 aan dat er twee
terrasvergunningen zijn voor het Prins Hendrikplein. Kloppen de gegevens van www.overheid.nl
dat het hier enkel vergunningen voor een gevelterras betreft en niet voor het plein?

Voor de locatie Prins Hendrikplein zijn twee terrassenvergunningen verleend, namelijk een aan het
Prins Hendrikplein 10 (van 15 juli 2015 tot 15 juli 2020) en een aan het Prins Hendrikplein 15 (van
14 augustus 2015 tot 14 augustus 2020). Naast een eilandterras heeft het Prins Hendrikplein 15 een
gevelterras aangevraagd op 8 september 2014 die als melding is geaccepteerd.
In de publicatie van de terrasvergunning is per abuis vermeld dat het om een gevelterras zou gaan. De
betrokkenen hebben dit middels een bezwaarschrift voorgelegd aan de Adviescommissie
bezwaarschriften. De Commissie heeft dit punt hersteld in de bezwaarprocedure en aangegeven dat het
een eilandterras betreft.

3. In de beantwoording is tevens te lezen dat er geen vergunningaanvragen bekend zijn. Volgens
hetzelfde www.overheid.nl loopt er wel degelijk een vergunningsaanvraag voor Prins
Hendrikplein 15 te weten een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Is deze aanvraag bij het
college bekend? Graag een toelichting.

In de schriftelijke vragen naar aanleiding van het debat Zeeheldenkwartier (RIS 293400) is gevraagd
naar de momenteel lopende aanvragen voor terrasvergunningen voor het plein. Deze zijn en waren
inderdaad niet bekend bij de gemeente. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is wel bekend. De
omgevingsvergunning is ingediend op 23 maart 2016 met het verzoek om te mogen afwijken van de
voorschriften van het bestemmingsplan, dit gelet op de bestemming van het plein als groen. De
uiterlijke beslistermijn van 30 juni 2016 is opgeschort met maximaal 6 weken op grond van artikel 3.9
lid 2 van de Wabo. De uiterlijke beslistermijn is vastgesteld op 11 augustus 2016.

4. Deze aanvraag volgt op een aanvraag voor een terrasvergunning voor het Prins Hendrikplein,
welke is afgewezen op grond van de bestemming groen die het Prins Hendrikplein heeft. Is het
college met ons van mening dat ook de omgevingsvergunning op deze gronden zouden moeten
worden afgewezen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

Nee, de aanvraag van de omgevingsvergunning is juist om af te wijken van het bestemmingsplan. In dit
geval betrof de aanvraag voor een terrasvergunning het bestrate deel van het plein. Aanvragen voor
terrasvergunningen die zich feitelijk in het groen bevinden worden in principe afgewezen door de
gemeente.

5. Op de vraag ‘wat zijn de kaders/randvoorwaarden bij een terras? (aantal m2, aantal tafels, etc.)’
antwoord het college: ‘buiten de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016 en
de Richtlijnen vergunning vrije terrassen Den Haag bestaan er geen specifieke
kaders/randvoorwaarden.’ In deze richtlijnen staat te lezen ‘(..) geldt dat terrassen recht aan of
voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand dienen te staan. Dit geldt zowel voor terrassen
aan de gevel als voor terrassen op pleinen.’ In principe ligt het gehele Prins Hendrikplein voor de
betreffende horecagelegenheid die de aanvraag voor een terras op het plein heeft ingediend.
Betekent dit dat het terras het gehele plein mag beslaan? Zo nee, waarom niet? Graag een
toelichting.

Niet het gehele plein ligt recht voor de horecaonderneming. Aan weerszijden van de gevel dient een
loodrechte lijn getrokken te worden over het plein. Tussen die twee loodlijnen dient het terras
gesitueerd te zijn. Het Prins Hendrikplein 10 en 15 hebben ieder voor een totale oppervlakte van
80 m2 een terrasvergunning verleend gekregen. Vanzelfsprekend wordt bij de verlening van
terrasvergunningen ook rekening gehouden met de verschillende belangen in de buitenruimte.

6. Voor het Prins Hendrikplein zijn nu alleen twee vergunningen voor een gevelterras verleend. Is
het college met ons van mening dat zolang er geen omgevingsvergunning verleend is, het terras
op het Prins Hendrikplein, wat niet direct aan de gevel staat maar op het plein zelf, illegaal is? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereidt hierover met de eigenaar in gesprek te gaan? Zo
nee, waarom niet?

Nee, voor de locatie Prins Hendrikplein zijn twee terrasvergunningen ten behoeve van
‘eilandterrassen’ verleend, namelijk een aan het Prins Hendrikplein 10 en een aan
Prins Hendrikplein 15. Naast een eilandterras heeft het Prins Hendrikplein 15 een gevelterras
aangevraagd op 8 september 2014 die wij als een melding hebben geaccepteerd.
Zoals eerder is aangegeven is om af te wijken van het bestemmingsplan op 23 maart 2016 op grond
van de Wabo een omgevingsvergunning aangevraagd. Momenteel is de aanvraag voor deze
omgevingsvergunning in behandeling.

7. Op dit moment ondervinden activiteiten zoals het Zeehelden Festival moeilijkheden om voldoende
ruimte voor hun activiteiten te vinden, omdat er terrassen staan die niet tijdens het festival willen
inkrimpen. Is het college het met de Haagse Stadspartij, GroenLinks, CDA en de Partij voor de
dieren eens dat het Zeehelden Festival een belangrijk evenement voor de stad en het
Zeeheldenkwartier is? Zo nee, waarom niet? Is het college het met ons eens dat deze terrassen
tijdens dit soort activiteiten plaats moeten maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college
bereidt de terraseigenaren hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

In de terrasvergunningen van het Prins Hendrikplein 10 en 15 staat onder voorschriftnummer 8 dat in
geval van een bijzondere situatie, zoals het Zeehelden Festival en gedurende de opbouw en afbouw van
het evenement, het niet is toegestaan om een terras te plaatsen op het plein dat is gesitueerd binnen
het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom het evenement. Wanneer de
vergunningvoorschriften niet worden nagekomen, zal het college handhavend optreden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de locoburgemeester,
mw. A.C. Kroon S. Baldewsingh

2 Responses
  1. Eduard

    Hé. Weinig reacties uit Zuid-Afrika hier. Zou dat iets met het thema van doen hebben?

  2. Cécile Hessels

    Goede actie! Mensen lijden aan tafel en stoelziekte. Tuinen vol tegels en banken (lounge) en de straten en pleinen raken nu ook vol met meubels. Die houten bakken op de stoep voor cafés worden ook tamelijk irritant. Waar kun je nog ontspannen lopen? Waar kunnen de kinderen op de stoep spelen?