Alcoholhandhaving slaat door

De politie lijkt alcoholgebiedsverboden te handhaven op plekken in de stad waar volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) helemaal geen gebiedsverboden zijn.
Raadslid Sanne van der Gaag (Haagse Stadspartij) zag afgelopen week dat buurtbewoners die met een ongeopend blikje bier op het Regentesseplein (Stadsdeel Segbroek) zaten, door agenten werden aangesproken. Hen werd gezegd dat het verboden is om in het hele gebied rondom de Weimarstraat in de publieke ruimte alcohol te nuttigen. Opmerkelijk want volgens de officiële informatie van de gemeente over alcoholgebiedsverboden is het wél toegestaan om op het Regentesseplein een alcoholhoudend drankje te gebruiken. Sanne van der Gaag heeft hier vandaag vragen over gesteld aan het college. Zij wil onder andere weten waarom de politie niet goed op de hoogte is van de regels rondom alcoholgebiedsverboden en of dit tot onterechte boetes heeft geleid.

Raadslid Sanne van der Gaag: ‘Het is niet de bedoeling dat er gehandhaafd wordt op plekken waar we dat niet hebben afgesproken. Buiten het onterecht handhaven vind ik het beleid in stadsdeel Centrum en Scheveningen veel te rigide. Overlast tegengaan is natuurlijk prima. Maar op dit moment is het zo dat er in heel stadsdeel Centrum geen zelf meegebrachte alcohol mag worden genuttigd. In de overige stadsdelen mag dit in principe wel en is het alleen op een beperkt aantal locaties niet toegestaan. Waarom word je voor € 90,- op de bon geslingerd als je een zelf meegebracht biertje of wijntje drinkt op de Boulevard of het Prins Hendrikplein terwijl dit wel mag als je dit voor meer geld op een terrasje doet? Den Haag heeft de ambitie om een levendige stad te zijn, dit soort betutteling past daar wat mij betreft niet bij!’

Sanne van der Gaag heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediend

Het raadslid mevrouw Van der Gaag heeft op 29 mei 2017 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Vorige week sprak de politie buurtbewoners aan die op het Regentesseplein zaten met een blikje bier. Deze buurtbewoners werden er door de politie op geattendeerd dat het volgens hen verboden zou zijn om op het Regentesseplein en in het hele gebied rondom de Weimarstraat alcohol te drinken.
Volgens de website van de gemeente Den Haag zijn er in Stadsdeel Segbroek echter alleen alcoholgebiedsverboden op de volgende locaties:
Newtonplein: het gebied op en rondom Newtonplein begrensd door en inclusief Celsiusstraat en de Noorderbeekdwarsstraat. Park De Verademing / Esperantoplein; Esperantoplein / De Verademing: het gebied op en rondom het Esperantoplein begrensd door en inclusief het deel van Van Boecopkade, dat parallel loopt aan de Bautersemstraat tot aan het kanaal, Zamenhofstraat, Tripstraat, Loosduinseweg, tussen Tripstraat en Asmansweg, Asmansweg, Karel Roosstraat, Gaslaan, Newtonstraat, Asmansweg, inclusief groenstrook tot aan het kanaal, openbare ruimte ter hoogte van het kanaal bij de Van Boecopkade tot aan de Asmansweg en het gebied omsloten door en inclusief Van Boecopkade, Noord West Buitensingel en de Loosduinseweg. Klopt de informatie op de website van de gemeente Den Haag dat er geen sprake is van een alcoholverbod op het Regentesseplein en in de Weimarstraat? Zo ja, waarom is de politie hier niet van op de hoogte?

Ja. De politiemedewerkers (van team Segbroek) zijn hier vanzelfsprekend van op de hoogte. Wellicht had een enkele agent in opleiding de afbakening van de alcoholverbodsgebieden niet volledig op het netvlies staan.

2. Zijn er de afgelopen jaren boetes uitgedeeld aan mensen die een alcoholische versnapering nuttigden op plekken in stadsdeel Segbroek of plekken in één van de andere stadsdelen waar dit volgens de APV wél mag? Zo ja, om hoeveel boetes gaat dit? Hoe zijn deze zaken vervolgens afgehandeld?

Voor zover bekend is dit niet het geval en ook in de bovenstaande situatie is er geen boete uitgeschreven.

3. Is het college het met mij eens dat er in het coalitieakkoord is afgesproken dat we voor meer reuring in de stad gaan? Zo ja, is het college het met mij eens dat het in dit kader betuttelend en onwenselijk is om buurtbewoners die zonder overlast te veroorzaken een alcoholische versnapering drinken in de publieke ruimte dit te beletten?

Het uitgangspunt is dat het drinken van alcohol in de publieke ruimte niet is verboden. De geldende alcoholverbodsgebieden beslaan slechts een beperkt deel van de stad en ze zijn ingesteld op basis van reële overlast. Ze worden regelmatig geëvalueerd en een verbod wordt alleen gecontinueerd als daar aanleiding toe is.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke