Haagse Stadspartij wil strengere eisen bij sloop

De kater over de sloop van de panden aan de Harstenhoekweg in Scheveningen is groot. Veel mensen begrijpen niet dat de gemeente sloop niet heeft kunnen voorkomen na 21 jaar moedwillige verkrotting door eigenaar Bewi Vastgoed. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij heeft het college gevraagd om met een sloopregeling te komen om te voorkomen dat er in de toekomst braakliggende grond en open gaten ontstaan in de stad.

Een sloopvergunning is nu alleen verplicht bij monumenten en beschermde stadsgezichten. Wethouder Revis (VVD) heeft de sloop van de Harstenhoekweg betreurt, maar kon de sloop niet tegenhouden omdat hij beweerde dat hij geen poot had om op te staan. Peter Bos heeft in schriftelijke vragen het college opgeroepen om een sloopregeling in te stellen via het bestemmingsplan.

Peter Bos: “Voor de Harstenhoekweg is nog niet duidelijk wat en wanneer er gebouwd gaat worden. De buurt dreigt nu jarenlang opgescheept te worden met een braakliggend terrein en dat vind ik zeer onwenselijk.”

Het voorstel van Peter Bos houdt in dat er een vergunningplicht komt voor sloop. Deze vergunning kan worden geweigerd als niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Peter Bos: ”Voor de Harstenhoekweg is dit geen oplossing meer, maar de twee naastgelegen villa’s zijn nog niet gesloopt. Ook voor andere gebieden in de stad kan zo’n regeling soelaas bieden”.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college geen sloopregeling wil invoeren. Wordt vervolgd.

Schriftelijke vragen: Voorkom open gaten door sloop
Datum: 16 oktober 2018

Het raadslid de heer Bos heeft op 16 oktober 2018 een brief met daarin 13 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Momenteel wordt het pand Harstenhoekweg 4-12 gesloopt ondanks het feit dat er nog geen zicht is op realisering van een bouwplan. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende vragen:

1. Uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296483) blijkt dat het college van mening is dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten, dat braakliggende terreinen niet wenselijk zijn in verband met mogelijke overlast en ook de buurt gebaat is bij één doorlopend proces. En uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296878) stelde het college dat het de wens is van de initiatiefnemer en de gemeente om sloop en nieuwbouw zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Het is juist dat het college eerder heeft aangegeven dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten. Echter, het pand aan de Harstenhoekweg 4-12 is in korte tijd in zeer slechte staat geraakt. Politie en Handhaving hebben door die versnelde slechte staat de ontwikkelaar er op gewezen dat twee van de drie panden mogelijk snel een onveilige situatie op gaan leveren. Hierop heeft eigenaar Bewi Vastgoed besloten de panden zo snel mogelijk te slopen. De sloop van de Harstenhoekweg 4-12 heeft reeds plaatsgevonden. Omdat de ontwikkeling mogelijk nog even op zich laat wachten wordt voor de kavel een tijdelijke invulling gezocht. Belanghebbenden zijn gevraagd om ideeën en suggesties voor deze tijdelijke invulling aan te leveren.

2. Op 21 september 2017 is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de panden op de hoek Harstenhoekweg/Badhuisweg van cultuurhistorische betekenis zijn en behoud van deze panden de voorkeur heeft (RIS297909). Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

In de periode 1850-1940 (waartoe ook deze panden behoren) is in Den Haag in zeer grote aantallen gebouwd. Het is niet haalbaar en niet praktisch om alles wat in die tijd is gebouwd te willen behouden door ervoor te kiezen deze op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Daarom is vanuit het Haagse beleid voor monumenten gekozen een relatief beperkt aantal geregistreerde monumenten aan te wijzen die gezamenlijk een representatief beeld geven van wat deze periode heeft voortgebracht. Daarnaast is voor 21 beschermde stadsgezichten een zekere bescherming afgedwongen door het opstellen van een beschermend bestemmingsplan. Dit beperkt de mogelijkheden om op een bepaalde locatie in volume en functie af te wijken van de bebouwing in de omgeving. Hotel Wilhelmina t/m hotel Patria voldoen volgens het monumentenbeleid niet aan de criteria om als monument te worden aangewezen en de locatie valt buiten het beschermd stadsgezicht ‘Westbroek-park en Belgisch Park’. Eigenaar Bewi Vastgoed heeft er niet voor gekozen om deze panden te behouden en te renoveren. Volgens Bewi Vastgoed wegen de kosten van renovatie niet op tegen de baten.

3. Op 20 september 2018 is een motie aangenomen (RIS300541) waarin het college wordt
verzocht om een verkenning op te stellen hoe de schrijnende situatie van de panden
Harstenhoekweg/Badhuisweg/Utrechtsestraat effectief kan worden aangepakt. Is dit juist? Zo
nee, waarom niet?

Dit is juist. Naar verwachting is eind dit jaar alle relevante informatie verzameld en wordt de
verkenning opgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat het pand aan de Harstenhoekweg 4-12
inmiddels is gesloopt. Zie ook vraag 2 en vraag 4.

4. Op 30 juni 2016 is een sloopmelding gepubliceerd voor de panden Harstenhoekweg 4-12.
Ruim twee jaar lang is gewacht met sloop en heeft de eigenaar zich in overleg met de gemeente
gehouden aan de afspraak om niet slopen zo lang er nog geen zicht is op realisering van een
bouwplan. Op 1 oktober 2018 is echter ondanks die afspraak toch begonnen met sloop. Wat
heeft het college gedaan om de eigenaar aan deze afspraak te houden en sloop op 1 oktober 2018
te voorkomen?

Eigenaar Bewi Vastgoed was voornemens om de sloop en nieuwbouw op elkaar aan te laten
sluiten. Bewi Vastgoed had eerst een ontwerp gemaakt dat niet paste binnen de geformuleerde
uitgangspunten. Uiteindelijk heeft Bewi Vastgoed een nieuwe architect aangetrokken. Deze
architect – KOW – heeft begin 2018 een plan ontwikkeld dat wel past binnen de
stedenbouwkundige uitgangspunten. Met dit plan is Bewi Vastgoed in overleg met de buurt.
In korte tijd zijn de panden aan de Harstenhoekweg en de Badhuisweg in dermate slechte staat
geraakt, dat Bewi Vastgoed versneld over wilde gaan tot de sloop ervan.
In de raad van 20 september jl. heeft wethouder SWS aangegeven nog een keer in gesprek te gaan
met BEWI Vastgoed over o.a. de vraag of er nog gewacht kan worden met de sloop van de
panden. Het gesprek met Bewi Vastgoed heeft plaatsgehad op 24 september jl. In dit gesprek
heeft Bewi Vastgoed aangegeven zich in te spannen voor een betere communicatie met de buurt,
maar dat de sloop van de panden niet langer uitgesteld kan worden. Politie en Handhaving
hebben in de maand voor de sloop gewezen op de zeer slechte staat van de panden en de mogelijk
onveilige situatie die dat op kan leveren. Daartoe heeft Bewi Vastgoed het besluit genomen om zo
snel mogelijk over te gaan tot de sloop ervan.

5. Wat was na ruim twee jaar uitstel de noodzaak om plotseling toch te gaan slopen?

De in korte tijd verslechterde bouwtechnische staat van met name de panden aan de
Harstenhoekweg en de Badhuisweg.

6. De panden zijn niet aangewezen tot monument of beschermd stadsgezicht. Een sloopmelding
volstaat in deze situatie om te kunnen slopen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist.

7. In de raadsvergadering van 20 september 2018 stelde de wethouder SWS dat de eigenaar is
uitgedaagd om met plannen te komen die verwijzen naar de negentiende-eeuwse allure,
bijvoorbeeld naar de stijl van de Harstenhoekweg. Hoe staat het met die plannen?

Er ligt een voorlopig ontwerp van architect KOW. In dit plan is rekening gehouden met de
historische context van de locatie. April jl. heeft Bewi Vastgoed een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Op basis van de opmerkingen van de bewoners/belanghebbenden is het plan
verder uitgewerkt. Op 24 oktober jl. heeft een tweede bijeenkomst plaats gehad. In november
volgt nog een derde bijeenkomst.

8. Nu er gesloopt wordt en er geen zicht is op spoedige realisering van een bouwplan is er een
risico dat er lange tijd braakliggende grond zal ontstaan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Er ligt een voorlopig ontwerp. Hiervoor is Bewi Vastgoed nog in gesprek met de buurt. Bewi
Vastgoed heeft aangegeven dat het plan zal worden ingediend als beginselplan als de afstemming
met de buurt heeft plaats gevonden. Voor de braakliggende kavel zal een tijdelijke invulling
worden gevonden.

9. Op 1 oktober 2018 is een sloopmelding gepubliceerd voor Badhuisweg 2-4 en Utrechtsestraat
10. Betekent dit dat ook deze panden binnenkort gesloopt kunnen gaan worden?

Dat klopt. Op dit moment loopt voor deze panden nog een asbestsaneringsprocedure. Daardoor
laat de sloop van deze panden wat langer op zich wachten.

10. In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de wethouder SWS gesteld dat sloop
van de Harstenhoekweg betreurenswaardig is, maar dat de gemeente geen poot heeft om op te
staan als het gaat om het tegenhouden van sloop. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Het betreft hier een particulier initiatief. De panden zijn niet aangewezen als monument en ook
valt de locatie buiten het beschermd stadsgezicht ‘Westbroek-park en Belgisch Park’. Hierdoor
heeft de gemeente beperkte mogelijkheden een ontwikkeling op deze locatie te sturen. Inmiddels
waren de panden ook in zeer slechte staat beland. Met de geformuleerde stedenbouwkundige
uitgangspunten voor de locatie hoopt het college een goede stimulans in de juiste richting te
geven.

11. Om te voorkomen dat er gaten vallen in het straatbeeld is het mogelijk om in een
bestemmingsplan op te nemen dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning te slopen.
De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit moet dan op basis van
artikel 2.16 Wabo in samenhang met artikel 6.1 Regeling Omgevingsrecht (Mor) aannemelijk
maken dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden
gebouwd. Deze omgevingsvergunning kan worden geweigerd als niet aannemelijk is dat op de
plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd (artikel
2.16 Wabo). Is het college op de hoogte van deze mogelijkheid om open gaten en braakliggende
grond te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college is hiervan op de hoogte. Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan was er
geen reden om hierin voorschriften op te nemen over sloop/slopen.

12. Is het college bereid om een dergelijke planologische sloopregeling in toekomstige en
eventueel ook in bestaande bestemmingsplannen op te nemen?
Zo nee, welke andere mogelijkheden ziet het college om vroegtijdige sloop en open gaten te
voorkomen nu is gebleken dat de gemeente op de locatie Harstenhoekweg geen poot had om op
te staan?

Nee. Het is niet gebruikelijk om een dergelijke planologische sloopregeling op te nemen in
bestemmingsplannen. De huidige regels voorzien in voorwaarden voor de sloop: een
sloopvergunning voor locaties die vallen onder het beschermd stadsgezicht en/of op de
monumentenlijst voorkomen; een sloopmelding voor locaties die niet onder één van deze
noemers vallen.

13. Op diverse momenten heeft de eigenaar-ontwikkelaar gesteld dat de gemeente in het
verleden renovatie heeft afgewezen en daarom heeft besloten om nieuwbouw te plegen. Is dit
juist? Zo ja, wanneer was dat en waarom?

Hierover is bij ons geen informatie bekend.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke