Haagse Stadspartij wil strengere eisen bij sloop

De kater over de sloop van de panden aan de Harstenhoekweg in Scheveningen is groot. Veel mensen begrijpen niet dat de gemeente sloop niet heeft kunnen voorkomen na 21 jaar moedwillige verkrotting door eigenaar Bewi Vastgoed. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij heeft het college gevraagd om met een sloopregeling te komen om te voorkomen dat er in de toekomst braakliggende grond en open gaten ontstaan in de stad.

Een sloopvergunning is nu alleen verplicht bij monumenten en beschermde stadsgezichten. Wethouder Revis (VVD) heeft de sloop van de Harstenhoekweg betreurt, maar kon de sloop niet tegenhouden omdat hij beweerde dat hij geen poot had om op te staan. Peter Bos heeft in schriftelijke vragen het college opgeroepen om een sloopregeling in te stellen via het bestemmingsplan.

Peter Bos: “Voor de Harstenhoekweg is nog niet duidelijk wat en wanneer er gebouwd gaat worden. De buurt dreigt nu jarenlang opgescheept te worden met een braakliggend terrein en dat vind ik zeer onwenselijk.”

Het voorstel van Peter Bos houdt in dat er een vergunningplicht komt voor sloop. Deze vergunning kan worden geweigerd als niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Peter Bos: ”Voor de Harstenhoekweg is dit geen oplossing meer, maar de twee naastgelegen villa’s zijn nog niet gesloopt. Ook voor andere gebieden in de stad kan zo’n regeling soelaas bieden”.

Schriftelijke vragen: Voorkom open gaten door sloop
Datum: 16 oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Momenteel wordt het pand Harstenhoekweg 4-12 gesloopt ondanks het feit dat er nog geen zicht is op realisering van een bouwplan.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende vragen:

1. Uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296483) blijkt dat het college van mening is dat het wenselijk is dat sloop en nieuwbouw op elkaar aansluiten, dat braakliggende terreinen niet wenselijk zijn in verband met mogelijke overlast en ook de buurt gebaat is bij één doorlopend proces.
En uit de beantwoording van eerdere vragen over de Harstenhoekweg (RIS296878) stelde het college dat het de wens is van de initiatiefnemer en de gemeente om sloop en nieuwbouw zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. Op 21 september 2017 is een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de panden op de hoek Harstenhoekweg/Badhuisweg van cultuurhistorische betekenis zijn en behoud van deze panden de voorkeur heeft (RIS297909).
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. Op 20 september 2018 is een motie aangenomen (RIS300541) waarin het college wordt verzocht om een verkenning op te stellen hoe de schrijnende situatie van de panden Harstenhoekweg/Badhuisweg/Utrechtsestraat effectief kan worden aangepakt.
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. Op 30 juni 2016 is een sloopmelding gepubliceerd voor de panden Harstenhoekweg 4-12.
Ruim twee jaar lang is gewacht met sloop en heeft de eigenaar zich in overleg met de gemeente gehouden aan de afspraak om niet te slopen zo lang er nog geen zicht is op realisering van een bouwplan. Op 1 oktober 2018 is echter ondanks die afspraak toch begonnen met sloop. Wat heeft het college gedaan om de eigenaar aan deze afspraak te houden en sloop op 1 oktober 2018 te voorkomen?

5. Wat was na ruim twee jaar uitstel de noodzaak om plotseling toch te gaan slopen?

6. De panden zijn niet aangewezen tot monument of beschermd stadsgezicht. Een sloopmelding volstaat in deze situatie om te kunnen slopen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7. In de raadsvergadering van 20 september 2018 stelde de wethouder SWS dat de eigenaar is uitgedaagd om met plannen te komen die verwijzen naar de negentiende-eeuwse allure, bijvoorbeeld naar de stijl van de Harstenhoekweg. Hoe staat het met die plannen?

8. Nu er gesloopt wordt en er geen zicht is op spoedige realisering van een bouwplan is er een risico dat er lange tijd braakliggende grond zal ontstaan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

9. Op 1 oktober 2018 is een sloopmelding gepubliceerd voor Badhuisweg 2-4 en Utrechtsestraat 10. Betekent dit dat ook deze panden binnenkort gesloopt kunnen gaan worden?

10. In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de wethouder SWS gesteld dat sloop van de Harstenhoekweg betreurenswaardig is, maar dat de gemeente geen poot heeft om op te staan als het gaat om het tegenhouden van sloop. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

11. Om te voorkomen dat er gaten vallen in het straatbeeld is het mogelijk om in een bestemmingsplan op te nemen dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning te slopen. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit moet dan op basis van artikel 2.16 Wabo in samenhang met artikel 6.1 Regeling Omgevingsrecht (Mor) aannemelijk maken dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Deze omgevingsvergunning kan worden geweigerd als niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd (artikel 2.16 Wabo). Is het college op de hoogte van deze mogelijkheid om open gaten en braakliggende grond te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

12. Is het college bereid om een dergelijke planologische sloopregeling in toekomstige en eventueel ook in bestaande bestemmingsplannen op te nemen? Zo nee, welke andere mogelijkheden ziet het college om vroegtijdige sloop en open gaten te voorkomen nu is gebleken dat de gemeente op de locatie Harstenhoekweg geen poot had om op te staan?

13. Op diverse momenten heeft de eigenaar-ontwikkelaar gesteld dat de gemeente in het verleden renovatie heeft afgewezen en daarom heeft besloten om nieuwbouw te plegen. Is dit juist? Zo ja, wanneer was dat en waarom?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.