‘Wassenaarsestraat wordt afvoerputje van Scheveningen’

De Wassenaarsestraat dreigt volgens HSP-raadslid Gerwin van Vulpen het afvoerputje van Scheveningen te worden.

 

Omdat aan de Zeekant geen containers geplaatst kunnen worden krijgt de Wassenaarsestraat al twee keer zoveel containers. En omdat in Scheveningen-Dorp vanwege de smalle straatjes geen ORAC’s komen heeft de gemeente besloten om zelfs vier keer zoveel containers in de Wassenaarsestraat te plaatsen. Het dreigende ‘afvaltoerisme’ uit Scheveningen Dorp is slecht gevallen bij de bewoners. Ze vrezen voor onnodig veel overlast. De containers worden pal voor een aantal voordeuren en slaapkamerramen geplaatst en er gaan zes parkeerplaatsen verloren. Van Vulpen van de Haagse Stadspartij heeft hierover samen met het CDA-raadslid Cees Pluimgraaff schriftelijke vragen gesteld. Gerwin van Vulpen: “Er is geen onderzoek gedaan naar hoeveel afvaltoerisme er wordt verwacht. Je kunt toch niet op basis van een vermoeden de Wassenaarsestraat tot het afvoerputje van Scheveningen bombarderen!”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heren G.W. van Vulpen en C.J. Den Haag, 15 oktober 2013

Inzake: Ondergrondse Restafvalcontainers
(ORAC’s) in Wassenaarsestraat

De raadsleden de heren G.W. van Vulpen en C.J. Pluijmgraaff hebben op 18 september 2013 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In de Wassenaarsestraat worden voor ongeveer 100 huishoudens 10 ORAC’s geplaatst. Per container kunnen 40 huishoudens hun afval kwijt. De capaciteit van de te plaatsen containers (voor 400 huishoudens) is dus 4 x zo groot.
Als de huishoudens tussen Zeekant en de Wassenaarsestraat, die ook gebruik moeten gaan maken van deze containers, meegerekend worden is de capaciteit nog tweemaal zo groot.
Doordat de oneven huisnummers in de Wassenaarsestraat bij Scheveningen Dorp horen zijn deze bewoners pas na de termijn voor het indienen van zienswijzen geïnformeerd over het plaatsingsplan.
Ook is tijdens de procedure, zonder de bewoners hierover te informeren, het doelgebied voor de ORAC’s uitgebreid met het deel van Scheveningen Dorp tussen de Keizerstraat, Jurriaan Kokstraat en Wassenaarsestraat.
Bewoners van Scheveningen Dorp te horen hebben gekregen dat de ORAC’s niet in hun smalle straten zijn te plaatsen en dat hun afval om die reden door de reguliere vuilniswagens opgehaald zal blijven worden.
Over het plaatsingsplan en de communicatie hierover met de bewoners heeft de Haagse Stadspartij op basis van art 38 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Belangrijk uitgangspunt in het plaatsingsbeleid van ORAC’s is dat dit zo min mogelijk overlast geeft voor omwonenden. Een verdubbeling van de capaciteit betekent ook een verdubbeling van de overlast. Kan het college aangeven om welke urgente reden de capaciteit van de te plaatsen ORAC’s in de Wassenaarsestraat tweemaal groter is dan het aantal huishoudens dat daar volgens het plaatsingsplan op aangewezen is? Zo nee, waarom niet?

2. Op andere plaatsen in de stad zullen zich ook situaties voordoen waarbij één straat de capaciteit van de andere straten of delen van de wijk moeten opvangen. Welke maximummaat wordt in dit soort situaties aan de toe te voegen overcapaciteit gesteld?

3. De overcapaciteit zou ingepland zijn om ‘afvaltoerisme’ uit Scheveningen Dorp op te vangen. Heeft het college onderzocht hoeveel huishoudens uit dit deel van Scheveningen Dorp gebruik gaan maken (afvaltoerisme) van de containers in de Wassenaarsestraat?

Ad 1 t/m 3.
Eén ORAC kan inderdaad het huisvuil herbergen van zo’n 40 huishoudens wanneer de container twee maal per week wordt geleegd. ORAC’s worden echter altijd in sets van 2 (of meer) geplaatst, zodat er altijd een andere ORAC beschikbaar is, als de andere ORAC vol is of onverhoopt verstopt raakt.
In de Wassenaarsestraat worden 8 ORAC’s geplaatst op 4 locaties. Deze ORAC’s zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van de Wassenaarsestraat, maar ook voor de bewoners van de Schuitenweg, Zeeweg en Zeekant.
Deze ORAC’s staan in het grensgebied van een wijk waar het huisvuil nog huis-aan-huis opgehaald wordt. In een dergelijke situatie wordt er altijd enige overcapaciteit geplaatst, omdat we uit andere wijken geleerd hebben dat deze containers sneller vol zijn, met bijplaatsingen als gevolg. Juist deze bijplaatsingen leiden tot overlast en verslechtering van de leefbaarheid, hetgeen het college wil voorkomen. De berekening van benodigde capaciteit in deze gebieden is maatwerk.

4. Bewoners in dit deel van Scheveningen Dorp blijven aangewezen op de reguliere ophaaldienst. Kan het college aangeven of er een kans bestaat dat een deel van de huishoudens van Scheveningen Dorp tussen Keizerstraat, Jurriaan Kokstraat en de Wassenaarsestraat in de toekomst toch aangewezen zullen zijn op de ORAC’s in de Wassenaarsestraat. Zo nee, waarom niet? En zo ja, om hoeveel huishoudens zou het gaan?

In het Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015, vastgesteld door uw raad op 19 april 2012, is als doel gesteld in Den Haag de losse huisvuilzakken van straat te krijgen. Om dit te realiseren worden in wijken met gestapelde bouw grootschalig ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. In de genoemde straten is dit nog niet aan de orde, omdat dit door de hoge parkeerdruk nog niet mogelijk is. Indien de huishoudens omsloten door de Keizerstraat, Jurriaan Kokstraat en de Wassenaarsestraat van ORAC’s worden voorzien, wordt de spreiding in het gebied opnieuw bekeken.

5. Het plaatsen van ORAC’s heeft naast een aantal voordelen ook negatieve gevolgen voor de leefbaarheid (stank- en geluidoverlast, verlies aan parkeerplaatsen) van omwonenden. Bewoners hebben alternatieve locaties aangedragen om de overlast in de Wassenaarsestraat te beperken. Waarom kan de overcapaciteit niet verdeeld worden over andere brede straten langs dit deel van Scheveningen Dorp zoals de Jurriaan Kokstraat (in combinatie met bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats)?

In de Jurriaan Kokstraat worden geen ORAC’s geplaatst omdat daar het openbaar vervoer rijdt (onder andere de tram). De bovenleiding van de tram maakt het risico te groot dat er tijdens de vele ledigingen van de ORAC’s er een ongeluk gebeurt. Ook ondervindt het openbaar vervoer teveel overlast van de huisvuilwagen die de doorgaande weg blokkeert als de ORAC wordt geleegd.

6. Om de overlast te beperken zijn een aantal directieven voor de plaatsing opgesteld en dient de communicatie goed afgehandeld te worden. In twee gevallen worden de ORAC’s pal voor een voordeur geplaatst. Kan het college aangeven waarom deze locaties gekozen zijn? Ook worden er nu een aantal ORAC’s pal voor slaapkamerramen geplaatst. Waarom wordt hier geen rekening gehouden met de nachtrust van de bewoners?

Bij het opstellen van het plaatsingsplan wordt rekening gehouden met een reeks randvoorwaarden (RIS160943). Hierbij wordt altijd gezocht naar locaties waar de bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. De ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en riolering) vormt echter een kader voor deze afweging. Waar kabels en leidingen in de grond liggen, kunnen namelijk geen ORAC’s geplaatst worden.
Daardoor zijn de plekken waar ORAC’s geplaatst kunnen worden beperkt en is het niet altijd uit te sluiten dat ORAC’s nabij woningen worden geplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen