15 Okt 2008. 10 miljoen risicovol belegd

De Haagse Stadspartij heeft het College van B&W ter verantwoording geroepen over de 10 miljoen euro die is belegd bij de IJslandse bank Landsbanki. Door de kredietcrisis dreigen deze miljoenen te verdampen.

 

De Haagse Stadspartij wil graag weten wanneer en waarom de gemeente dit geld op IJsland heeft geparkeerd en hoe de gang van zaken precies is geweest. De gemeente verklaart formeel te hebben voldaan aan alle wettelijke eisen, maar de Haagse Stadspartij vindt dit niet voldoende.
Fractievoorzitter Wijsmuller: “Het lijkt er op dat de gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan en te roekeloos heeft geopereerd. Er waren al geruime tijd signalen over de risico’s die beleggingen op IJsland met zich mee zouden brengen. Als blijkt dat de gemeente deze signalen heeft genegeerd, dan vind ik dat kwalijk”.

Het onderwerp staat tevens op de agenda van de raadscommissie Veilgheid, Bestuur en Financien (VBF) die a.s. donderdag 16 oktober met verantwoordelijk wethouder Klijnsma in debat zal gaan.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 15 oktober 2008

Geachte voorzitter,

N.a.v. raadsmededeling 230 over de gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente Den Haag leg ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor.

1. Welke langlopende beleggingen bij welke banken heeft de gemeente op dit moment uitstaan?

Zie de brief van de wethouder CF aan de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 15 oktober
2008 (RIS 158409).

2. Waarom worden de langlopende beleggingen beheerd door o.a. Loyalis en BNG en niet door de
gemeente zelf?

De gemeente wenste duurzaam te beleggen en vond deskundigheid bij de beheerders ING, Loyalis,
Rabo, Staal en Triodos. Beheerders zorgen voor de meest optimale spreiding via beleggingen op deze
duurzaamheidmarkt.
De gemeente heeft voor het herbeleggen van de opbrengst van de verkoop ‘woningbouwportefeuille’
(Fonds Uiver) concrete afspraken gemaakt met BNG wat betreft de verdeling onder kredietwaardige
bankpartijen. De BNG ziet toe dat deze gemeentelijke uitzetting conform afspraak in tact blijft.

3. Wat zijn de kosten van dit beheer?

De beheerkosten bedragen gemiddeld 0,4% op jaarbasis over het uitstaande duurzame vermogen.
De beheerkosten voor het Fonds Uiver (€ 314 miljoen) bij de BNG/BCM bedragen op jaarbasis
0,07 %.

De kosten bij de BNG/BCM zijn lager dan bij de overige vermogenbeheerders, omdat het volume dat
zij beheert aanzienlijk groter is en daarom naar verhouding minder hoge kosten maakt voor het beheer.

4. Kunt u uw stelling dat deze langlopende beleggingen goed gewaarborgd zijn onderbouwen?

De beheerders, zoals genoemd onder antwoord bij vraag 2, hebben een uitstekende reputatie in de
markt.

5. Kunt u een specificatie geven van de 400 miljoen aan kortlopende belegde gelden?

Deze specificatie is meegezonden met de brief van de wethouder CF aan de Commissie Veiligheid,
Bestuur en Financiën van 15 oktober 2008 (RIS 158409).

6. Het college heeft 10 miljoen belegd in de IJslandse bank Lansbankinn. Op welke datum heeft de gemeente dit geld belegd?

Op 15 mei 2008. Zie voor meer bijzonderheden de brief van de wethouder CF aan de commissie VBF
van 21 oktober 2008 (RIS 158518).

7. Hoe is de gemeente in aanraking gekomen met de Landsbankinn? Is de gemeente zelfstandig in
zee gegaan met Landsbankinn, of via een beheerder, een broker of een andere partij?

Via Intercessie, die optreedt als bemiddelaar op de geld- en kapitaalmarkt.

8. Welke adviezen heeft het college ingewonnen m.b.t. het beleggen in Landsbankinn?

Zie de brief van de wethouder CF aan de commissie VBF van 21 oktober 2008 (RIS 158518).

9. Bent u het eens met mijn stelling dat het beleggen in IJslandse banken een groter risico inhield, dan het beleggen in bijvoorbeeld de BNG? Zo nee, waarom niet?

Zie de brief van de wethouder CF aan de commissie VBF van 21 oktober 2008 (RIS 158518).

10. Waarom wacht het college af in plaats van actie te ondernemen om het in IJsland belegde geld
z.s.m. terug te krijgen?

Zie de brief van de wethouder CF aan de commissie VBF van 21 oktober 2008 (RIS 158518).

11. Wordt overtollig kasgeld belegd in plaats van ingezet om opgenomen leningen af te lossen
vanwege het rentevoordeel? Zo ja, is hiermee geen sprake van speculatie?

Ja. Hierbij is van speculatie geen sprake, maar juist van verstandig liquiditeitsbeheer. Het uitzetten van kasgeld wordt qua rendement steeds afgezet tegen het vervroegd aflossen van langlopende leningen.
De laatste jaren is daarom gekozen voor de eerste optie.
Zoals reeds gemeld in de brief van de wethouder CF aan de commissie VBF van 21 oktober 2008
(RIS 158518) is in geen geval geld geleend om dit uit te kunnen zetten tegen rente.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secrateris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram mw. J. Klijnsma