Mooi resultaat Haagse Stadspartij bij behandeling begroting

De Haagse Stadspartij heeft een groot aantal successen geboekt bij de begrotingsbehandeling. Er komen banen in het groen bij, de wachtlijsten Veilig Thuis worden aangepakt, er komen fietsrekken in de Grote Marktstraat (echt!), de gemeentelijke Rekenkamer krijgt meer budget, er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om duurzaam en klimaatneutraal te bouwen, we gaan de bestaande woningvoorraad slim verduurzamen en de klimaatdoelstellingen van Parijs worden vertaald naar Haagse milieudoelstellingen.

Op 4 november 2016 vond de begrotingsbehandeling voor 2017 plaats. De Haagse Stadspartij heeft bij die gelegenheid 10 moties en 1 amendement ingediend. Daarvan werden de volgende 9 (!) moties van de Haagse Stadspartij aanvaard:
– Vertaling Klimaatakkoord Parijs naar Haagse doelstellingen
– Experiment flexibele stroomprijs
– Groene Banen
– Meer woningbouwproductie huren onder de 2e aftoppingsgrens (€ 628)
– Stimuleer lokale duurzaamheidsinitiatieven
– Duurzaam en klimaatneutraal bouwen
– Maak populieren groene parels
– Wachtlijsten Veilig Thuis
– Fietsrekken Grote Marktstraat
Onze motie Woningexploitatie naar 100 jaar haalde het helaas niet (maar we gaan er wel mee door!)

En deze moties van andere partijen die zijn aangenomen hebben we gesteund:
– Parkeernormen op eigen terrein
– Groene leges
– Leren met STIP banen
– Oormerken miljoenen banenplan
– Meer vakdocenten aanstellen
– Haagse leraar van het jaar
– Voorkom minder welzijn door korting op doelmatigheid
– Onderzoek meer fietsparkeerwinkels
– Pop-up fietsenstalling op Het Plein
– Middelen om te investeren in woningbouw en leefomgeving
– Wmo formulier en indicatiestelling
– Schimmelmeting woningen
– Vergroenen rotonde Vaillantplein
– Financiering Carnivale
– Leg milieu en klimaat vast in de begroting
– Breng in raadsvoorstellen het effect van milieu en klimaat in beeld
– Muziekles voor kinderen minima
– Uitbreiding meetingpoints doelgroepenvervoer
– Popmuseum RockArt naar Den Haag
– Betrekken humanistische en levensbeschouwelijke organisaties bij de Wmo
– Anti-racisme protocol in de sport
– Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed
– Gras in de stad natuurlijk beheren
– Haags rapport dierenwelzijn
– Vervolg herinrichting Loosduinse woonwijken

Eerder die dag zijn bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020 “Ruimte voor de spelende mens” de volgende 3 moties van de Haagse Stadspartij aangenomen:
– Ondersteuning Popdistrict Grote Markt
– Interdisciplinaire kunst stimuleren
– The Naked (plan voor Biënnale in Den Haag)

En verder is er met het aannemen van ons amendement samen met andere partijen goed nieuws voor de volgende cultuurinstellingen die meer geld tegemoet kunnen zien:
– Branoul
– DMC (pluriform programmeren)
– Lonneke van Leth
– West
– Cultuurankers (Vaillant, LaakTheater, DNR)
– Ciconia Consort
– Extaze/Trespassers