HSP vreest voor aanslag op Zuiderpark

Een bovengrondse parkeergarage van 8 verdiepingen in het Zuiderpark? Raadslid Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij: “Het Zuiderpark is beschermd stadsgezicht, dit kan echt niet!”

Update: De vragen zijn beantwoord.

Mogelijk parkeergarage in Zuiderpark
(Westonline, 6 dec 2012)

DEN HAAG – In het Zuiderpark in Den Haag komt mogelijk een bovengrondse parkeergarage. Het zou gaan om een garage van acht verdiepingen.

De parkeergarage is een onderdeel van de Sportcampus Zuiderpark, een bouwproject waar sportopleidingen voor topsporters en amateurs moeten worden ondergebracht. Voor dit project was al een parkeergarage gepland, maar die zou onder de grond komen en daardoor veel duurder zijn.

Maar doordat de noodlijdende woningcorporatie Vestia uit de Sportcampus is gestapt, moet de gemeente op zoek naar een goedkoper ontwerp voor het project. Daarom onderzoekt de gemeente of de parkeergarage in plaats van ondergronds, ook boven de grond kan worden gebouwd.

In april volgend jaar moet hier duidelijkheid over zijn.

Eerst de ongekuiste vragen:

1. Er komt nieuwbouw voor een nieuw trainingscomplex voor ADO Den Haag. De Stichting Ontwikkeling De Aftrap is bereid de totale ontwikkeling en realisatie uit te (laten) voeren. Wat is dat voor stichting, wie zitten er in en welke relatie heeft deze stichting met ADO Den Haag?

2. De Stichting Ontwikkeling De Aftrap zal, naast de gemeentelijke bijdrage, de nieuwbouw zelf financieren. Is het juist dat de gemeente 4,3 miljoen investeert? Zo nee, waarom niet? En hoeveel investeert de stichting?

3. Is het juist dat deze stichting is opgericht om onrechtmatige staatssteun te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Na oplevering wordt het gebouw in eigendom overdragen aan de gemeente en vervolgens, conform de gemeentelijke huurvoorwaarden sportterreinen, in bruikleen gegeven. Bruikleen betekent gebruik om niet. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. Is mijn conclusie juist dat na de ruim 70 miljoen staatssteun voor de bouw van het ADO Stadion nu opnieuw 4,3 miljoen wordt weggegeven aan een betaald voetbal organisatie? Zo nee, waarom niet?

En hieronder de gecensureerde vragen:

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.W. van Vulpen

Den Haag, 8 januari 2013

Inzake: bouw parkeergarage voor Sportkwadrant Zuiderpark

Het raadslid de heer G.W. van Vulpen heeft op 29 november 2012 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het juist dat de geplande ondergrondse parkeergarage voor het Sportkwadrant Zuiderpark geschrapt is en er nu een bovengrondse parkeergarage van 8 verdiepingen is gepland ? Zo nee, waarom niet?

Ja, de geplande ondergrondse parkeergarage voor het Sportkwadrant Zuiderpark is geschrapt. Gezamenlijk met de Haagse Hogeschool wordt gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor de ondergrondse parkeervoorziening. In rm 2012.262 (RIS 254456) d.d. 27 november 2012 is aangegeven dat een goedkopere parkeeroplossing (bovengronds) een belangrijke factor is voor de haalbaarheid van het plan. Er is geen bovengrondse parkeergarage van 8 verdiepingen gepland. Op dit moment worden alternatieve mogelijkheden op maaiveldniveau onderzocht in de directe nabijheid van de Sportcampus en de mogelijkheid van een parkeeroplossing in maximaal 2 tot 3 bouwlagen die op een goede, groene wijze kan worden ingepast in de omgeving.

2. Het Zuiderpark is in 2011 aangewezen tot Rijks Beschermd Stadsgezicht. Is de parkeergarage binnen het stadsgezicht gepland? Zo ja, hoe denkt het college een 8-laags gebouw in een beschermd stadsgezicht te kunnen bouwen?

Nee, in de aanwijzing tot Rijks Beschermd Stadsgezicht is geen bepaling opgenomen over de aard en de plek van de parkeervoorziening. Zoals in het antwoord op vraag 1 is geformuleerd, is er geen sprake van een 8-laags parkeergebouw.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen