NOS-debat is een grote farce

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent het omstreden NOS-televisiedebat op dinsdagavond 18 maart in het Atrium van het stadhuis.

Wijsmuller wil weten wat de totale kosten zijn die de gemeente bijdraagt aan dit debat en hoe dit financieel wordt gedekt? De Haagse Stadspartij wil dat het college tot inkeer komt en afziet van het hele evenement. “De gemeente organiseert die avond op de Grote Markt ‘de VerkiezingsNâch’ “, zegt Wijsmuller. “Dit hele gebeuren komt nu in de schaduw te staan door het NOS-debat, terwijl het juist is bedoeld om de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen. Nu gaat de landelijke politiek aan de haal met alle aandacht en hebben lokale partijen het nakijken”.

De lokale politici zijn wel door de gemeente uitgenodigd om de televisie-uitzending als publiek bij te wonen. Wijsmuller: “Het is één grote farce. Wel mogen toekijken, maar niets mogen zeggen. Wat mij betreft gaat dat dus niet gebeuren!”.

 Update: de vragen zijn beantwoord!

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.H.M. Wijsmuller

Inzake: Stadhuisdebat met niet verkiesbare politici
De gemeenteraad
Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 3 maart 2014 een brief met daarin 5 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Van 18 op 19 maart organiseert de gemeente ‘de VerkiezingsNâch’ op de avond voor de verkiezingen. De realisatie van ‘de VerkiezingsNâch’ kost ca. 85.000,- euro en is onderdeel van de opkomstbevorderende campagne van de gemeente. Geheel afwijkend van de campagne kregen de politieke partijen vrijdag j.l. opeens de volgende mail van de gemeente:
Beste politieke partijen,
Op dinsdag 18 maart 2014, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, organiseert de NOS een debat met de fractieleiders van alle landelijke politieke partijen uit de Tweede Kamer. Dit debat zal plaatsvinden in het Atrium van het stadhuis en wordt live uitgezonden vanaf 20.30 uur op Nederland 1. De NOS en de gemeente Den Haag nodigen graag twee personen per politieke partij op de Haagse Kieslijst uit om het debat bij te wonen! De inloop is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur moet iedereen binnen zijn. Wij zijn ons bewust dat het debat samenvalt met het ‘Politiek Café’ in de Boterwaag. Desalniettemin hopen wij twee kandidaat-raadsleden of medewerkers van de partijen te mogen verwelkomen.
1. Kunt u aangeven wat de gemeente naast het uitnodigen van kandidaat-raadsleden nog meer bijdraagt aan de organisatie van het NOS-debat? Wat zijn in totaal de kosten voor de gemeente, en waaruit wordt dit gedekt?
2. Een debat in het Atrium van het stadhuis met live-uitzending op Nederland 1 zet het ‘Politiek Café’ in de Boterwaag in de schaduw. Erkent het college dat hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college met mij van mening dat een debat tussen politici waarop niet gestemd kan worden waarbij kandidaten waar wél op gestemd kan worden slechts mogen toekijken een grote farce is? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college met mij van mening dat een debat aan de vooravond van de raadsverkiezingen tussen louter landelijke partijen het verkiezingsproces geweld aan doet omdat lokale partijen worden gemarginaliseerd? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om tot inkeer te komen en het Atrium van het stadhuis dus niet beschikbaar stelt voor het debat van de NOS? Zo nee, waarom niet?

Ad 1 t/m 5. De NOS organiseert aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, een debat tussen de landelijk fractievoorzitters van de grootste politieke partijen. De NOS heeft gekozen voor het Atrium van ons stadhuis als locatie. Dit debat zou hoe dan ook plaatshebben, ongeacht de bereidwilligheid van het college om het Atrium ter beschikking te stellen.

Het college heeft op verzoek van de NOS diverse personen uitgenodigd om zitting te nemen op de tribune tijdens het debat, waaronder het jonge ambtenarennetwerk van Den Haag, de HBO- en WO-trainees van de gemeente en twee personen van iedere politieke partij die in Den Haag meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het al dan niet ingaan op deze uitnodiging is een afweging die de genodigden zelf moeten maken. Uit goed gastheerschap vloeit voort dat de kosten voor het beschikbaar stellen van het Atrium ten behoeve het NOS-debat door de gemeente gedragen worden. Deze kosten bedragen ongeveer € 17.500,00 en worden gemaakt voor de extra evenementenbeveiliging die als gevolg het debat en de achtergrond van de deelnemers daaraan noodzakelijk is. Deze kosten worden betaald uit het programma college/bestuur, product representatie. Elke vorm van aandacht waardmee Haagse kiezers herinnerd worden aan de mogelijkheid tot stemmen op 19 maart juicht het college toe. De raad en het college hechten immers ook zeer aan opkomstbevordering. Dat tijdens het NOS-debat het Haagse stadhuis veelvuldig in beeld komt, is naar de mening van het college een extra geheugensteuntje dat er op 19 maart voor de Haagse gemeenteraad gestemd kan worden.
Overigens hebben lokale Haagse partijen naar de mening van het Haagse college voldoende mogelijkheden om zich te presenteren, bijvoorbeeld tijdens het politiek café op 18 maart. Zij doen dat dan ook volop.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

2 Responses
 1. judge

  ik ben het er mee eens dat een debat tussen landelijke politici aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen geen enkele toevoeging is. temeer daar de lokale partijen hier blijkbaar niet in mogen participeren. wil dus niet zeggen dat men helemaal van det debat zou moeten afzien maar eerder de landeleijke politici vervangen door de lokale politici en dan ook alle partijen de kans geven te participeren.

  1. spiering fl

   Vanwaar zulk een debat?Het gaat toch om gemeenteraadsverkiezingen en toch niet over Kamerverkiezingen.
   En wat de medewerking van de gemeente betreft: Te gek voor woorden.