Site pictogram Haagse Stadspartij

Gemeente geeft Geste vrij spel in de Stationsbuurt

Geste

Panden Stationsweg gesloopt voor storende nieuwbouw

Al eerder stelden we vragen over de sloop van Stationsweg 45 t/m 49. Wethouder Norder stelde ons gerust en had goede afspraken gemaakt met Geste over behoud van het historische karakter. Niets blijkt echter minder waar.

 

Den Haag, 10 april 2009

Geachte voorzitter,

Het college heeft in een eerdere beantwoording aan mij en aan de raad bevestigd dat de inmiddels gesloopte panden Stationsweg 45 t/m 49 volgens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) bijzondere ensemblewaarde hadden. Om deze reden had het college aan ontwikkelaar Geste een aantal randvoorwaarden gesteld (bij voorkeur behoud van de voorgevels van Stationsweg 45 en 47, bij vervanging van 1 of meerdere gevels dient in ieder geval de parcellering te worden gehandhaafd, uitgangspunt is de historische structuur zoveel mogelijk te handhaven en eventuele nieuwbouw dient duidelijk te refereren aan de historische bouw). Inmiddels zijn alle panden gesloopt, zal alleen de gevel van Stationsweg 45 worden teruggebouwd en zal de rest van de nieuwbouw bestaan uit modernistische nieuwbouw (zie artist-impression van Geste).

Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. De Welstandscommissie is op 3 december 2008 akkoord gegaan met het bouwplan.
Volgens het advies is het bouwplan getoetst aan het onderdeel “Negentiende eeuwse niet planmatige stadsuitbreidingen” van de Welstandsnota. Heeft het college bij het aanbieden van het plan aan de Welstandscommissie gemeld dat sprake is van bijzondere ensemblewaarden? Zo nee, waarom niet?

Nee, het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) waarin is opgenomen dat deze panden een
bijzondere ensemblewaarde hebben, is bekend bij de Welstandscommissie. Het was dus niet nodig dit
te vermelden.

2. Heeft het college bij het aanbieden van het plan aan de Welstandscommissie gemeld dat er
afspraken waren gemaakt met de projectontwikkelaar over behoud van de historische uitstraling e.d.? Zo nee, waarom niet?

Nee, de afspraken die bij uitgifte van de bouwenveloppe zijn gemaakt, betreffen afspraken over het stedenbouwkundige kader. Hier is het plan op getoetst. Na aanpassingen van het plan, voldeed het aan de randvoorwaarden uit de bouwenveloppe, en is het akkoord bevonden.

3. Waarom heeft de projectontwikkelaar de afspraken met de gemeente over het behoud van
de historische structuur en de historiserende nieuwbouw geschonden?

De afspraken zijn niet geschonden. Er is gekozen voor historiserende architectuur met een modern
karakter en een parcelering die in de Stationsweg past.

4. Is mijn indruk juist dat dit schrijnende voorbeeld aangeeft dat het college projectontwikkelaars vrij spel geeft en zich weinig gelegen laat liggen aan het behoud van karakteristieke stadsgezichten en bebouwing? Zo nee, waarom niet?

Nee, het plan is beoordeeld op basis van de vastgestelde kaders in de Gemeente Den Haag. Er is dus geen sprake van vrij spel voor projectontwikkelaars. Bovendien heeft de Europese Commissie in mei 2008 via het ministerie laten weten dat er onvoldoende gronden zijn om de klacht inzake vermoeden van staatssteun verder te laten onderzoeken. Ook hieruit blijkt dat projectontwikkelaars geen vrij spel hebben.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Mobiele versie afsluiten