3 Dec 2008. Haagse Stadspartij hekelt commerciele koers Radio West

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Rabin Baldewsingh (verantwoordelijk voor o.a. Mediabeleid) over de gang van zaken bij Radio West.

 

De directie van RTV West dreigt een aantal voor Den Haag spraakmakende radioprogramma’s de nek om te draaien. Het gaat om Stork on Air, Hot Talk, Jazz op West en Klassiek op West. De directie vindt dat deze programma’s te weinig luisteraars trekken. De Haagse Stadspartij is geschokt dat Radio West haar beleid louter en alleen baseert op luistercijfers en dat kwaliteit en betekenis van programma’s niet meer mee tellen. Radio West is een publieke omroep, maar dreigt nu een 100% commerciele koers te gaan varen. Dat is totaal in strijd met de Mediawet en met de subsidiering van RTVWest door de overheid (9 miljoen op jaarbasis).

De Haagse Stadspartij roept de gemeente Den Haag op om actie te ondernemen.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 3 december 2008

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een ontwikkeling bij RTV West heb ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Volgens de website Haags Pop Podium en berichtgeving in de AD/Haagsche Courant dreigen
per 1 januari 2009 de programma’s Stork on Air, Hot Talk, Klassiek op West en Jazz op West
te verdwijnen van de regionale radiozender Radio West. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

2. De Haagse medianota stelt dat de gemeente volgens de Mediawet geen formele, financiële en/of
beleidsmatige relatie heeft met RTV West. Is het college met mij van mening dat de genoemde
programma’s van belang zijn voor de stad Den Haag en een bijdrage leveren aan het publieke
radioaanbod in de stad? Zo nee, waarom niet?

Conform de mediawet is de provincie verantwoordelijk voor de financiering van de publieke regionale omroeporganisatie RTV West. Daaruit volgt inderdaad dat de gemeente geen formele financiële en beleidsmatige relatie heeft met RTV West. Of de genoemde programma’s van belang zijn voor de stad blijft moeilijk meetbaar. Belangrijk is om vast te stellen dat het vaststellen van het belang van
programmering uiteindelijk en uitsluitend een redactionele verantwoordelijkheid is van Radio West.

3. Is het college met mij van mening dat een publieke omroep als Radio West in de eerste plaats tot taak heeft om maatschappelijk relevante programma’s aan te bieden en haar publieke taak dient te bewaken? Zo nee, waarom niet?

De omroepopdracht van de publieke omroep is bepaald en in hoofdlijnen vastgelegd in de betreffende artikelen van de mediawet. Het toezicht daarop is een taak van het Commissariaat voor de media.

4. Is het college met mij van mening dat het te betreuren valt dat genoemde programma’s dreigen
te verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

Bedoelde programma’s worden volgens de berichtgeving en eigen informatie al langere tijd gemaakt met inzet en enthousiasme van Haagse vrijwilligers. In zijn algemeenheid geldt dat het college het betreurt als initiatieven van vrijwilligers om welke reden dan ook niet voortgezet kunnen worden.

5. Is het college bereid om op enigerlei wijze iets te ondernemen tegen het mogelijke verdwijnen
van deze programma’s? Zo ja, aan welke mogelijkheden denkt het college? Zo nee, waarom niet?

Het college is bereid in contact te treden met het bestuur van Stichting Stadsomroep Den Haag met
het verzoek om samen met betrokken programma-makers te onderzoeken of voortzetting van
bedoelde programma’s in enige vorm bij de stadsomroep tot de mogelijkheden behoort.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen