Site pictogram Haagse Stadspartij

Kinderen krijgen recht van spreken

kinderen

14 Apr 2011. Het initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij ‘Den Haag geeft kinderen recht van spreken’ is op 14 april 2011 door de gemeenteraad aangenomen.

 

Het initiatiefvoorstel is gericht op het instellen en organiseren van een
jaarlijkse Kinderrechtendag, daarnaast worden voortaan alle gemeentelijke besluiten getoetst op hun kindvriendelijkheid, gebaseerd op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

De GroenLinks-fractie complimenteerde de HSP met het voorstel. Zij stemde
in met de inhoud van het voorstel, maar vroeg ook aandacht voor de positie
van kinderen in achterstandswijken. De Politieke Partij Scheveningen is
tevreden met het initiatiefvoorstel. Zij vindt het ook een goede bijdrage
voor de profilering van Den Haag als internationale stad van Vrede en
Recht. De SP-fractie steunt ook het initiatiefvoorstel van de HSP. De SP
wees ook op de problemen die veel kinderen in
krachtwijken nog altijd hebben.

De VVD-fractie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de rechten van
het kind. Zij vroeg het college om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
reeds bestaande evenementen die plaats vinden in het kader van
Kinderrechtendag, om geen extra kosten te maken. Dit geldt ook voor evenementen
die plaatsvinden in het kader van jeugdparticipatie. Waar het gaat om het
ontwikkelen van een instrument om beleid te toetsen op
kindvriendelijkheid, vindt deze fractie dat er reeds indicatoren zijn om
te kijken naar thema’s die belangrijk zijn voor kinderen. Het is ook niet
nodig om op alle beleidsterreinen te kijken naar kindvriendelijkheid. Zij
diende hiertoe een amendement in samen met de fracties PvdA, D66 en CDA.
Met het amendement wil zij ter bevordering van kindvriendelijke wijken een
praktisch instrument (indicatoren uit Kinderen van Tel) gebruiken dat
wijken beoordeelt aan de hand van thema’s die belangrijk zijn voor
kinderen. De hele raad, behalve de PVV en de Partij van de Eenheid, stemde
in met het amendement.

De CDA-fractie staat positief tegenover het initiatiefvoorstel, maar vindt
het belangrijk dat ouders ook een belangrijke rol krijgen in het voorstel.
De Islam Democraten vinden kinderrechten ook erg belangrijk. Deze fractie
vraagt ook aandacht voor de effecten van de verharding van de cultuur op
kinderen. Zij is ook blij dat er aandacht wordt besteed aan de interactie
met kinderen via de website denhaag.nl.

De D66-fractie complimenteert de indiener van het voorstel en is van
mening dat een Kinderrechtendag goed past in Den Haag. Zij vindt dat de
indicatoren uit Kinderen in Tel goed kan worden gebruikt om beleid te
toetsen op kindvriendelijkheid. De PvdA-fractie deelt deze mening, maar
vindt het een leuk en zinnig initiatief. Zij hoopt dat dit initiatief
leidt tot actie. Zij vraagt de wethouder naar de mogelijkheid om een
kindergemeenteraad op te zetten. Kinderen tot 12 jaar maken hierdoor
kennis met politieke besluitvorming op gemeentelijk niveau. De Haagse
Stadspartij benadrukt dat kinderrechten geen geld kosten, maar de rechten
van het kind beschermen. Deze fractie stelt dat kinderrechten geen schisma
zal doen ontstaan tussen het kind en de ouders, zoals het CDA dat stelde.
Zij staat positief tegenover het amendement van de coalitiepartijen.

Wethouder Karsten Klein gaf aan dat kinderrechten ook mensenrechten zijn
en omarmt het initiatiefvoorstel. Hij zei dat het heel goed past in Den
Haag als internationale stad van Vrede en Recht en het programma Jeugd en
Gezin. Hij benadrukte dat kinderrechten ook in een land als Nederland
belangrijk zijn. Hij wil verschillende initiatieven op het gebied van
kinderrechten bundelen op 20 november, de Internationale Dag van de
Rechten van het Kind. Over de toets van kindvriendelijkheid, zei de
wethouder dit liever niet te willen doen. Wel kan op wijkniveau worden
gekeken naar voorzieningen. Hij gaf aan dat waar het gaat om kinderrechten
de positie van de ouders niet los kan worden gezien van het kind.

Den Haag staat op nummer twee van de minst kindvriendelijke steden. De
wethouder gaf aan dat andere ranglijsten laten zien dat Den Haag betreft
voorzieningen voor kinderen een betere plek heeft. Wat de
kindergemeenteraad betreft, zei de wethouder aan dat er een proef is
gedaan met een jongerenraad. Dit is door onenigheid beëindigd. Hij zei de
mogelijkheden nader te onderzoeken om op een dergelijke manier de
participatie van jongeren te verbeteren.

De indiener van het initiatiefvoorstel Constance Bogers van de Haagse
Stadspartij voegde toe dat de basisrechten van het kind moeten worden
nageleefd. Zij is blij dat er een officiële Dag voor de Rechten van het
Kind wordt gerealiseerd.

De hele raad, behalve de PVV en de Partij van de
Eenheid, stemde in met het initiatiefvoorstel.

Kinderrechten in spotlight in Den Haag
Bron: RTVWest

DEN HAAG – Den Haag krijgt een Dag van de Rechten van het Kind. Het
college van burgemeester en wethouders neemt daarover een voorstel over
van de Haagse Stadspartij.

De eerste kinderrechtendag is op 20 november. Er zal dan ook een
kinderdebat zijn.

Verder wordt er een website geopend waarop kinderen met elkaar kunnen
discussiëren over kinderrechten. Ook gaat het college een manier bedenken
waarop de kindvriendelijkheid van Den Haag getoetst kan worden.

PERSBERICHT: Den Haag geeft kinderen recht van spreken

De Haagse Stadspartij heeft een initiatiefvoorstel ingediend om
Haagse kinderen recht van spreken te geven. Volgens Constance
Bogers, indiener en gemeenteraadslid van de Haagse Stadspartij,
heeft ieder kind het recht om te worden gehoord bij alle beslissingen
die hem of haar aangaan. Dat betekent dat alle kinderen het recht
hebben om hun mening te geven èn dat hun mening wordt
meegewogen bij de beslissing. Toch wordt, vanwege de jonge
leeftijd en status, regelmatig vergeten om de mening van kinderen
serieus in overweging te nemen.
Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit dat kinderen
naast recht op bescherming ook recht op participatie hebben.
Dat betekent dat kinderen mee mogen denken en meebeslissen als
er beleid wordt opgesteld dat hen direct raakt. Participatie is daarom
geen eenmalige actie, maar een intensieve, voortdurende dialoog
tussen kinderen en volwassenen over alle zaken die kinderen
aangaan.
Het VN-Kinderrechtencomité wijst er dan ook op dat de
lidstaten verzekeren dat het recht voor alle kinderen om gehoord te
worden, wordt nageleefd. Het is dus een plicht van staten om ervoor
te zorgen dat kinderen gehoord worden bij beslissingen die hen
aangaan.
Met het initiatiefvoorstel “Den Haag geeft kinderen recht van
spreken” wil de Haagse Stadspartij bereiken dat Rechten van het
Kind structureel als leidraad worden genomen op alle gemeentelijke
beleidsterreinen.
Met het officieel instellen van de Dag van de Rechten van het
Kind zal Den Haag als Stad van vrede en recht een voorbeeldfunctie
vervullen m.b.t. Kinderrechten nationaal en internationaal.

Mobiele versie afsluiten