Site pictogram Haagse Stadspartij

Hoe verder met Clingendael?

Nu er geen vastgoed meer hoeft te worden verkocht voor het aanvullen van de financiële reserves ligt de toekomst voor de gebouwen in Clingendael weer helemaal open. Tim de Boer: “Er zijn toezeggingen gedaan over het betrekken van de huurders bij de toekomst. Daar hebben we nog niks over gehoord”.

Op 25 mei 2021 beantwoordde het college de vragen van het raadslid de heer Bos, luidend: ‘Stop verkoop cultuurpanden, waaronder Clingendael’. Daarop volgde vervolgvragen met de titel: “ ‘Vervolgvragen toekomst Clingendael’. Deze zijn op 21 december 2021 beantwoord.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Fatima Faïd, de volgende vragen:

  1. In het meest recente coalitieakkoord is afscheid genomen van de ambitie om gemeentelijk vastgoed te verkopen. Geldt dit ook voor de ateliers en andere gebouwen in Clingendael?
  2. Op 15 december 2020 (CVO/10029627) is een lijst vastgesteld van te verkopen vastgoed voor het voeden van de algemene reserve, omdat de algemene reserve onder het vereiste minimumniveau was geraakt. Zijn er tussen het vaststellen van deze lijst en het meest recente coalitieakkoord panden in Clingendael verkocht? Zo ja, welke panden waren dat?
  3. Alle gemeentelijke panden in Clingendael vielen destijds onder de portefeuille van de dienst IDC. Kan het college aangeven onder welke dienst de panden nu vallen?
  4. Is het college van plan de panden met een culturele invulling weer terug te brengen onder beheer van de dienst OCW? Zo nee, waarom niet?
  5. Kan het college aangeven in hoeverre er nieuwe plannen zijn voor het gemeentelijke bezit in Clingendael? Zo ja, wanneer worden de gebruikers daarin meegenomen?
  6. Naar aanleiding van de voorgenomen additionele verkoop van gemeentelijke panden ten behoeve van het versterken van de algemene reserve zijn er diverse moties in de gemeenteraad aangenomen, onder andere over het op tijd informeren van gebruikers bij mogelijke (verkoop-)plannen. Is het college van plan de toezeggingen en afdoeningen van deze moties te handhaven, ook nu de verkoop van vastgoed voor het voeden van de algemene reserve niet doorgaat?
  7. Is het college zich er van bewust dat deze moties zich uitstrekken tot alle verkopen van gemeentelijk vastgoed? Zo nee, waarom niet?
Mobiele versie afsluiten