Aloysiuscollege

Zorgen over de toekomst van het Aloysius College

De Haagse Stadspartij maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het Aloysius College. Raadslid Joeri Oudshoorn heeft hier aan het college 11 schriftelijke vragen over gesteld.

Het bestuur heeft een voorgenomen besluit kenbaar gemaakt waarmee de indruk is gewekt dat dit een definitief besluit is. De Haagse Stadspartij is blij dat er scenario’s worden voorbereid wanneer het Aloysius College werkelijk ophoudt te bestaan.
Dat neemt niet weg dat de inzet van ouders, docenten, leerlingen, oudleerlingen en vrienden van het Aloysius College om de school te behouden door de gemeente – binnen haar mogelijkheden – gesteund hoort te worden.

De Haagse Stadspartij stelt daarom onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. De mededeling van het bestuur van het Aloysius College betreft een voorgenomen besluit van het bestuur van het Aloysius College. De Medezeggenschap is nu om advies gevraagd. Kan het college van bestuur toezeggen dat er vanuit de kant van de gemeente niet meegewerkt wordt aan onomkeerbare stappen totdat het besluit van het bestuur van het Aloysius College onherroepelijk is? Zo nee, waarom niet?

2. Op welke momenten is er overleg geweest tussen de gemeente en de schoolbesturen met betrekking tot het opnemen van leerlingen van het AC? Is daar verslaglegging van? Welke intenties en/of afspraken zijn er gemaakt en/of worden voorbereid?

3. Het bevoegd gezag is richting MR niet transparant geweest en is dat nog altijd niet helemaal. Bent u ervan overtuigd dat het bestuur alle mogelijke scenario’s het AC te redden heeft onderzocht? Heeft het AC de gemeente hier actief bij betrokken/van op de hoogte gehouden?

4. Ouders, leerlingen, docenten en oud-leerlingen zijn bezig met plannen om het Aloysius College te redden. Wil het college van bestuur toezeggen om hen zo veel mogelijk met kennis, netwerken en ondersteuning op regelgeving te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke status, juridisch en economisch eigendom zijn op dit moment van toepassing op de gebouwen en de grond van het Aloysius College? Klopt het dat de Aloysiusstichting op dit moment volledig eigendom heeft? Hoe verandert dat wanneer de school ophoudt te bestaan? Zijn hier verschillende scenario’s voor?

6. Zijn er afspraken tussen gemeente en de Aloysiusstichting omtrent onroerend goed en perceel? Is de gemeente op de hoogte van mogelijke afspraken tussen derden?

7. Heeft de gemeente in het verleden financiële steun verleend voor de gebouwen of de grond van het Aloysius College? Zo ja, welke.

8. Is de gemeente formeel of informeel bekend met scenario’s, plannen of visies in concrete of nog niet concrete vorm voor de gebouwen en de grond van het Aloysius College of gebouwen/grond in de directe omgeving waarbij (delen van) de gebouwen en de grond van het Aloysius College betrokken kan worden? Zo ja, welke? Wanneer deze plannen nog geheim zijn, wil het college deze dan indien nodig als geheime stukken aan de raad toezenden? Zo nee, waarom niet?

9. Het college van bestuur heeft in een informatieavond voor ouders van leerlingen van het Aloysius College gesproken over wetgeving die zou bepalen dat het gebouw en de grond zouden vervallen aan de gemeente wanneer de onderwijsfunctie en het BRIN-nummer vervallen. Over welke regeling gaat het?

10. Is deze regeling van toepassing op de gebouwen en de grond van het Aloysius College? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

11. Is er tussen de gemeente en de aloysiusstichting gesproken over een verklaring buitengebruikstelling ex art.76u Wet op het voortgezet onderwijs? Zo ja, wat is er besproken?

Joeri Oudshoorn
Haagse Stadspartij

1 Response