Fatima Faïd

Zorgen om Haagse jongeren zonder startkwalificatie

Zestig procent van de Haagse werkzoekende jongeren heeft geen startkwalificatie. Ook het aantal vroegtijdig schoolverlaters neemt in Den Haag nauwelijks af. De Haagse Stadspartij en de PvdA  vinden het belangrijk dat alle Haagse jongeren een goede opleiding afronden zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt. Raadsleden Fatima Faïd (HSP) en Bülent Aydin (PvdA) hebben daarom een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld waarin zij opheldering vragen over deze zorgwekkende situatie.

De Haagse Stadspartij en de PvdA willen weten wat de verklaring is voor het feit dat zestig procent van de werkzoekende Haagse jongeren geen startkwalificatie heeft. De partijen vragen zich af hoe dit mogelijk is, aangezien kwalificatieplicht sinds een aantal jaar deel uitmaakt van de Leerplichtwet. De raadsleden van de PvdA en de Haagse Stadspartij vinden dat er snel actie moet worden ondernomen. Faïd: “Dit college zet serieus in op het tegengaan van jeugdwerkloosheid en dit is ook hard nodig want de regio kampt met grote problemen. Het kan dan natuurlijk niet zo zijn dat zo’n groot deel van de werkzoekende Haagse jongeren geen startkwalificatie heeft”.

PvdA-raadslid Bülent Aydin: “We knokken er in deze stad hard voor om alle jongeren een goed vooruitzicht op de toekomst te geven; een goede startkwalificatie is daarbij van groot belang.”

De Haagse Stadspartij en de PvdA hebben wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) van onderwijs gevraagd om met een gericht actieplan te komen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk Haagse jongeren van school gaan zonder startkwalificatie.​

Hieronder de schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen

Jongeren zonder startkwalificatie

 

 

 

Den Haag, 29 mei 2015

Aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad,

Goed onderwijs is de Koninklijke route voor sociale stijging. Niet alleen is het hebben van een goede startkwalificatie essentieel voor de kansen op de arbeidsmarkt, goed onderwijs is ook de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling en groei. De Haagse Stadspartij en de PvdA vinden het belangrijk dat alle Haagse jongeren een goede opleiding afronden zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt.

 

De Haagse Stadspartij en de PvdA zijn erg geschrokken van het bericht dat zestig procent van alle werkzoekende Haagse jongeren geen startkwalificatie heeft en legt daarom, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college voor:

1. Wat is de reden dat 60% van de werkzoekende Haagse jongeren geen startkwalificatie heeft? Hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke kwalificatieplicht als onderdeel van de leerplicht?

2. Zestig procent van de werkzoekende Haagse jongeren heeft geen startkwalificatie, hoe groot is het percentage Haagse jongeren zonder startkwalificatie wanneer ook de niet werkzoekende jongeren worden meegenomen?

3. Wat zegt het hoge aantal Haagse jongeren zonder startkwalificatie over de kwaliteit van het Haags onderwijs? Is het college van mening dat er voldoende aansluiting is tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt?

4. Wat zijn de achtergrondkenmerken van deze grote groep werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie en over welk type onderwijs gaat dit? Welke leeftijd hebben zij, in welke wijken wonen zij en wat is de etnische achtergrond van deze jongeren?

5. Is er een relatie tussen het hoge aantal werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie en het grote gebrek aan stageplaatsen in de stad? Zo ja, wiens verantwoordelijkheid is dit, de verantwoordelijkheid van de school of van de leerling? Wat is de rol van de gemeente hierin?

6. Welke stappen onderneemt het college richting onderwijs om ervoor te zorgen dat deze jongeren alsnog een startkwalificatie behalen? En wat wordt er gedaan om dit percentage zo snel mogelijk naar beneden te krijgen?

7. Van de 1219 vroegtijdige schoolverlaters in 2014 had meer dan de helft een zogenaamde ‘niet-westers allochtone’ achtergrond. Wat is de reden voor de oververtegenwoordiging van deze groep?

8. In het schooljaar 2013-2014 is het aantal vroegtijdig schoolverlaters nauwelijks afgenomen, wat is hier de verklaring voor?

9. Is de wethouder met ons van mening dat het weinig rendabel is om miljoenen te investeren in jeugdwerkgelegenheidsprojecten als zestig procent van de werkzoekende jongeren geen startkwalificatie heeft?

10. Is de wethouder onderwijs bereid om met een gericht actieplan te komen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk Haagse jongeren van school gaan zonder startkwalificatie?

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd                           Bülent Aydin

Haagse Stadspartij             PvdA