Langs de Nederlandse kust zijn te hoge concentraties PFAS gevonden in het Zeeschuim. Concentraties die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Vooral kinderen en dieren komen in aanraking met zeeschuim en kunnen dit per ongeluk inslikken. Deze motie vraagt het college deze zomer hier actief voor te waarschuwen omdat nog weinig mensen op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s van PFAS.

Wat is PFAS?

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA  (perfluoroctaanzuur) (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten) (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.

Hoe kom je in contact met PFAS?

Je kan op verschillende manieren in contact komen met PFAS. Bijvoorbeeld via voedsel, drinkwater, bodem en consumentenproducten. Mensen kunnen zelf weinig doen om PFAS in voedsel en drinkwater te vermijden. Dit komt doordat PFAS in veel verschillende voedingsmiddelen voorkomt.

Te veel blootstelling aan PFAS in Nederland geeft negatieve gezondheidseffecten

Of PFAS daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder andere af van hoeveel PFAS mensen binnen krijgen over de tijd. Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit  onderzoek van het RIVM uit 2021. Hierdoor kunnen er nadelige effecten op de gezondheid ontstaan.

Van de effecten die PFAS kunnen veroorzaken, worden effecten op het immuunsysteem als eerste verwacht. Deze effecten kunnen al optreden als mensen over een langere periode kleine hoeveelheden PFAS binnen krijgen. Bij de huidige blootstelling vanuit voedsel en kraanwater kunnen deze effecten niet worden uitgesloten. Het RIVM adviseert de overheid daarom om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS.

De stoffen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen PFAS een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken. De stoffen kunnen verder schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen problemen opleveren voor dieren in de top van de voedselketen, zoals vogels en zoogdieren.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/december-2023/pfas-zeeschuim-langs-nederlandse-kust/

Zee­schuim niet in­slik­ken

Het RIVM con­clu­deer­de eer­der dat er in Ne­der­land te­veel bloot­stel­ling aan PFAS is. Het is goed om er be­wust van te zijn dat con­tact met zee­schuim leidt tot ex­tra PFAS bloot­stel­ling. De al­ge­me­ne ad­vie­zen voor het zwem­men in open wa­ter zijn in dit ge­val ook van toe­pas­sing. Zo is het ver­stan­dig om na het zwem­men te dou­chen, je han­den te was­sen voor het eten en je kin­de­ren en huis­die­ren niet te la­ten spe­len in zee­schuim, om­dat daar­mee in­slik­ken van zee­schuim zo­veel mo­ge­lijk wordt voor­ko­men. Alle ac­tu­e­le in­for­ma­tie over zwem­wa­ter en zwem­wa­ter­lo­ca­ties is te vin­den op www.zwem­wa­ter.nl.

Motie: Informeer over PFAS in zeeschuim

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25-04-2024, ter bespreking van AE Waterkwaliteit.

 Overwegende, dat:

  •   Het belangrijk is dat inwoners pro-actief geïnformeerd worden over de mogelijke gevaren van PFAS;
  • Vooral kinderen in aanraking komen met zeeschuim;
  • Veel inwoners, waaronder ouders met kinderen niet op de hoogte zijn van de gevolgen van blootstelling aan PFAS.

 Constaterende, dat:

  • De concentraties PFAS in zeeschuim wel duizend keer hoger zijn dan in zeewater;
  •  Er op geen waarschuwing geldt vanuit het RIVM om blootstelling aan zeeschuim te beperken;
  • Belgische badgasten wel actief gewaarschuwd worden voor PFAS in zeeschuim

 Verzoekt het college:

  • Aankomende zomer, actief te waarschuwen voor PFAS in het zeeschuim rondom de Haagse stranden;
  • De raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij