De Haagse Stadspartij heeft opheldering gevraagd aan het College van B&W over mogelijke woekerwinsten die Eneco zou hebben behaald met de stadsverwarming.

 

Eneco is volgens rapport woekernet
(De Telegraaf, 22 jan 2010)

door Alex de Vries en Menzo Willems

DEN HAAG, vrijdag

De Stadspartij wil opheldering van wethouder Norder over een rapport van
een Haags adviesbureau waarin staat dat het stadsverwarmingsnet van Eneco
woekerwinsten maakt over de ruggen van 3500 aangesloten Hagenaars.
Het bureau EDO Advies, specialist in energie en duurzaamheid, heeft zijn
rapport opgestuurd naar de NMa in de hoop dat deze kartelwaakhond Eneco op
de vingers tikt.

Volgens de cijfers in het rapport, die onderzoeker Louis Kanneworff
baseert op een Rekenkameronderzoek naar een zestal, niet bij naam
genoemde, stadsverwarmingen, haalt de Haagse stadsverwarming van Eneco
sinds 2002 een rendement van liefst 70 procent. Dit komt omdat vanaf dat
jaar de Haagse warmtetarieven buiten proportioneel zijn verhoogd en nu tot
de hogere van Nederland behoren.

Raadslid Wijsmuller wil van Norder, die namens de gemeente aandeelhouder
is bij Eneco, weten of de conclusies van EDO Advies juist zijn. “Want dan
hebben duizenden Hagenaars de afgelopen jaren veel te veel betaald,”
briest hij. “En dan moet Eneco het te veel betaalde aan hen terug geven.”
Wijsmuller verwijst naar de nieuwe warmtewet die voor ieder net tarieven
vaststelt op basis van de kosten. Voor energieleveranciers kan dat
betekenen dat zij geld aan hun klanten moeten terugbetalen.

Eneco-directeur Witvliet is het niet eens met de cijfers in het
EDO-rapport. Een rendementspercentage van 70 procent is hem volledig
onbekend. Volgens de directeur is er niets mis met de Eneco-tarieven en
hoeft zijn bedrijf niet te vrezen voor terugbetaling aan de klanten.
Witvliet ontkent eveneens dat bij de stadsverwarmingen in het
Rekenkamerrapport waarop EDO zich baseert ook de Haagse Stadsverwarming
zit. Ook Norder heeft geen aanwijzing dat Eneco te veel vraagt.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 21 januari 2010

Geachte voorzitter,

De Haagse Stadsverwarming heeft veel grootverbruikers zoals het stadhuis, ministeries en het Paleis Noordeinde, en daarnaast 3500 kleinverbruikers bestaande uit huishoudens in o.a. Kortenbos, Bezuidenhout-West, Leijenburg e.o. en de Schilderswijk. Uit onderzoek van de Rekenkamer uit 2005 kan afgeleid worden dat Eneco met het Haagse net jarenlang woekerwinsten heeft behaald op de levering van warmte aan duizenden kleinverbruikers.

De Warmtewet die nu in beleidsregels wordt uitgewerkt maakt het mogelijk dat, met terugwerkende kracht vanf 2007, het teveel betaalde door Eneco moet worden terugbetaald. Het gaat mogelijk om een bedrag van vele miljoenen Euros.

Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde heb ik de volgende vragen:

1. Heeft B&W kennis genomen van de Zienswijze Consultatiedocument Beleidsregels Redelijke Prijs
van EDOadvies d.d. 30 december 2009 over het Haagse stadsverwarmingsnet?

Ja.

2. Wat is de mening van het college over de opvatting van EDOadvies dat het Haagse
stadsverwarmingsnet het beste warmtenet van ons land is?

Uit de context blijkt dat met het beste stadsverwarmingsnet, het meest rendabele net bedoeld wordt. Het college is van mening dat de opvatting in de brief van EDOadvies aannemelijk is gemaakt. Na overleg met betrokken partijen (zie vraag 4) zal de gemeente hierover een eigen oordeel vormen.

3. Wat vindt u van de bewering van EDOadvies dat het Haagse stadsverwarmingsnet het anonieme
net is dat volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer een “woekerrendement” van 50 tot
70% behaalde?

Deze bewering is voor rekening van EDOadvies. EDOadvies heeft evenwel veel kennis in huis over de Haagse energievoorziening. Of daadwerkelijk sprake is van woekerwinsten hangt af van de wijze
waarop dit rendement tot stand is gekomen en of Eneco de wet heeft overtreden. Dit vergt nader
onderzoek.

4. Bent u bereid om in uw hoedanigheid van aandeelhouder van Eneco, danwel als lokale overheid bij de Minister van Economische Zaken opheldering te vragen over de beweringen van
EDOadvies? Zo nee, waarom niet?

Ja. Er zullen op korte termijn gesprekken worden gevoerd met Eneco, het Ministerie van Economische
Zaken en zo mogelijk de NMA.

5. Bent u bereid om, als de beweringen kloppen, Eneco aan te sporen om het teveel betaalde terug te geven aan de gebruikers? Zo nee, waarom niet?
Zoals aangegeven, zal eerst nader onderzoek noodzakelijk zijn. Pas als de gemeente zich een goed beeld heeft gevormd van de daadwerkelijke situatie, zal in overleg met de betrokken partijen worden overlegd of een vervolgactie nodig is en of juridische stappen moeten worden genomen. Over de uitkomsten van de gesprekken wordt de raad nader geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen