3 Mei 2011. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over het beheer van leegstaande gemeentelijke panden door anti-kraakorganisaties. Wat kost het de gemeente en waarom kan het niet anders en goedkoper, bijv. via Stroom.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 31 mei 2011

Inzake: Tijdelijk Beheer door Antikraakorganisaties

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 3 mei 2011 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 5 april 2011 heeft het college de vragen beantwoord van de raadsleden mevrouw I.N. Michels en de heren G.J. Bakker en B.J. Brands over tijdelijk beheer door antikraakorganisaties SV 90 (2011).

1. Bij de beantwoording heeft het college een overzicht bijgevoegd van antikraakpanden en hun functie. Deze bijlage is geheim op grond van art. 25 Gemeentewet jo. art. 10 lid 2, sub b WOB. Kan het College nader toelichten waarom deze lijst geheim is?

De vastgoedportefeuille van de gemeente betreft bedrijfsgevoelige informatie. Het risico op misbruik van deze informatie met eventueel onrechtmatige ingebruikname of vandalisme als gevolg dient tot het minimale te worden beperkt.

2. Kan het college van alle in de geheime bijlage genoemde panden aangeven wat de maandelijkse kosten zijn die antikraakorganisaties bij de gemeente in rekening brengen en dit zonodig in een geheime bijlage aanleveren? Zo nee, waarom niet?

Antikraakorganisaties brengen geen kosten bij de gemeente in rekening.

3. Kan het college van alle in de geheime bijlage genoemde panden aangeven sinds wanneer deze panden worden beheerd door antikraakorganisaties? Zo nee, waarom niet?

Zie bijlage 1 voor de datum van inbeheergeving.

4. In de beantwoording stelt het college: “Mogelijk geschikte locaties voor kunstateliers worden aan Stroom Den Haag aangeboden voor kunstenaars. Als Stroom het pand afwijst, worden de antikraakorganisaties benaderd.” De beleidslijn om panden eerst aan te bieden aan de creatieve sector en pas daarna aan antikraakorganisaties is ook vastgelegd in de Nota Vastgoedmanagement DSO. Welke van de in de bijlage genoemde panden zijn eerst aangeboden aan Stroom?

De panden Ambachtsgaarde 18 en 24 en de Grovestinsstraat 48 en Raaphorstlaan zijn eerst aangeboden aan Stroom. Woningen worden niet aan Stroom aangeboden, omdat woningen niet bestemd zijn voor het gebruik als atelier. Eveneens worden panden die bestemd zijn voor verhuur of verkoop niet aan Stroom aangeboden, aangezien Stroom een minimale beheerperiode van 6 maanden vereist. Deze voorwaarde belemmert de verhuur-of verkoopbaarheid van een pand, waardoor gekozen wordt voor een antikraakorganisatie die meer flexibiliteit biedt. Tenslotte zijn sommige panden niet geschikt voor ateliers, zoals bijvoorbeeld bergingen.

5. De school op het Dr. de Visserplein in Scheveningen wordt al enige jaren beheerd door Ad Hoc. In de bestuurlijke verschillenverklaring operationele grondexploitaties (bijlage 10) behorend bij de jaarrekening van de Gemeente Den Haag over 2010 staat dat door vertraging in de planvorming het pand langer beheerd dient te worden en dat daardoor een extra kostenpost ontstaat van € 48.000,- voor Vastgoedbeheer. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dit is juist. Het vertragen van de planvorming ten gevolge van bezwaarprocedures heeft als gevolg dat het beheer wordt verlengd met de nodige kosten van dien.

6. Kan het college een uitleg en een specificatie geven van de extra kostenpost van € 48.000.00?

Het beheren van vastgoed kost geld, immers verzekeringen en zakelijke lasten (OZB-aanslagen etc), onderhoudskosten en (in het geval van leegstand/antikraak) energielasten moeten worden betaald.
Bij inbeheername van het pand werd snelle oplevering ten behoeve van planuitvoering beoogd. Er is namelijk al een koper voor deze locatie. Voor de aanvankelijk korte beheerperiode werd € 12.000,00 beheerkosten geraamd voor een gedeelte van 2009. Door de uitgestelde start herontwikkeling werden de daadwerkelijke kosten voor 2009 aanzienlijk hoger (nl. € 30.000,00 over heel 2009) waardoor er voor 2009 een aanvullend budget van € 18.000,00 moest worden aangevraagd.
Aangezien in 2010 ook tijdelijk beheer benodigd was, is tegelijkertijd € 30.000,00 beheerkosten voor 2010 gebudgetteerd. De verlenging van het beheer resulteerde derhalve in € 18.000,00 extra kosten voor 2009 en € 30.000,00 beheerkosten voor 2010, gezamenlijk € 48.000,00.

7. Wie betaalt de vaste lasten zoals energie en water voor dit pand?

De Gemeente Den Haag.

8. Is het gebruikelijk dat de vaste lasten van door antikraakorganisaties beheerde panden door de gemeente worden betaald. Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

Nee, dit is alleen gedeeltelijk het geval bij bedrijfsmatig onroerend goed.

De gemeente neemt bij bedrijfsmatig onroerend goed de contracten voor nutsvoorzieningen op eigen naam bij antikraakpanden. Dit komt voort uit het feit dat het antivries houden van installaties in grote panden vele malen de kosten van verbruik van enkele bewoners overtreft. Het is niet realistisch om de contracten op naam van een antikraakbewoner te laten zetten. De antikraakorganisatie betaalt, afhankelijk van de omvang van de locatie, een vergoeding waarmee een deel van de kosten kunnen worden afgedekt. In het geval het een woning betreft wordt het contract met de nutsbedrijven wel rechtstreeks door de bewoner gesloten en betaald.

9. Is het juist dat zich in de school op het Dr. de Visserplein ook kunstenaarsateliers bevinden?

Ja. De antikraakorganisatie faciliteert twee kunstateliers.

10. Wat betalen de gebruikers van de school maandelijks aan Ad Hoc?

Dit is niet bekend. Dit betreft een afspraak tussen de gebruikers en Ad Hoc. Wel is bekend dat de antikraakorganisaties waar de gemeente mee werkt lid zijn van de in 2009 opgerichte branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheer Nederland) en het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) hebben. Onderdeel hiervan is een gedragscode met daarin o.a. een voorgeschreven werkwijze. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat de gebruiksvergoeding aan een maximum wordt verbonden.

11. Is het juist dat Stroom Den Haag geen vergoeding vraagt voor het beheren van panden van de gemeente en de vaste lasten laat betalen door de kunstenaars? Zo nee, waarom niet?

Net als de antikraakorganisaties vraagt Stroom geen vergoeding aan de gemeente voor het beheren van gemeentelijk vastgoed. In veel gevallen nemen de gebruikers van Stroom in tegenstelling tot de antikraakorganisaties wel volledig de nutsvoorzieningen op naam bij bedrijfsmatig onroerend goed. De gebruikers van Stroom richten hiervoor een stichting op.

12. Is het college met mij van mening dat het voordeliger is om panden te laten beheren door Stroom Den Haag i.p.v. door antikraakorganisaties en dat hiermee veel geld valt te besparen? Zo nee, waarom niet?

Dit is alleen het geval bij bedrijfsmatig onroerend goed van grote omvang. Vanuit dit oogpunt worden deze locaties waar mogelijk – en zoals al gesteld in vraag 4 – in eerste instantie aangeboden aan Stroom. De geschiktheid van een pand om aan te bieden aan Stroom is echter van meerdere factoren afhankelijk. De duur van het te geven gebruik, de indeling en kwaliteit van een pand en de bestemming spelen onder andere in de afweging een rol. Daarnaast accepteert Stroom zelf – om verschillende redenen – ook niet alle aangeboden panden.

13. Is het college bereid om te bezien welke door antikraakorganisaties beheerde panden kunnen worden aangeboden aan Stroom Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Ja, maar dit is geen nieuwe afweging. Het beheer van de vastgoedportefeuille wordt continue gemonitord om optimalisatie van het gebruik en kosten na te streven.
Waar nodig, wordt de beheeraanpak bijgesteld. Dit kan ander gebruik, verhuur of verkoop tot gevolg hebben. Begin dit jaar is nog het pand aan de Raaphorstlaan 1 door bemiddeling van Stroom tijdelijk verhuurd aan kunstenaars. Verder is Stroom terughoudend om panden te accepteren waar al kunstenaars zijn gehuisvest via andere organisaties. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met Stroom op welke wijze de samenwerking voor wat betreft tijdelijk gebruik in de toekomst wordt voortgezet.
Stroom heeft recentelijk aangegeven liever geen juridische positie meer te hebben in de toekomst door het aangaan van tijdelijke contracten met gebruikers. Zij zien zichzelf beter tot hun recht komen als bemiddelaar tussen vastgoedeigenaren en kunstenaars.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen