Site pictogram Haagse Stadspartij

Waar is het geld van de cruiseterminal gebleven?

Euro's

Op 28 augustus 2009 besloot een meerderheid in de gemeenteraad om 1,5 miljoen euro aan uitgebreid onderzoek voor een cruiseterminal uit te geven. Maar op 3 november 2009 zag het college zich genoodzaakt om het onderzoek te
stoppen. Maar waar is die 1,5 miljoen gebleven?

 

In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen durfde diezelfde
meerderheid het plan voor een cruiseterminal niet meer aan. Het college
kondigde aan dat er een bestedingsvoorstel zou komen voor het niet bestede
geld na afwikkeling van de onderhandelingen met het consortium dat de
cruiseterminal zou bouwen. Maar het bleef lang het stil.

Diverse malen heeft Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij om
opheldering gevraagd, maar het enige antwoord dat wethouder Norder steeds
gaf, was dat de afwikkeling langer duurde dan gehoopt. Begin oktober 2010
heeft Wijsmuller de vraag opnieuw gesteld. Ditmaal gaf Norder aan dat het
college hierover een besluit had genomen waarover de raad binnen enkele
weken geïnformeerd zou gaan worden. Twee maanden later echter tast de raad
nog altijd in het duister. “Die zogenaamde afwikkeling duurt nu al veel
langer dan dat het uitgebreide onderzoek zelf zou gaan duren. Dit kan toch
niet alleen over geld gaan.”, stelt Wijsmuller. Hij heeft hierover
schriftelijke vragen gesteld. “Natuurlijk wil ik nu eindelijk eens weten
hoeveel geld de gemeente aan deze onzin kwijt is. Daarnaast vraag ik me af
of er bij de afwikkeling met het consortium ook andere deals zijn
gesloten.”

De vragen:

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad

Den Haag, 8 december 2010

Inzake: budget onderzoek buitenhaven

Geachte voorzitter,

In augustus 2009 werd besloten om verschillende varianten voor een
buitenhaven te onderzoeken. Daarvoor was 1,5 miljoen euro beschikbaar, en
de uitkomsten van het onderzoek zouden medio 2010 aan de gemeenteraad
worden voorgelegd. Op 3 november 2009 volgde een raadsmededeling van het
college dat het onderzoek was stopgezet omdat het draagvlak hiervoor
ontbrak. Sommige van deze onderzoeken waren echter reeds aanbesteed en
moesten worden stopgezet, en met het consortium moesten nadere afspraken
worden gemaakt over de beëindiging. Het college kon daarom toen nog geen
financieel overzicht leveren, maar beloofde een bestedingsvoorstel voor de
resterende middelen zodra deze afwikkeling had plaatsgevonden. Op vragen
van ondergetekende op 13 oktober jl. waarom dit nog altijd niet was
afgewikkeld, en de middelen in de begroting zelfs nog voor 2011 werden
gereserveerd, antwoordde wethouder Norder dat het college net die week een
beslissing had genomen over de bereikte principe-overeenstemming en alles
binnen paar weken dacht te hebben afgewikkeld. Omdat we sindsdien niets
meer hebben vernomen leg ik het college onder verwijzing naar het
desbetreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen voor.

1.Kan het college verklaren waarom de afwikkeling van het stopzetten van
het onderzoek langer duurt dan voor het uitgebreide onderzoek zelf
voorzien was?

2.Kan het college de brief van weth. SVI over afwikkeling financiën
cruiseterminal waarover in de B & W vergadering van 12 oktober 2010
conform is besloten voor de raad ter inzage leggen? Zo nee, waarom niet?

3.Zijn er naast financiële afspraken met het consortium ook andere
afspraken gemaakt? Zo ja, welke?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Mobiele versie afsluiten