Bedreigde binnentuin Bazarstraat in het nieuws

Meer dan 100 jaar zetelde de verzekeringsmaatschappij “Onderlinge ’s-Gravenhage” aan de Zeestraat in het Zeeheldenkwartier. Het historische kantorencomplex is samen met omliggende panden en percelen verkocht aan Patrizia. Het verkochte vastgoed bestaat uit negen aangrenzende objecten (deels intern verbonden) en een unieke binnentuin. Vanuit de bewoners van de Bazarlaan zijn verontrustende berichten gekomen over bouwplannen voor dit complex tussen de Zeestraat en Bazarlaan. 

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “De ontwikkelaar heeft de bouwplannen in stukjes gehakt. Een deel daarvan is al goedgekeurd. Een totaaloverzicht van de impact ontbreekt. De plannen die de buurt heeft gezien leiden tot veel ophef”.  

Raadslid Peter Bos: “De tuin heeft enkele grote bomen, en een enorme waarde voor de – nu al zeer versteende – buurt. Gemeentelijk beleid gaat uit van het niet bebouwen van binnenterreinen. We willen weten waarom de gemeente hier wel meewerkt aan de plannen van Patrizia”.  

De gemeente is zeer nauw betrokken bij de plannen omdat zij een nota van uitgangspunten moet maken om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Deze betrokkenheid vindt grotendeels buiten het zicht van de bewoners plaats. Zij mogen pas nadat alles in kannen en kruiken is officieel meepraten in dit proces. Inspraak op eerdere momenten is er nu wel, maar bewoners worden hierin niet ondersteund en er is geen overleg met de gemeente.  

Tim de Boer: “De bewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente en de ontwikkelaar. Alles is gericht op ontwikkeling met een massaal programma. Waar is hier het samen stad maken?”.  

 

Den Haag fm reportage

Schriftelijke vragen: Ontwikkelingen aan de Bazarlaan
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

Datum: 24 februari 2021 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Meer dan 100 jaar zetelde de verzekeringsmaatschappij “Onderlinge ’s-Gravenhage” aan de Zeestraat in het Zeeheldenkwartier. Het historische kantorencomplex is samen met omliggende panden en percelen verkocht aan Patrizia. Het verkochte vastgoed bestaat uit negen aangrenzende objecten (deels intern verbonden) en een unieke binnentuin. Vanuit de bewoners van de Bazarlaan zijn verontrustende berichten gekomen over bouwplannen voor dit complex tussen de Zeestraat en Bazarlaan. 

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen: 

 1. Is het college bekend met de plannen van vastgoedvermogensbeheerder Patrizia, de eigenaar, voor het kavel tussen de Zeestraat en Bazarlaan? 
 2. De plannen behelzen de transformatie van de panden Zeestraat 62 t/m 72 en Bazarstraat 2. Is het college er van op de hoogte dat de ontwikkeling van het gebied is opgeknipt in meerdere deelprojecten? Zo nee, waarom niet? 
 3. Vindt er door het college een integrale afweging plaats van de plannen voor het gehele kavel? Zo nee, waarom niet? 
 4. Vindt daarbij een afweging plaats van alle aspecten en belangen (o.a. verkeer, groen, leefbaarheid, luchtkwaliteit)? Zo nee, waarom niet? 
 5. Is het college met mij van mening dat het ongewenst is dat een eigenaar de ontwikkeling van zo’n belangrijke kavel in een beschermd stadsgezicht in kleine stukjes hakt en per stukje aanvraagt? Zo nee, waarom niet? 
 6. Zo ja, waarom heeft het college niet om een totaalplan gevraagd om een complete afweging van de plannen mogelijk te maken?  
 7. Heeft het college de eigenaar geadviseerd het project in stukken te knippen? Zo ja, waarom? 
 8. Op 21 december 2020 heeft het college de omgevingsvergunning verleend voor het in- en uitwendig veranderen van het kantoor Zeestraat 70 en het maken van een dakopbouw. Hiermee wordt afgeweken van de toegestane bouwhoogte van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier. Het gaat hier om bouwen in het Rijks Beschermd Stadsgezicht Centrum, waardoor op grond van het bestemmingsplan het bouwen moet plaatsvinden met inachtneming van de cultuurhistorische waarden als bedoeld in lid 18.1 van de regels bij het bestemmingsplan. Kan het college aangeven hoe dit is getoetst en waarom gebruik is gemaakt van de kruimelgevallenregeling? 
 9. Bij ingrijpende wijzigingen aan een Rijksmonument is advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) verplicht. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? 
 10. Waarom is in dit geval geen advies bij de RCE aangevraagd? 
 11. Welk programma wil Patrizia realiseren op de gehele kavel?  
 12. Welke voorgenomen plannen van Patrizia passen niet binnen het bestemmingsplan en om welke afwijkingen gaat het? 
 13. In geval van woningbouw, hoeveel procent sociale woningbouw wil Patrizia hier realiseren?  
 14. Welke woninggrootte hebben deze woningen en voor welke huishoudens zijn deze bestemd?  
 15. Op welke wijze is er overleg tussen het college en de eigenaar geweest over de mogelijkheden? Kan het college de uitkomsten van die gesprekken delen? 
 16. Is het HIT-team betrokken geweest bij dit plan? 
 17. Hoe bindend zijn de adviezen van het HIT en aan welke criteria wordt het plan voor wat betreft het te realiseren programma getoetst? 
 18. Welke procedure moet er worden gevolgd om te komen tot een bouwplan? Is er sprake van het opstellen van een PUK of een Nota van Uitgangspunten?  
 19. In verschillende andere gevallen is het college terughoudend (geweest) met het bebouwen van binnenterreinen. Geldt die terughoudendheid hier ook? 
 20. In hoeverre is behoud van het groene binnenterrein leidend in de planvorming? 
 21. De huidige tuin kent een grote verscheidenheid aan gebruik door de buurt en aan natuur. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt om behoud van bomen, de tuin en medegebruik door de buurt vast te leggen met de eigenaar? 
 22. Het gebied ligt in een beschermd stadsgezicht. Echter de schetsplannen zijn volgens omwonenden massaal. Hoe kan het dat de schaal van de bebouwingsvoorstellen niet past bij de aard van het gebied en het profiel van de smalle Bazarlaan? 
 23. Vastcon BV heeft indertijd een stuk grond aan de “Onderlinge ’s-Gravenhage” verkocht, met de bepaling dat het verkochte gebruikt wordt als parkeerterrein. Hoe worden de bestaande afspraken tussen de vorige eigenaar van de gronden “de Onderlinge” gewaarborgd in de nieuwe planontwikkeling?  
 24. Is het juist dat het bureau DVP betrokken is bij de planvorming, o.a. als adviseur van de eigenaar? 
 25. Is het juist dat DVP ook diensten aan de gemeente Den Haag levert? 
 26. Is het juist dat het daarbij gaat om inhuur van personeel door de gemeente o.a. voor een projectdirecteur Amare, tevens eigenaar van DVP? 
 27. Welke regels gelden in dit geval om belangenverstrengeling tussen de gemeentelijke belangen en particuliere belangen te voorkomen? 
 28. In hoeverre wordt hierbij voldaan aan de gedragscode van de Gemeente Den Haag? 
 29. Zijn hierover met DVP afspraken gemaakt? Zo ja, hoe luiden die afspraken?  
 30. Is er voorafgaand aan de aankoop van deze percelen door Patrizia al contact met de gemeente geweest over de mogelijkheden om hier te gaan bouwen? Zo ja, in welke vorm was dat?  
 31. Voert de gemeente met Patrizia overleg over alle projecten die Patrizia in Den Haag ontwikkeld? Zijn daar overkoepelende afspraken over gemaakt? Zo ja, kunnen die met de raad gedeeld worden? 
 32. Waarom overlegt de gemeente wel vooraf met Patrizia over de mogelijkheden voor bebouwing, maar niet met de bewoners? Zou de gemeente in dit soort gevallen niet juist de bewoners moeten ondersteunen in plaats van de participatie van de markt over te laten?  
 33. Waarom worden omwonenden slechts vrijblijvend betrokken en is er van echte participatie geen sprake in deze fase van het proces, waar er nog zoveel open ligt? 
 34. Wie waakt erover dat belangen van omwonenden en de buurt bij het participatieproces ook daadwerkelijk gestalte kunnen krijgen, als juist dit proces momenteel wordt vormgegeven en gefaciliteerd door Patrizia en DVP?  
 35. Welke (gemeentelijke) spelregels voor participatie zullen zij hierbij moeten overnemen, en wie ziet toe op een correcte implementatie ervan? 

Peter Bos
Haagse Stadspartij