‘Uitspraken Van Aartsen over tentenkamp ridicuul’

Burgemeester Van Aartsen heeft zich bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. De Haagse Stadspartij roept hem ter verantwoording.

 

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. Hij wil een eind aan “het gekampeer” en stelt de Wet Openbaarheid Manifestaties ter discussie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers.” De burgemeester is al diverse malen door de rechter teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 4 oktober 2012 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In een artikel uit de Telegraaf wordt gesteld dat de burgemeester keihard heeft uitgehaald naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. Ook zou de burgemeester verder actie willen ondernemen tegen het ‘gekampeer’ door demonstranten. Daarom heb ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Kent het college het artikel “Felle kritiek op protestkamp” uit de Telegraaf van 4 oktober 2012?

Ja

2. De Telegraaf citeert de burgemeester als volgt: “Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.”
Is dit werkelijk zo door de burgemeester geuit of is dit een verzinsel van de Telegraaf?

Het college verwijst naar de uitspraken die de burgemeester heeft gedaan in de vergadering van de commissie Bestuur van 3 oktober jl.

3. In het tentenkamp “Wij blijven hier! Den Haag” op de Koekamp verblijven tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het wordt volgens hun eigen website ondersteund door o.a. AFA Den Haag, AFA Nederland, Doorbraak, No Border Netwerk Nederland, STEK, PRIME, Occupy Den Haag en Rondje Binnenhof. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de suggestie gegrond is dat deze organisaties misbruik maken van de asielzoekers?

4. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de bewering gegrond is dat sprake is van schemerige organisaties?

5. Het tentenkamp heeft een eigen organisatie die door de asielzoekers zelf wordt gerund, daarbij ondersteund door genoemde organisaties. Hoe komt de burgemeester er bij dat de organisatie niet van de asielzoekers zelf is?

6. Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat bedoelt de burgemeester daarmee?

7. Wat heeft de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken?

8. De rechter heeft de burgemeester al diverse malen teruggefloten als het gaat om zijn fanatieke anti-tentenbeleid inzake Occupy en de asielzoekers. Wat is er volgens de burgemeester bedreigend of gevaarlijk aan tenten?

Ad 3 t/m 8
Het asiel- en terugkeerbeleid zijn de exclusieve verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het rijk. De gemeenten spelen hierbij geen rol. Los van de demonstratie op de Koekamp hebben het huidige en voorgaande colleges het rijk gewezen op de problemen rond dit beleid. Dit gebeurt ook rond deze demonstratie. Dit staat nadrukkelijk los van de verantwoordelijkheid van de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom).
De burgemeester heeft op grond van de Wom de taak demonstraties te beoordelen en zo nodig te beperken ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het is daarbij niet zozeer van belang wie de demonstratie ondersteunt als wel wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor een veilig en ordelijk verloop er van. De strekking van de demonstratie speelt hierbij geen rol.
Demonstraties waarbij men dag en nacht voor onbepaalde tijd in de openbare ruimtes wil verblijven, inclusief het verblijf in afgesloten ruimtes zoals tenten of bouwsels blijken onaanvaardbare risico’s met zich mee te brengen. De burgemeester heeft daarom de beperking opgelegd dat er geen afgesloten ruimtes mogen worden gebruikt en dat overnachten niet is toegestaan. Hieraan lagen de vrees voor wanordelijkheden en de gezondheid van de deelnemers ten grondslag.
Zoals blijkt uit RIS 251981 en RIS 252266 wordt deze vrees ook grotendeels door de rechter bevestigd in uitspraken in voorlopige voorziening. Verblijf in afgesloten ruimtes is daarom niet toegestaan. De rechter heeft de beperking op overnachten niet in stand gelaten.
De open tenten waarin men momenteel geforceerd kampeert en de locatie Koekamp zijn daar echter, naar de overtuiging van het college, noch voor bedoeld noch geschikt. Dit geldt des te meer wanneer dit voor onbepaalde tijd gebeurt. Desondanks heeft men er voor gekozen om onder slechte omstandigheden op de Koekamp te verblijven.
Daarnaast blijkt uit de rechterlijke uitspraken dat voor een goed verloop van dit soort demonstraties een welhaast professionele organisatie vereist is. Het is noodzakelijk dat er permanent een aanspreekpunt voor politie en gemeente bij de demonstratie aanwezig is die vooraf bekend moet worden gemaakt.
De contactpersoon van deze demonstratie heeft een aantal verschillende verklaringen afgegeven over de wijze waarop de demonstratie is georganiseerd en zijn rol daarbij. Er is steeds geweigerd om de noodzakelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het is onduidelijk wie het tijdens deze demonstratie voor het zeggen heeft.
Ook wordt regelmatig de confrontatie gezocht met de politie en de gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de politie toezicht wil houden of wanneer de organisator wordt aangesproken op zaken die niet in overeenstemming zijn met de uitspraak van de rechter.
Aan de demonstratie nemen uitgeprocedeerde asielzoekers deel. Zij zijn kwetsbaar omdat zij zich minder op rechten kunnen beroepen dan mensen met recht op verblijf in Nederland.
De contactpersoon heeft aangegeven dat er (particuliere) opvang voor de betreffende asielzoekers beschikbaar is. Het verantwoordelijke ministerie van BZK geeft ook aan dat er opvang beschikbaar is voor mensen die meewerken aan terugkeer. In de gesprekken met de contactpersoon zijn door de politie en de gemeente vele alternatieve en veiliger vormen van demonstreren aangereikt maar deze zijn steeds van de hand gewezen.
Bovenstaande combinatie van factoren heeft de burgemeester er toe gebracht zijn zorg uit te spreken over de situatie. Het is de vraag of de confrontatie die met de overheid wordt gezocht niet ten koste gaat van de kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers.

9. Is de burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de Koekamp er niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent mogen bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term “gekampeer”?

Volgens de gehanteerde definitie betekent kamperen: bivakkeren/verblijven in een tent. Er is door de burgemeester op geen enkel moment de indruk gewekt dat het hier zou gaan om vakantievierders. Het college laat deze suggestie dan ook geheel voor verantwoording van de vragensteller.

10. Volgens de Telegraaf pleit de burgemeester voor een fundamenteel debat over de bevoegdheden van burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen we anti- en prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het zou misschien goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare manifestaties.” Welke bevoegdheid mist de burgemeester en welke dringende noodzaak is er om de wet te laten aanpassen?

De burgemeester signaleert in toenemende mate problemen met geforceerd permanent verblijf op grond van de Wet openbare manifestaties. Dit punt is aangekaart bij de VNG. Let wel: er is geen enkel principieel bezwaar tegen nachtelijke demonstraties, zolang zij geen gevaar opleveren voor de gezondheid en het verkeer en zij geen vrees voor wanordelijkheden opleveren. Permanent kamperen in de openbare ruimte kent deze bewaren wel en levert bovendien strijd op met de Apv en bestemmingsplannen.

11. Woensdag 3 oktober is de burgemeester van Amsterdam op bezoek geweest bij een vergelijkbaar tentenkamp in Amsterdam. Onze burgemeester weigert echter op bezoek te gaan bij het Haagse tentenkamp. Wat is daarvan de reden?

De burgemeester is uitstekend geïnformeerd over de situatie op de Koekamp en er is geen aanleiding voor een persoonlijk bezoek. Met meer dan 1.500 demonstraties per jaar van alle soorten en gezindten in onze stad is ook alle aanleiding om terughoudend met dit soort bezoeken om te gaan.
Betrokkenen zijn wel diverse malen uitgenodigd voor een gesprek op het Stadhuis. De uitnodigingen zijn afgeslagen met als verklaring dan men alleen wil komen om te praten over het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat is echter geen zaak van de gemeente.

12. Ziet het college een oplossing voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden? Zo ja, welke en wat heeft het college daar mee gedaan?

Zie het antwoord op de vragen 3 t/m 8

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Felle kritiek op protestkamp
(De Telegraaf, 4 okt 2012)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, donderdag

Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag haalt keihard uit naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. De burgervader wil verder actie ondernemen tegen het ‘gekampeer’ door demonstranten.

“Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.” De burgemeester maakt zich grote zorgen om de gezondheid en veiligheid van de demonstranten. Met de Anti Fascistische Actie (AFA) is volgens hem weinig contact mogelijk en daarom heeft hij een beroep gedaan op
Vluchtelingenwerk om de Irakezen bij te staan. Ook de GGD neemt regelmatig een
kijkje.

Kletskoek

Zowel de AFA als Occupy, dart eerder op het Malieveld
demonstreerde, stapte naar de rechter voor toestemming om te kamperen. Beide
voelen zich beperkt in hun demonstratierecht, omdat de gemeente het niet
wilde en de rechter alleen halfopen tenten toestaat. “Dag en nacht kunnen
mensen in de stad terecht om te demonstreren, maar niet om te kamperen.
Verhalen over dat wij bewust betogers tegenwerken zijn kletskoek”, reageert
Van Aartsen, die benadrukt dat hij de uitspraak van de rechter respecteert.

Wel pleit hij voor een fundamenteel debat over de bevoegdheden van
burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen we anti- en
prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het zou misschien
goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare manifestaties.”

Haagse burgemeester behandelt actievoerders van tentenkamp hufterig
(Doorbraak, 12 okt 2012)

Al meer dan drie weken houdt op de Koekamp in de buurt van het station Den Haag Centraal het vluchtelingenactiekamp “Recht op bestaan” stand.
De voornamelijk Iraakse vluchtelingen krijgen aardig wat steun, maar
worden wel volop tegengewerkt door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen
en ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Toch laten ze
zich niet uit het veld slaan.

In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf en
tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van
Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de
ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken
aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische
Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die
“de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te
halen”. Het Haagse Stadspartij-raadslid Joris Wijsmuller stoorde zich
aan de beledigende uitspraken van de burgervader: “Ik verbaas mij al
enige tijd over de krampachtige manier waarop Van Aartsen omgaat met de
demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers”. Wijsmuller wees erop
dat de burgemeester al diverse malen door de rechter is teruggefloten
voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan
kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een
paar tenten.”

Politiecamera
Wijsmuller heeft Van Aartsen over zijn schandalige gedrag inmiddels een
aantal kritische vragen gesteld. Volgens de website van het tentenkamp,
zo stelt het raadslid, wordt de actie niet alleen ondersteund door AFA,
maar ook door andere organisaties, waaronder Doorbraak. “Kan de
burgemeester per organisatie aangeven waarop de suggestie gegrond is dat
deze organisaties misbruik maken van de asielzoekers?”, vraagt
Wijsmuller fijntjes. Ook wil hij weten waarom er volgens de burgemeester
sprake zou zijn van “schemerige organisaties”. Als een van de betrokken
organisaties is Doorbraak benieuwd wat Van Aartsen hierop te zeggen
heeft. “Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat
bedoelt de burgemeester daarmee?”, vraagt Wijsmuller ook nog. “Wat heeft
de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken? Is de
burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de Koekamp er
niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent mogen
bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele
politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term ‘gekampeer’?”

De huichelachtigheid van de burgemeester kent geen grenzen. Terwijl hij
zich in de media zogenaamd zorgen lijkt te maken over de kwetsbaarheid
van de vluchtelingen, stuurt hij op hen de politie af, die aan de
lopende band repressief en intimiderend optreedt. Ook eist hij dat de
vluchtelingen ‘s nachts in open tenten moeten slapen, zonder enige vorm
van beschutting. Hij weigert zelfs om sanitaire voorzieningen aan te
laten leggen. Het is dus Van Aartsen zelf die de vluchtelingen kwetsbaar
maakt.

Woede
De vluchtelingen zijn deze week ook nog eens lastig gevallen door de
deportatiemachine van de DTV. De politie kwam op het kamp een brief
langsbrengen die afkomstig bleek van René Roodzant, “directeur
voorbereiden vertrek” van de DTV. Daarin riep hij de vluchtelingen op om
“vrijwillig” terug te keren naar hun land van herkomst, in ruil waarvoor
hij “de mogelijkheid tot onderdak” kon bieden. Een ongelooflijk cynisch
gebaar richting mensen die onder uiterst zware omstandigheden op straat
moeten zien te overleven. “Door zelf het initiatief te nemen voor uw
vertrek komt er een einde aan de situatie waarin u nu verkeert en de
onzekerheid die u mogelijk ervaart”, schrijft Roodzant schaamteloos. Met
het middel van “vrijwillige” terugkeer zet de overheid al jarenlang
vluchtelingen onder druk die door de deportatie-ambtenaren niet het land
uitgewerkt kunnen worden. De actievoerders van het tentenkamp hebben vol
woede en ergernis gereageerd op de brief, die onbedoeld heeft gezorgd
voor het aanwakkeren van hun strijdlust en doorzettingsvermogen. De
burgemeester en de DTV-ambtenaren moeten maar eens goed in hun oren
knopen dat ze de vluchtelingen niet klein kunnen krijgen.

Harry Westerink
http://www.doorbraak.eu/?p=11387

Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, uitnodiging voor
gesprek over oplossing voor ongedocumenteerden.

Geplaatst op oktober 15, 2012 door rechtopbestaan

Beste heer Van Aartsen,

In de commissievergadering Bestuur van 3 oktober jl. heeft u gesproken
over het vluchtelingen kamp op de Koekamp. Wij willen u bedanken voor de
duidelijke uitspraken die u heeft gedaan over onze situatie (1). Wij
zijn blij met alle steun die we krijgen, omdat mensen in onze situatie
veelal onzichtbaar zijn en niet worden gehoord. Wij denken dat,
voortvloeiend uit uw uitspraken, er een gesprek plaats kan vinden over
hoe wij het kabinetsbeleid kunnen veranderen.
U heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, volgens
dhr. B. Ludwig gaat dit over het tentenkamp. Wij hebben het tentenkamp
via een rechtelijke uitspraak voor elkaar moeten krijgen en wij willen u
op het hart drukken dat wij niet voor ons plezier ‘kamperen’. Wij staan
op de Koekamp omdat wij geen andere optie hebben, u zegt ons toe te
staan elke dag terug te komen, maar geeft ons geen mogelijkheid ergens
te verblijven, wij kunnen namelijk nergens heen.
Omdat u moeilijk te bereiken bent, willen wij u via deze weg uitnodigen
op het tentenkamp, dan kunt u met eigen ogen zien hoe het geregeld is.
Maar vooral ook omdat u dan met ons in gesprek kan over onze situatie.
De oplossing voor onze situatie ligt in handen van de 2e kamer en de
nieuwe regering. Uw partij, de VVD, is op dit moment bezig met
kabinetsbesprekingen met de PVDA, wij hopen dat u uw invloed binnen deze
partij kan aanwenden om tot een doorbraak te komen, zodat wij niet
langer op deze plek hoeven te overnachten.
Want niet alleen vele Nederlanders vinden onze situatie ontoelaatbaar,
ook geïnstitutionaliseerde organisaties hebben kritiek geuit op het
Nederlandse vluchtelingen beleid. Zoals blijkt uit het advies van het
ACVZ aan minister Leers uit maart 2012 (2), die stelt dat er een grote
groep tussen wal en schip valt, en heen-en-weer wordt gestuurd tussen
rijk en gemeente.
In het Universal Periodic Review over Nederland van 2012 van het Human
Rights Council (HRC), welke bestaat uit aanbevelingen over de
verbetering van de mensenrechten in de landen die lid zijn van de
Verenigde Naties, staan verschillende aanbevelingen voor het nemen van
maatregelen ter verbetering van de positie van migranten, vluchtelingen
en ongedocumenteerden. Waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering
weinig bereid is tot het zoeken van oplossingen, of zelfs maar het
verbeteren van toezicht en omstandigheden op -uitgeprocedeerde-
asielzoekers.

Met vriendelijke groet,
de demonstranten op de Koekamp

(1) “Ik denk dat practisch iedereen in nederland met deze groep
sympatiseert.”
“[…] dat deze groep, kwetsbare groep, in de Nederlandse samenleving,
waar het kabinet denk ik geen goed beleid voor voert, […]”

(2) (p. 45) http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pdf

(3) Voorbeeld van verworpen aanbevelingen;
98.106. Take all necessary measures, in accordance with international
human rights law, to reduce the use of detention of persons solely on
grounds of immigration reasons or because they belong to minority groups

Reacties:

1. Op 2012-10-04 21:13:08 schreef V:

Zet je verdenkingen om in nieuwschierigheid! Criminaliseer geen mensen of groepen die minderheden ondersteunen!

2. Op 2012-10-04 21:44:31 schreef Loet:

Ik ben in het kamp geweest, om spullen te brengen en steun te betuigen, en heb goed rond kunnen kijken; van Aartsen zou beter trots op deze mensen kunnen zijn die, tegen de stroom in, hard werken om hun medemensen te helpen die het een stuk minder getroffen hebben!

Ongeacht onder welke naam, burgemeester, daar gaat het nou net even niet om.. Daarbij wordt het kamp ondersteund door een aantal groepen, niet slechts de AFA, al wil de burgemeester dit doen geloven. Of ligt het aan de subjectieve berichtgeving van de Teleklaag, die uw woorden verdraait? Wie is er hier nou eigenlijk ‘schimmig’ en heeft er een verborgen agenda?

3. Op 2012-10-07 02:38:22 schreef M:

op welke termijn worden de vragen beantwoord? en gebeurt dat schriftelijk of tijdens een vergadering? een link naar de antwoorden zou tzt erg op prijs gesteld worden. Het is echt belachelijk hoe de burgemeester met dit tentenkamp omgaat.

4. Op 2012-10-08 12:22:39 schreef Anne:

Beste M,

De termijn die staat vastgesteld voor het beantwoorden van schriftelijke vragen is 4 weken. Als de vragen zijn beantwoord zullen wij deze toevoegen op de website.
Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geinformeerd. Mvg, Anne Spruit

5. Op 2012-10-19 21:10:10 schreef Joost Sylvester:

Ik wil niets zeggen over de problemen rond asylzoekers en wat dies meer zij, daarvan heb ik geen verstand, maar om dat kamp precies daar, op een prachtige plek en een van de visitekaartjes van Den Haag, als de burgemeester dat niet wil (op die plek dus) geef ik hem volkomen gelijk. We moeten niet knokken voor het behoud van de schoonheid van Sorgvliet en hier dan schoonheid verontachtzamen.