Top 10 Kieslijst 2018

1. Joris Wijsmuller

 

De loopbaan van Joris (1965) is een ode aan de democratie. Voordat hij in 1998 de lokale politiek in ging was hij actievoerder, fotograaf, videotechnicus, timmerman en slotenmaker. In 2004 werd hij door de Haagsche Courant uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid, in 2011 kreeg hij de Haagse Kei en in 2014 werd hij genomineerd voor beste raadslid van Nederland. Na 16 jaar oppositieleider is hij nu wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Ook in deze rol bereikt hij veel voor de stad: hij opende o.a. bibliotheek Schilderswijk, Openluchttheater Zuiderpark, Urban Farmers, en gaf de sleutels aan bewoners voor Buitenplaats Ockenburgh, Wooncoöperatie Roggeveenstraat, de Groene Mient, broedplaatsen Maakhaven en de Besturing, en stimuleerde tal van andere bewonersinitiatieven. Ook zet hij nieuwe lijnen uit zoals het kunstenplan ‘Ruimte voor de spelende mens’, de ‘Agenda Ruimte voor de stad’, de sociaal inclusieve Woonvisie, een duurzame warmtetransitie en bovenal het motto van dit college ‘Vertrouwen op Haagse kracht’. Lijnen die niet vanzelf gaan, maar vragen om cultuurverandering in het stadhuis; reden voor Joris om opnieuw verkiesbaar te zijn. Daarnaast heeft Joris het lef om in het belang van de stad verantwoordelijkheid te dragen voor moeilijke dossiers die anderen niet aandurven, zoals de huisvesting van vluchtelingen en de ontwikkeling van het Spuikwartier. En hij doet dat met verve, leidend tot een levendig Spuikwartier met een nieuw cultuurcentrum, een groen Spuiplein en met woningen voor iedereen. Joris wordt door vriend en vijand geprezen voor zijn open, eerlijke en inhoudelijke aanpak, lef en betrokkenheid. Al 20 jaar geeft hij alles voor de stad.

Joris Wijsmuller

2. Fatima Faïd

Fatima is na vier jaar raadslidmaatschap opnieuw verkiesbaar. Er is volgens haar geen enkele partij in Nederland die werkt en is zoals de Haagse Stadspartij; dat moeten we koesteren maar betekent ook dat we niet ‘stil’ moeten blijven staan. Voordat Fatima raadslid werd werkte zij onder andere als fractievertegenwoordiger, als ambulante hulpverlener en bij een projectorganisatie op het gebied van zorg en welzijn in achterstandswijken. In haar werk hield zij zich bezig met hulpverlening aan vrouwen, meiden en zwerfjongeren. Fatima heeft, na haar jeugd in Zoetermeer, altijd in Den Haag gewoond. Ze heeft hier aan de sociale academie gestudeerd en is sterk in de stad geworteld. Fatima heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, zowel binnen als buiten de stad. Links en anarchisme – en het balanceren tussen parlementair en buiten parlementair – zijn voor haar daarbij een belangrijk uitgangspunt voor politiek. In haar ogen is de Haagse Stadspartij van oudsher sterk op een aantal thema’s, zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vervoer en politiek ‘van onderop’. Ook belangrijk, maar Fatima’s hart ligt toch meer bij de ‘zachte’ thema’s als zorg, jeugd, integratie, racisme en discriminatie, armoede en feminisme.

Fatima Faïd

3. Peter Bos

Peter woont na veel omzwervingen in de Notenbuurt (Loosduinen). Hij is boekhouder en muzikant. Tevens radiopiraat en kraker geweest. Hij gaat voor een stad met een bruisend kunst- en uitgaansklimaat voor jong en oud. Daarnaast probeert hij sloop van karakteristieke gebouwen te voorkomen en vindt hij het zeer belangrijk dat de gemeente samen met bewoners optrekt en bewonersinitiatieven volop ondersteunt.
Peter is inmiddels twintig jaar actief voor de Haagse Stadspartij, waarvan de laatste vier jaar als raadslid en fractievoorzitter. Dankzij de Haagse Stadspartij worden culturele broedplaatsen en cultuurankers gekoesterd en wordt er extra geïnvesteerd in kunst en cultuur. Ook heeft hij met succes gevochten voor behoud van karakteristieke panden zoals de Rokerij op Scheveningen, Maakhaven in Laakhaven en de Bethelkerk in Loosduinen. Verder heeft hij samen met mensen van kunstenaarsinitiatieven en atelierpanden als Quartair en de Besturing hard gewerkt aan het behoud van hun panden. Ook de wooncoöperatie Roggeveenstraat is iets wat hij op de agenda heeft gekregen en uiteindelijk is sloop van dit beschermd stadsgezicht voorkomen.
Ik doe dit niet alleen, maar samen met de mensen achter deze initiatieven. Het kost soms jaren, maar ik ben vasthoudend en laat niet los.

Peter zet zich momenteel in voor het behoud van industrieel erfgoed en rafelranden in o.a. de Binckhorst en voor behoud van broedplaatsen als de Regentenkamer, Billytown en De Samenscholing. Verder wil hij graag dat het Zuiderstrandtheater voor Scheveningen behouden blijft, de bibliotheek in Bouwlust heropend wordt en wil hij minder betuttelende uitgaansregels. Ook zet hij zich in voor behoud van het groen in o.a. de Koekamp, en voor betere inspraak bij bouwplannen.
Dankzij de Haagse Stadspartij waait er een nieuwe wind door de stad. Wil je dat de stad in goede handen blijft stem dan op de Haagse Stadspartij. De enige écht lokale partij van de stad.

Peter Bos

4. Sanne van der Gaag

Sanne werkte, voordat zij begin 2016 raadslid werd, ruim anderhalf jaar als beleidsmedewerker voor de fractie van de Haagse Stadspartij. Ook was zij actief betrokken bij de oprichting van de jongerenbeweging van de Haagse Stadspartij ‘Jong & Lenig’. Door haar achtergrond als socioloog, met een specialisatie in grootstedelijke sociale vraagstukken, heeft zij veel affiniteit met de verschillende beleidsterreinen in het sociale domein. De zwaartepunten van haar kennisbasis liggen – naast het sociale domein – bij economie, veiligheid en mobiliteit. Naast het raadswerk doet Sanne parttime onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Sanne is al jaren politiek actief en zet zich als activist vooral in op het gebied van sociale strijd en antiracisme. Deze thema’s komen ook in haar raadswerk naar voren. Ze gaat voor een sociaal rechtvaardig Den Haag met meer invloed voor de bewoners. Zij vindt het belangrijk om de sociaaleconomische tweedeling en kansenongelijkheid tegen te gaan en wil dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de enorme segregatie in onze stad. Andere aandachtspunten zijn het demonstratierecht en betuttelende regels die de stad minder levendig maken. Sanne wil de strijd, zeker op haar favoriete portefeuille sociale zaken, graag nog een tijdje voortzetten.

Sanne van der Gaag

5. Gerwin van Vulpen

Gerwin heeft gestudeerd aan de KABK, is freelance communicatieadviseur en als raadslid al zes jaar hét groene gezicht van de Haagse Stadspartij. Voordat Gerwin raadslid werd werkte hij onder andere als (grafisch) ontwerper en modejournalist. Hij woont in de Vruchtenbuurt en houdt zich met name bezig met het groen, stadsbeheer, bouwen, wonen en verkeer. Gerwin houdt van de duinen en het strand en roeit in zijn vrije tijd op zee. Hij ziet de natuur en het groen als belangrijke kwaliteiten van de stad en vindt dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Ook wil hij graag de knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit aanpakken omdat alle Hagenaars recht hebben op schone(re) lucht. Om te beginnen zou hij graag zien dat we voor korte ritten in de stad vaker de fiets pakken, ook wil hij het doorgaand verkeer weren uit woonwijken. Den Haag voldoet maar net aan de norm, maar dat wil nog niet zeggen dat de gezondheidsrisico’s zijn verdwenen. Verder ziet hij graag dat Hagenaars meer invloed krijgen op hun leefomgeving.

Gerwin van Vulpen 2018

6. Ineke van den Brûle

Ineke woont in het Zeeheldenkwartier en werkt inmiddels 30 jaar in de sociale advocatuur. In het begin van de coalitiedeelname heeft zij een paar keer sterk getwijfeld of ze weer voor de Haagse Stadspartij zou gaan. Intussen heeft Ineke de balans opgemaakt. De Haagse Stadspartij blijft de enige echte lokale progressieve Haagse partij. Actiegroepen, belangengroepen, buurtgroepen vormen de basis voor verandering. Maar het is en-en: naast activisme in de stad is steun aan de partij die via de gemeentepolitiek de beste en meeste invloed kan uitoefenen onontbeerlijk. Ineke staat voor een sociale, progressieve, creatieve en groene gemeentepolitiek, ongebonden en los van een landelijke muilkorf. Bij de Haagse Stadspartij zit je echt goed voor meer ruimte voor fietsers en OV, kunst en cultuur, acties voor betaalbare woonruimte.
De Haagse Stadspartij verbindt in Den Haag nog steeds de leukste en creatiefste mensen.
Ineke wil de hoge kamerhuren in de stad stevig aanpakken, meer sociale raadslieden voor directe rechtshulp voor mensen die klem zitten, betere opvang voor daklozen, minder huisuitzettingen. En een soepeler demonstratiebeleid. Den Haag profileert zich als stad van recht en vrede. Dat schept verplichtingen. In haar werk heeft Ineke te maken met de gevolgen van etnisch profileren en onnodig politiegeweld. Haar ervaring en kennis in belangenbehartiging van cliënten in de rechtszaal is goed bruikbaar voor een strijdbare inzet voor de stad. Ook staat zij voor meer burgerbemoeienis. Democratie van onderop: de beste ideeën en acties in de stad komen van de bewoners zelf. En last but not least staan op de kandidatenlijst van de Haagse Stadspartij meer vrouwen dan mannen.

Ineke van den Brûle

7. Barend Jansen

Barend Jansen is opgeleid als politicoloog, maar heeft ook even civiele techniek en omgevingspsychologie gestudeerd. Vooral dat laatste heeft hem geleerd naar de stad te kijken vanuit de behoefte van de gebruiker en de bewoner. Niet vanuit de auto of vanuit wat de architect mooi vindt. ‘Ik wil mij vanuit de gemeenteraad inzetten voor meer plekken van vooroorlogse omgevingskwaliteit: voor een karakteristieke en kleinschalige leefomgeving met slim ruimtegebruik, kansen voor ondernemerschap en minder auto-gedomineerd.’
Barend voelt zich tot de Haagse Stadspartij aangetrokken door de unieke menging van krakers en kakkers binnen de partij: het establishment uitdagen, paradigma’s doorbreken, maar ook behouden wat goed is. Barend is ook surfer, imker, bokser en vader van vier jongens. Een geboren en getogen Hagenaar/nees die zich graag wil inzetten voor een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving.

Barend Jansen 2018

8. Songul Imak

Songul is zeer gemotiveerd om als raadslid voor de Haagse Stadspartij samen te werken aan het verbeteren van de Haagse Samenleving. Zij vindt het belangrijk om te luisteren naar de wensen en de zorgen van ieder afzonderlijk individu en die te behartigen op een zorgvuldige en rechtvaardige manier. Kwetsbare groepen hebben hierbij in het bijzonder haar aandacht. Omdat Songul in verschillende landen (Pakistan, Bulgarije, Turkije en Nederland) gewoond heeft, weet ze uit ervaring hoe mensen met verschillende achtergronden met elkaar omgaan. Ze heeft veel werkervaring, onder meer in haar huidige functie als ambulante hulpverlener (samenwerken met kwetsbare mensen) en begeleider op een school van moeilijk lerende kinderen. Songul is actief deelnemer aan het Landelijke Platform ‘Eer en Vrijheid’, doet vrijwilligerswerk als voorlichter huiselijke geweld en kindermishandeling (eer gerelateerd huiselijk geweld), en was tot voor kort trajectbegeleider bij een Participatiecentrum . Songul houdt niet van, van boven opgelegde wetten en regels die moeilijk te bewerkstelligen zijn in de praktijk. Zij heeft ervaren dat wanneer men niet vraaggericht optreedt, de problemen blijven bestaan. Songul gelooft dat ieder mens kwaliteiten heeft en van daaruit kijkt ze samen naar de mogelijkheden om die kwaliteiten te benutten.

Songul Imak

9. Joeri Oudshoorn

Joeri heeft zich in verschillende functies ingezet voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft hij een aantal Europese journalistieke projecten gedaan. Joeri gelooft sterk in de kracht van burgers. Wanneer burgers de belangen van anderen niet schaden, dragen ze bij aan een diverse, bloeiende en bruisende stad. We leven in spannende tijden waarin een deel van de bewoners kansen ziet om de maatschappij en de wereld te verbeteren. Anderen zijn aan het overleven. Die spanning is in het gesegregeerde Den Haag extra voelbaar, ook in de Schilderswijk waar Joeri woont. Zijn grootste uitdaging is Den Haag klaar maken voor de snel veranderende wereld: daarvoor zijn transities nodig op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en financiën. De politiek is daarin minder ver dan de burger. De afgelopen vier jaar heeft hij zich als raadslid met grote toewijding ingezet om de lokale politiek open te stellen voor deze snel veranderende wereld. Joeri gaat voor een stad waarin burgers centraal staan en initiatief nemen, waar de gemeente dienstbaar is, en waarin iedereen mee kan komen.

Joeri Oudshoorn 2018

10. Olave Basabose

Olave heeft een uitgesproken engagement om verbinding te zoeken. Ze is zelf een product van verbinding, en identificeert zich als zwarte non-binaire, transfemme van Burundese afkomst; haar geaardheid is fluïde. Ze is een verslaafde in herstel; heeft een achtergrond in de psychiatrie zorg en leeft in armoede. Olave is schrijfster, jurist, veganist, sporter en liefhebber van tv, film, muziek, theater en experimentele kunst. Ze is met haar familie naar Nederland gevlucht in de jaren ‘90, is opgeleid in Maastricht en Leiden, opgegroeid in Oostzaan, heeft jaren gewerkt en gewoond in Rotterdam en korte periodes in Alkmaar en Delft. Tegenwoordig woont Olave in Den Haag. Daarnaast heeft ze op 4 continenten geleefd en geliefd. Ze is een caleidoscopische feminist en antikapitalist, tegen de uitbuiting en massa vernietiging van dieren, een bevlogen en verbeten milieuactivist, voor het destigmatiseren en decriminaliseren van sekswerk, voor seksuele- en gender vrijheid. Olave beschouwt sociale zekerheden, mensenrechten en geen luxe. Ze is geen voorstander voor meer of hardere straffen, is voor vergaande decentralisatie, onvoorwaardelijke bijstand en nog zoveel meer. Met andere woorden, Olave is geen lege canvas. Integendeel, ze is eigenwijs, kritisch, en verbinding is voor haar een sleutelbegrip.
Klik hier voor Speech Olave tijdens Transgender Remembrance Day.
Klik hier voor de video opname van die speech.

Olave Basabose