‘Stop het gesleep met kinderen!’

Nijpend tekort aan opvang dakloze gezinnen

De Haagse Stadspartij is geschokt dat er nog steeds geen goede opvang is voor dakloze gezinnen, en eist van het college opheldering en actie.

Update: de schriftelijke vragen zijn beantwoord.

 

In het artikel ‘Op een zijspoor in Kijkduinpark’ van het Haags Straatnieuws wordt melding gemaakt dat het aantal gezinnen dat op straat komt te staan enorm toeneemt. Er is al vanaf 2010 een nijpend tekort aan opvang. Dakloze gezinnen worden nu opvangen in de Stay Okay of vakantiebungalows in Kijkduinpark, ver weg van scholen en hulpverlening, en moeten daar regelmatig verkassen.

”Schandalig”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. “Kinderen hebben recht op onderwijs en een veilige plek om te wonen. Omdat het gemeentelijk beleid tekort schiet, komen deze fundamentele kinderrechten nu in gevaar!” Het artikel schetst dat er tot op heden niets is gedaan omdat het de vier verschillende wethouders niet lukt om samen te werken. “De leefsituatie van dak- en thuislozen zou onder het motto ‘Den Haag Onder Dak’ verbeterd worden, maar daar is het geld gewoon op de plank blijven liggen… Dit is onacceptabel, zeker als dit komt doordat wethouders naar elkaar wijzen. In mijn ogen is en blijft wethouder Baldewsingh hiervoor verantwoordelijk.” Wijsmuller wil dat het college onmiddellijk in actie komt om een einde te maken aan deze schrijnende situatie.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 18 juni 2013
Inzake: Gesleep met gezinnen

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 24 mei 2013 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In het artikel ‘Op een zijspoor in Kijkduinpark’ uit het Haags Straatnieuws van mei/juni wordt gemeld dat het aantal gezinnen dat op straat komt te staan en bij de maatschappelijke opvang aanklopt enorm toe neemt. Er blijkt een nijpend tekort aan opvang. Dakloze gezinnen worden opgevangen in het Stayokay hostel en in vakantiebungalows in Kijkduinpark, ver weg van scholen en hulpverlening, en moeten geregeld van plek verkassen. Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Is het college bekend met voornoemd artikel?

Ja.

2. Is er sprake van een toename van het aantal gezinnen dat op straat komt te staan en bij de maatschappelijke opvang aanklopt? Zo ja, wat zijn de cijfers vanaf 2010, waar naar toe zijn deze gezinnen doorverwezen, en hoe groot zijn de wachtlijsten per instelling?

In 2012 zijn 60 gezinnen opgevangen in de maatschappelijke opvang of op een ander locatie. Door de economische crisis zien we een stijging in het aantal keren dat er een beroep wordt gedaan op de crisisopvang van de Kessler stichting. In 2010 waren er 110 aanmeldingen, in 2011 waren dit 164 en in 2012 was het aantal 214.
Gezinnen die niet worden geplaatst worden doorverwezen naar de hulpverlening, er wordt een oplossing gezocht binnen het eigen netwerk van het gezin of in geval van geen regiobinding terugverwezen naar de regio van herkomst.
We hebben geen signalen dat er gezinnen op straat verblijven.

3. Welke criteria gelden er om voor de noodwoning in aanmerking te komen? Hoeveel gezinnen hebben vanaf 2010 hierop een beroep gedaan, en hoeveel zijn daarvan afgewezen?

Alleen gezinnen met kinderen die door een calamiteit dakloos zijn geworden komen in aanmerking voor noodopvang. Bijkomende voorwaarden zijn het achterlaten van zelfstandige woonruimte, minimaal een jaar woonachtig zijn in de gemeente Den Haag en legaal verblijven in Nederland.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de Kesslerstichting of een organisatie voor vrouwenopvang.
In 2010 is 574 keer een beroep op noodopvang gedaan. 111 vragen zijn gehonoreerd en 463 aanvragen zijn afgewezen (verwijzingen).
In 2011 is 634 keer een beroep op noodopvang gedaan. 114 aanvragen zijn gehonoreerd en 520 aanvragen zijn afgewezen (verwijzingen).
In 2012 is 591 keer een beroep op noodopvang gedaan. 140 aanvragen zijn gehonoreerd en 451 aanvragen zijn afgewezen (verwijzingen).

4. Kan het college bevestigen dat het aantal opvangplekken bij de Kesslerstichting door bezuinigingen is teruggebracht tot 10 plekken?

Er is niet bezuinigd op de gezinsopvang bij de Kesslerstichting. De 10 gezinsplekken zijn gehandhaafd. Het aantal crisisbedden aan de Zamenhofstraat is als gevolg van de opening van de nachtopvang aan de La Reyweg per 2012 verminderd van 16 naar 10 bedden.

5. In het artikel wordt gesteld dat gezinnen met kinderen en in het Kijkduinpark of bij de Stay Okay worden ondergebracht. Kunt u aangeven om hoeveel gezinnen dit ging in 2012 en 2013, en daarbij aangeven om hoeveel kinderen dit gaat?

In 2012 zijn in Kijkduinpark 15 gezinnen met 42 kinderen en in 2013, 17 gezinnen met 36 kinderen tijdelijk opgevangen.

6. Wat is de langste verblijfsduur die een gezin in het Kijkduinpark heeft doorgebracht?

De langste verblijfsduur bedraagt 6 maanden. Veel gezinnen verblijven hier een paar dagen tot enkele weken.

7. Wat is het vooruitzicht voor deze gezinnen op het verkrijgen van permanente huisvesting?

Gezinnen stromen door naar permanente huisvesting, keren terug naar het land van herkomst of zijn in afwachting van een uitspraak van een lopende procedure.

8. Gezinnen die in het Kijkduinpark en Stay Okay verblijven krijgen nauwelijks of geen hulp aangeboden. Is het college met mij van mening dat de gemeente hier een verantwoordelijkheid heeft in het kader van de rechten van het kind (veilige plek om te wonen, onderwijs)? Hoe wordt gewaarborgd dat kinderen die daar verblijven toch gewoon naar school kunnen gaan?

Aan elk gezin dat op deze locatie verblijft is een hulpverlener gekoppeld. Ook worden indien nodig specialisten ingezet die hulp verlenen. De hulpverleners besteden ook aandacht aan de kinderen en helpen bij het inschrijven op een school.

9. In 2010 heeft de Kesslerstichting aan de bel getrokken over het groeiende aantal dakloze gezinnen. Het artikel stelt dat er tot op heden niets structureels met dit probleem is gedaan omdat de verschillende wethouders het niet of onvoldoende lukt om samen te werken. Is dit juist? Zo nee, waarom is dit probleem niet in 2010 opgepakt toen de hulpverlening wel al voorstellen had over hoe dit probleem aan te pakken?

In 2010 was nog geen sprake van een structureel probleem. Op 1 mei bent u schriftelijk geïnformeerd (RIS 258498) over het collegebesluit dat wethouder Kool de rol van coördinerend wethouder invult. Ambtelijk is de coördinerende rol voor gezinnen ondergebracht bij één directeur bij de Dienst OCW. Er zijn afspraken gemaakt met de uitvoering om te zorgen dat geen enkel gezin op straat hoeft te verblijven.
Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure voor 20 plekken voor gezinnen buiten de maatschappelijke opvang locaties waarmee het aantal gezinsplekken wordt verdubbeld. Wij verwachten dat dit uiterlijk 31 december 2013 is gerealiseerd.

10. Uit de jaarrekening blijkt dat er veel geld over is bij Den Haag Onder Dak. Hoe verklaart u dit als de hulpverlening al vanaf 2010 aan de bel trekt over het tekort aan fatsoenlijke opvang voor gezinnen?

Tekort aan opvang diende zich pas in 2012 structureel aan. Zie verder vraag 9.

11. Wat gaat het college op korte termijn doen om deze schrijnende situatie als gevolg van het tekort aan opvang aan te pakken? En welke wethouder is hiervoor eerst verantwoordelijk?

Zie vraag 9.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen