Site pictogram Haagse Stadspartij

Stop de hotelisering van de Keizerstraat!

De laatste maanden zijn er vier aanvragen voor nieuwe hotels door de gemeente in behandeling genomen voor de Keizerstraat en omgeving. Peter Bos van de Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over de “hotelisering” van de Keizerstraat en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Peter Bos: “De Keizerstraat is de ruggengraat van Scheveningen. Authentiek en een echte woon-winkelstraat. Maar het toerisme rukt steeds verder op in de straat en bedreigt de sfeer en het woon-winkelklimaat”.

De recente aanvragen voor hotels in de Keizerstraat en verderop in de Prins Willemstraat stuiten het raadslid ook om een andere reden tegen de borst: “De vele woningzoekenden op Scheveningen hebben behoefte aan woningen, niet aan hotels. Met een stop op hotels wordt de kans groter dat er woningen komen in de panden waar het nu om gaat”.

Bos vraagt het college om het bestemmingsplan voor Scheveningen Dorp aan te passen. Bos: “Het bestemmingsplan is in 2013 vastgesteld en biedt volop ruimte voor nieuwe hotels in de Keizerstraat. Wat mij betreft trekken we een streep en stoppen we met nieuwe hotels. Het toerisme heeft al genoeg kapot gemaakt op Scheveningen”.

 

Schriftelijke vragen: Stop de hotelisering van de Keizerstraat!
Indiener: Peter Bos

Datum: 6 juli 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Keizerstraat is de ruggengraat van Scheveningen en het historisch en economisch hart van het dorp. Recentelijk zijn er veel vergunningen aangevraagd voor nieuwe hotels en logies. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen: Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Op 8 mei 2020 is er een aanvraag ingediend voor de Keizerstraat 327 met de beschrijving:

Het wijzigen van de functie van het pand Keizerstraat 327 tot winkel op de begane grond en 12 logies op de begane grond en op de 1e- en 2e verdieping”.

Klopt dat?

Ja.

2. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?

Nee, er heeft geen vooroverleg plaatsgevonden, noch is er sprake geweest van een beginselaanvraag en de locatie is niet besproken in het HIT. Het staat initiatiefnemers vrij om zonder vooroverleg een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Het HIT is een ambtelijk adviesorgaan waarbij initiatiefnemers vrijblijvend een advies kunnen vragen over een bouwplan dat afwijkt van het bestemmingsplan.

3. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?

Voor dit plan en andere plannen zijn er diverse mogelijkheden (via overheid.nl en de e-mailservice) voor omwonenden om kennis te nemen van aanvragen in hun buurt, om betrokken te zijn bij wat er in hun omgeving speelt. De initiatiefnemer wordt voorts bij de indiening van zijn aanvraag met een handreiking erop gewezen om te communiceren met omwonenden. Dit alles onder de ‘campagne’ Bouwen in en met de buurt. Bij dit soort reguliere aanvragen, die binnen het bestemmingsplan passen, is vaak niet bekend wat hiervan de resultaten zijn. Ook in het onderhavige geval is niet bekend of omwonenden voldoende zijn geïnformeerd.

4. Op 11 mei 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor de Keizerstraat 74 met de beschrijving:

Het veranderen van de pizzeria Keizerstraat 74 tot logiesfunctie (4 units) en het wijzigen van de gevels”. Klopt dat?

Ja.

5. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?

Nee, er heeft geen vooroverleg plaatsgevonden, noch is er sprake geweest van een beginselaanvraag en de locatie is niet besproken in het HIT. Het staat initiatiefnemers vrij om zonder vooroverleg een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 

6. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?

Zie antwoord bij vraag 3.

7. Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Keizerstraat 71C en Nieuwe Laantjes 44 met de beschrijving:

Het in- en uitwendig veranderen van het kantoor Keizerstraat 71C en het kinderdagverblijf Nieuwe Laantjes 44 tot hotel”.

Klopt dat?

Ja, de omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

8. Is de gemeente eigenaar (geweest) van dit gebouw? Zo ja, waarom is of wordt dit gebouw afgestoten? En waarom is hier niet gekozen voor reguliere woningbouw?

Ja, de gemeente is in het verleden eigenaar geweest. In het gebouw was voorheen een Centrum Jeugd & Gezin gevestigd. Nadat het centrum was verhuisd, had het pand geen beleidsdoel meer voor de gemeente. Het gevolg hiervan is dat het pand is verkocht met de huidige bestemming/gebruik volgens het bestemmingsplan. De functie van hotel past binnen het bestemmingsplan

9. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?

Op 21 november 2018 heeft de initiatiefnemer een beginselaanvraag ingediend en de locatie is besproken in het HIT, waarbij een positieve uitspraak is gedaan.

10. Hoe zijn de bewoners betrokken bij dit plan?

Zie antwoord bij vraag 3.

11. Op 22 juni 2020 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Prins Willemstraat 41 met de beschrijving: Het veranderen van het woongebouw Prins Willemstraat 41 door het gedeeltelijk slopen en herbouwen van de begane grond en de bovenliggende verdiepingen en het wijzigen van de functie naar horeca en logies”. Klopt dat?

Ja, er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van het pand tot horeca en 13 short stay appartementen. Deze aanvraag is nog in behandeling.  Eerder is in 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend om af te mogen wijken van het
bestemmingsplan voor het veranderen van het gebruik van de eerste en tweede verdieping van het gezondheidscentrum in wonen. Initiatiefnemer heeft afgezien van verdere realisatie van dit plan.

12. In het geval van de Prins Willemstraat 41 is de bestemming volgens het bestemmingsplan ‘Maatschappelijk’. Hoe past een hotel en horeca hierin?

Hotel en horeca past hier niet in. Medewerking kan alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure en een Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad.

13. Is er over dit plan vooroverleg geweest met de initiatiefnemer? Is er sprake van een beginselaanvraag geweest of is deze locatie besproken in het HIT team? Zo nee, waarom niet?

Nee, er heeft geen vooroverleg plaatsgevonden. Wel is door initiatiefnemer op 17 januari 2020 een beginselaanvraag ingediend. De locatie is niet besproken in het HIT, omdat in principe het HIT alleen bedoeld is voor initiatieven die nog niet zijn ingediend. 

14. Hoe worden de bewoners betrokken bij dit plan?

De eigenaar heeft aangegeven in het kader van de gewenste communicatie en tijdige bekendmaking van het projectplan in de nabije omgeving, reeds (informeel) de kring van direct belanghebbenden te hebben geïnformeerd over het voornemen tot herontwikkeling van de locatie en de ontwikkeling en realisatie van dit projectplan. De eerste reacties vanuit de omgeving zijn positief. Eigenaar zal een apart communicatieplan opstellen en aan de gemeente en belanghebbenden kenbaar maken, waarin indicatieve impressies van het eindresultaat en de planning worden toegelicht. In het kader van de formele procedure bestaat de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te
dienen

15. Bij welke van de bovenstaande plannen is sprake van het onttrekken van woningen aan de woonvoorraad?

Bij geen van de aanvragen is sprake van onttrekking van woningen.

16. Zijn hiervoor onttrekkingsvergunningen aangevraagd? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 15.

17. Om hoeveel hotelkamers, logies en/of shortstay kamers gaat het bij de bovenstaande plannen in totaal?

Het gaat om 54 units.

18. Hoeveel hotels, logies en shortstay-voorzieningen zijn er al in de Keizerstraat en directe omgeving? Om hoeveel kamers gaat het hierbij?

In de Keizerstraat en omgeving zijn er nu 2 logiesaccommodaties (Empire en Jorplace) met in totaal 31 kamers.

19. Hoeveel AirBnB en andere vergelijkbare verhuurpanden zijn er in de Keizerstraat en omgeving?

Volgens de website van AirBnB zijn er 4 locaties, voor gemiddeld 4 gasten per locatie, in de omgeving van de Keizerstraat. 

20. Hoeveel meer plannen kent de gemeente door bijvoorbeeld eerdere contacten van eigenaren of initiatiefnemers met het HIT team of DSO m.b.t. de Keizerstraat e.o.? Om hoeveel hotelkamers gaat daarbij ongeveer?

Er zijn geen andere plannen bekend bij de gemeente.

21. Hoe hebben de bewoners van Scheveningen een stem in deze grootschalige omzetting van lokale woon-winkelstraat naar hotelwijk?

De bewoners van Scheveningen hebben kennis kunnen nemen, hun mening kenbaar kunnen maken, ten aanzien van het bestemmingsplan dat destijds de procedure heeft doorlopen. Zie verder de antwoorden bij de vragen 3, 6, 10 en 14. 

22. Klopt het dat bijna de gehele Keizerstraat een gemengde bestemming heeft volgens het bestemmingsplan Scheveningen Dorp, waardoor hotels zich vrijwel ongelimiteerd kunnen vestigen in de Keizerstraat? Zo nee, waarom niet?

Ja, voor bijna de gehele Keizerstraat geldt de bestemming Gemengd 1, waarbinnen naast andere functies ook hotels zijn toegestaan.

23. Wat is bij de totstandkoming van het bestemmingsplan de overweging geweest om alle ruimte te geven aan hotels in de Keizerstraat?

Er is vanuit de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening destijds gekozen voor een bestemmingsplan met een grotere mate van flexibiliteit. Voor de uitwerking hiervan wordt in het bestemmingsplan verwezen naar het Masterplan Scheveningen Kust (uit 2010). Dit is het wettelijke kader.

24. Waarom is hier niets over te vinden in de toelichting bij het bestemmingsplan?

Zie antwoord bij vraag 23.

25. Welke regels gelden rondom (fiets)parkeren in Keizerstraat bij hotel- of logiesvoorzieningen? Moet dit inpandig worden opgelost? Zo niet, is het college bereid dit af te dwingen?

De geldende parkeernormen worden (na saldering; dit is het verschil tussen bestaand en nieuw) toegepast voor parkeren op eigen terrein. Indien dit niet (geheel) mogelijk is moet de aanvrager aangeven of er oplossingen zijn in de directe omgeving (bijvoorbeeld huren van parkeerplaatsen in een bestaande parkeergarage). De genoemde aanvragen voldoen allen aan de fietsparkeernormen.

26. Door de druk op de woningmarkt is behoud en toevoeging van woningen van urgent belang. Ook in Scheveningen is een groot tekort aan woningen. Woningzoekenden zouden de ruimtes die hotels innemen ook kunnen gebruiken, maar dat is minder rendabel voor de markt. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet?

Het college onderkent dat er een grote behoefte is aan woningen. Er is tot voor kort ook een behoefte aan hotelkamers geweest. Het bestemmingsplan maakt beiden mogelijk. Nu met de Coronacrisis is de hotelmarkt ingestort, maar het valt niet te zeggen dat begin volgend jaar er niet een opleving komt afhankelijk van het binnenlands toerisme. Dit gebied kan meer reuring hebben, inherent aan een
winkelstraat. Daarnaast is het toerisme een belangrijke economische factor. Het is verder aan de vrije markt om te kiezen voor hotelkamers dan wel woningen. Het college geeft hiermee uitvoering aan het vastgestelde beleid/bestemmingsplan waarin hotels zijn toegestaan.

27. Veel van de bewoners vrezen door de hotelisering van de Keizerstraat– naast overlast – een Venetië-achtige buurt; een wijk waarin vaste bewoners in de minderheid zijn, een buurt zonder buurtcohesie, zonder lokale winkels, zonder authenticiteit en een straatbeeld van toeristenrestaurants en souvenirwinkels. Begrijpt het college deze vrees? Zo nee, waarom niet?

Het college begrijpt deze vrees; van ‘hotelisering’ van de Keizerstraat en omgeving is echter geen sprake. Het gaat hier om een toevoeging van 54 units in de vorm van kleinschalige ‘woonconcepten’, die goed aansluiten bij het profiel van de Keizerstraat en omgeving. Door de aard van deze initiatieven, transformatie van leegstaand (kantoor)vastgoed, wordt een economische impuls aan de reeds bestaande voorzieningen gegeven. Deze versterken juist ook de winkels en de horeca in het gebied.

28. Is het college bereid vooruitlopend op het nieuwe hotelbeleid een maximaal aantal hotels of hotelkamers vast te leggen voor de Keizerstraat en de Prins Willemstraat en dit aan te passen in het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

Het college is niet bereid om vooruitlopend op het nieuwe hotelbeleid, dat voor de zomer van 2021 wordt aangeboden, een quotum te hanteren of plancapaciteit te schrappen. Wel neemt het college de uitwerking van de Coronacrisis hierin mee. Het op korte termijn wegbestemmen van hotels is overigens niet evident; het gaat immers om bestaande rechten, die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Elk nieuw initiatief zal op zijn merites worden beoordeeld, waarbij de principes voor een goede ruimtelijke ordening worden gehanteerd.

29. Wanneer kunnen we het nieuwe hotelbeleid van het college verwachten en is het college bereid om daarin maatregelen tegen verdere hotelisering van de Keizerstraat op te nemen? Zo nee, waarom niet?

Een herziening van het hotelbeleid volgt op zijn vroegst in 2021, met daarin aandacht voor een goed functionerende en gezonde plaatselijke hotelmarkt, ook voor hotels in de Keizerstraat, passend bij het betreffende gebied.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,         de burgemeester,
Ilma Merx              Jan van Zanen

Zwart = bestaande hotel of logiesvoorziening
Rood = pas vergund, of in procedure.

 

 

Mobiele versie afsluiten