Site pictogram Haagse Stadspartij

Stijgende werkloosheid vraagt om extra maatregelen

geen aalmoes

Het gaat nog altijd niet goed met de werkgelegenheid in Den Haag. De werkloosheid in Den Haag is het afgelopen jaar wederom toegenomen en sterker gestegen dan elders in het land, zo meldde het Algemeen Dagblad vorige week. Komend jaar wordt er volgens de gemeente opnieuw een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden verwacht. De Haagse Stadspartij wil van het college weten of de ambitie om deze collegeperiode 10.000 nieuwe banen te realiseren naar boven wordt bijgesteld er duizenden extra bijstandsgerechtigden bijkomen.

De Haagse Stadspartij maakt zich ook grote zorgen om het gevaar van mismatch tussen vraag- en aanbodzijde op de Haagse arbeidsmarkt. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er in Den Haag vooral behoefte is aan hooggeschoolde arbeid terwijl het aanbod vanuit de bijstand vaak niet aan die vraag voldoet. Raadslid Sanne van der Gaag: “Ik wil graag van het college weten hoe de Haagse bijstandspopulatie er precies uit ziet. Zijn dit inderdaad voornamelijk lager opgeleiden en in welke sectoren van de arbeidsmarkt waren zij voorheen werkzaam? Het is belangrijk dit goed in beeld te hebben zodat de werkgelegenheidsplannen ook écht aansluiten bij de grote groep Hagenaars die momenteel hard op zoek is naar een baan”.

In de plannen voor de 68 miljoen euro aan investeringen in de Haagse economie en arbeidsmarkt ligt een sterke nadruk op werkgelegenheid voor internationaal georiënteerde hoger opgeleiden, die vaak van buiten de stad naar Den Haag zullen komen. Van der Gaag: “De vraag is of dit beleid aansluit bij de behoeften van Haagse werkzoekenden. De focus zou wat de Haagse Stadspartij betreft juist moet liggen bij structurele werkgelegenheid voor die mensen in de stad die nu geen baan hebben . We willen voorkomen dat een groeiende groep Hagenaars geen aansluiting meer kan vinden op de arbeidsmarkt, structureel moet rondkomen van een bijstandsuitkering en steeds verder op achterstand komt te staan. Een rechtvaardige stad moet al haar inwoners kansen bieden.”

Hieronder de schriftelijke vragen van Sanne van der Gaag

De werkloosheidscijfers van Den Haag stemmen in 2016 nog altijd weinig optimistisch. Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag 12 februari jl. dat de werkloosheid in Den Haag afgelopen jaar sterker is gestegen dan elders in het land . Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is het afgelopen jaar gestegen met 6,6 procent en ook het aantal mensen in de Haagse regio met een WW uitkering is het afgelopen jaar met 4,3 procent toegenomen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde stelt de Haagse Stadspartij de volgende vragen over werkloosheid en het werkgelegenheidsbeleid van Den Haag:

1. Het aantal Haagse bijstandsgerechtigden is het afgelopen jaar met 6,6 procent gestegen. In het bijgevoegde artikel ‘De ambitie is er, nu de banen nog’ geeft een woordvoerder van de gemeente Den Haag aan dat er dit jaar opnieuw een stijging van het aantal mensen in de bijstand wordt verwacht. Hoe groot is de verwachte stijging van het bijstandsvolume komend jaar ongeveer?

2. Worden de ambities voor het verbeteren van de werkgelegenheid in Den Haag, zoals geformuleerd in het 10.000 banenplan, naar boven bijgesteld nu er dit jaar en aankomend jaar duizenden extra bijstandsgerechtigden bij komen? Zo ja, wanneer kan de raad de bijgewerkte werkgelegenheidsplannen tegemoet zien? Zo nee, is het college van mening dat de ambitie van 10.000 banen voldoende is nu er vele duizenden werkzoekenden bij komen?

3. In het bijgevoegde artikel ‘De ambitie is er, nu de banen nog’ stelt de woordvoerder van de gemeente dat er in Den Haag vooral behoefte is aan hooggeschoolde arbeid terwijl het aanbod vanuit de bijstand vaak niet aan die vraag voldoet. Hoe ziet de Haagse bijstandspopulatie er op dit moment precies uit wat betreft opleidingsniveau, arbeidsmarktsector waarin men werkzaam is, leeftijd, en duur van de bijstandsafhankelijkheid?

4. De Haagse Stadspartij is van mening dat het belangrijk is de bijstandspopulatie goed in beeld te hebben om zo een structurele mismatch tussen vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt te kunnen voorkomen. Mocht het college niet over de in vraag 3 gevraagde cijfers beschikken is zij dan bereid om dit te (laten) onderzoeken?

5. In antwoord op eerdere vragen van de Haagse Stadspartij inzake structurele werkgelegenheid voor mensen in de bijstand (RIS 289240) wordt aangegeven dat een deel van de oplossing voor het gebrek aan werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt gezocht in het creëren van werkgelegenheid aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Door zogenaamde ‘trickle down effecten’ zullen banen in de hogere segmenten van de arbeidsmarkt ook werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt op leveren. Klopt het dat het merendeel van de beoogde nieuwe banen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zullen worden opgevuld door mensen van buiten de stad en/of buiten Nederland?

6. Is het college met mij van mening dat het gezien de toenemende werkloosheid in de stad noodzakelijk is om een groter deel van de 68 miljoen euro aan investeringsgelden voor het versterken van de economie en werkgelegenheid dan nu het geval is, te besteden aan concrete werkgelegenheidsplannen voor Haagse werklozen? Dus dat er geld vanuit de cluster kenniseconomie wordt overgeheveld naar het werkgelegenheidsbeleid? Zo nee, waarom niet?

Mobiele versie afsluiten