Euro

Stadspartij wil turbosanering

13 Apr 2011. ‘Turbosanering’ is de benaming van een proef m.b.t. schuldsanering die momenteel in Assen wordt gehouden in samenwerking het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 13 april 2011

Betreft: Versnellen Schuldsanering

Geachte voorzitter,

In het Algemeen Dagblad van 6 april 2011 stond op pagina 22 het artikel GKB helpt mensen uit de schuld met ‘turbosanering’. Eerder verzocht de Haagse Stadspartij wethouder Kool mensen die in aanmerking komen voor schuldsanering binnen een maand na aanmelding in het traject op te nemen. Wethouder Kool heeft daarop toegezegd alles in het werk te zetten om mensen zo snel mogelijk in schuldhulpverleningstrajecten op te nemen, maar een maand daarbij geen realistische termijn te vinden.

‘Turbosanering’ is de benaming van een proef m.b.t. schuldsanering die momenteel in Assen wordt gehouden in samenwerking het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ongeacht welke uitkomsten die uit deze proef gaan komen, zullen deze niet goed vertaalbaar zijn naar de Haagse situatie. Dit omdat Den Haag qua bevolkingssamenstelling en categorieën schuldenaars sterk afwijkt van Assen.

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel GKB helpt mensen uit de schuld met ‘turbosanering’?
2. Is het college bereidt om in goed overleg met en na instemming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Assen de proef met ‘turbosanering’ uit te breiden naar Den Haag? Zo nee, waarom niet?
3. Kan het college aangeven wat per kwartaal de gemiddelde wachttijd is geweest de afgelopen twee jaar voor opname in de schuldhulpverlening in Den Haag?
4. Hoe denkt uw college dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening de komende vijf jaar zich zal ontwikkelen? Eventueel kan het college bij de beantwoording een aantal scenario’s schetsen.
5. Wat betekent een verandering van het aantal schuldhulpverleningstrajecten voor de gemeente Den Haag in financieel opzicht mede gelet op de beantwoording bij de vragen 2 en 4?

Met vriendelijke groet,

Constance Bogers