Sloopplan Morgenstond valt verkeerd in Haagse raad

Vier oppositiepartijen in de Haagse raad zijn geschrokken en overvallen door het voornemen van wooncorporatie Haag Wonen om maar liefst 222 woningen in Morgenstond te slopen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, vindt vooral het gebrek aan bewonersparticipatie “ronduit stuitend”.

Op 31 augustus werden de bewoners opgeschrikt door de plannen van Haag Wonen. Peter Bos (Haagse Stadspartij), Robert Barker (Partij voor de Dieren), Lesley Arp (SP) en William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) hebben schriftelijke vragen bij het college van B&W ingediend over de kwestie.

Initiatiefnemer van de vragen, Peter Bos: “Haag Wonen heeft de bewoners voor een voldongen feit gesteld. Niemand was op de hoogte en niemand heeft mee kunnen denken over de plannen. Het is slikken of stikken, dat vind ik schandalig. Het gaat nota bene om je huisvesting, de basis van je bestaan”.

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad diverse moties aangenomen om de besluitvorming bij dit soort plannen te verbeteren, zoals een verplicht sloopkader (van de SP) en het stimuleren van bewonerscommissies (van Hart voor Den Haag/Groep de Mos). Daar lijkt bij dit plan van Haag Wonen nog niets mee te zijn gedaan.

William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) heeft nog een aanvullend bezwaar: “Er worden 220 woningen gesloopt en er komen er 350 voor terug. Dat zal de leefbaarheid onder druk zetten, Morgenstond Oost is al relatief dicht bebouwd.”

Schriftelijke vragen: Sloopplannen in Morgenstond
Indieners: Peter Bos-Haagse Stadspartij, Robert Barker-Partij voor de Dieren, Lesley Arp-SP, William de Blok-Groep de Mos/Hart voor Den Haag

Datum: 6 september 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
De bewoners van 222 woningen aan de Denekampstraat, Fluitenbergstraat, Loevesteinlaan en Hengelolaan zijn op dinsdag 31 augustus persoonlijk geïnformeerd door Haag Wonen over de toekomst van hun woning. De woningen gaan volgens Haag Wonen plaatsmaken voor meer nieuwe, comfortabele en energiezuinige woningen.
Hierover stellen wij overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1. Wanneer is het college door Haag Wonen ingelicht over dit plan?

2. Kan het college het plan van Haag Wonen naar de raad sturen?

3. Waarom zijn deze plannen niet opgenomen in de Programmabrief betaalbare woningbouw, “Haags samen wonen” (RIS305713), de brief “Sturing betaalbare woningbouw in lopende projecten” (RIS308642) en de Eerste voortgangsrapportage woningbouwprogrammering betaalbare woningbouw (RIS309554) van het college?

4. Kan het college de onderzoeken van Haag Wonen naar de bouw- en woontechnische staat, de cultuurhistorische waarde en het draagvlak bij de bewoners voor sloop danwel renovatie naar de raad sturen? Zo nee, waarom niet?

5. In het persbericht van Haag Wonen over het plan staat het volgende:

“De sloop-nieuwbouwplannen starten naar verwachting halverwege 2024.”

Dit duidt er op dat Haag Wonen al definitief een besluit heeft genomen over de afweging sloop of renovatie. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

6. Op 15 april 2021 heeft de raad de motie van Hart voor Den Haag “Zet in op meer bewonerscommissies” (RIS308603) aangenomen om samen met Haagse corporaties met een plan te komen hoe de participatie in bewonerscommissies van bewoners vergroot kan worden. In hoeverre is in het plan van Haag Wonen sprake van een bewonerscommissie en welke andere participatie heeft er plaatsgevonden?

7. Indien er geen sprake is van een of meerdere actieve bewonerscommissies binnen deze complexen: is Haag Wonen voornemens om bewoners actief te wijzen op de voordelen van het vormen van een bewonerscommissie en de ondersteuning die zij hierbij kunnen krijgen vanuit de Huurdersorganisatie en de corporatie? Zo nee, waarom niet?’

8. Uit de berichtgeving van Haag Wonen blijkt dat de bewoners van de 222 woningen zijn geconfronteerd met een voldongen feit, niet op de hoogte waren van de planvorming en niet hebben geparticipeerd in de planvorming. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college met ons van mening dat bewoners zo vroeg mogelijk moeten worden betrokken bij planvorming over de toekomst van hun huurwoning? Zo nee, waarom niet?

10. In de raadscommissie Ruimte vinden voortdurend discussies plaats over het gebrek aan participatie bij bouwplannen. Is het college met ons van mening dat ook bij dit plan de participatie een wassen neus is omdat de beslissing tot sloop al eenzijdig lijkt te zijn genomen door Haag Wonen en dit onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

11. Worden de woningen van vertrekkende huurders momenteel nog aangeboden aan nieuwe reguliere huurders of gaan deze woningen tijdelijk verhuurd worden?

12. Zijn er al leegstandsvergunningen aangevraagd of verstrekt voor deze woningen? Zo ja, hoeveel?

13. Is het college van plan om mee te werken aan het verlenen van leegstandsvergunningen zonder dat de plannen concreet en definitief zijn?

14. Op 15 juli 2021 heeft de raad de motie van de SP “Kom met een sloopkader” (RIS309743) aangenomen. Deze motie roept het college op om met een voorstel te komen voor een gemeentelijk sloopkader, met het doel vergunningsaanvragen voor woningonttrekking door sloop te toetsen aan de hand minimaal van de volgende criteria: de bouwtechnische noodzaak, de visie van bewoners, de gevolgen voor de sociale samenhang van de buurt en de gevolgen voor de cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige identiteit van de buurt. Is het college voornemens de plannen van Haag Wonen voor deze straten te toetsen aan de criteria uit de motie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

15. Is het college met ons van mening dat de plannen van Haag Wonen niet voldoen aan dit sloopkader? Zo nee, waarom niet?

16. Op welke momenten en bij welke formele stappen zullen het college en de gemeenteraad betrokken worden bij dit plan van Haag Wonen?

17. Is het college bereid om bij Haag Wonen af te dwingen om de planvorming voor dit plan af te wijzen en eerst samen met bewoners in goed overleg tot plannen te komen? Zo nee, waarom niet?

18. Begin dit jaar stelden wij vragen over de plannen van Haag Wonen in de Heesterbuurt (RIS307722). Hoe staat het met de planvorming van Haag Wonen voor Complex 70?

Peter Bos Robert Barker Lesley Arp William de Blok
Haagse Stadspartij Partij voor de Dieren SP Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.