Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van de Haagse Stadspartij.
De Haagse Stadspartij is een lokale partij die streeft naar een sociaal, creatief, gezond en groen Den Haag. Een Den Haag met meer inspraak voor de bewoners. Wij zetten ons hier al 16 jaar voor in. We leveren zowel constructieve ideeën als scherpe oppositie. Ons doel? Samen de stad beter maken!

For the English version of the program click here

Democratie en Media

De Haagse Stadspartij wil dat bewoners meer directe invloed krijgen op het beleid. Dus geen voldongen feiten achteraf, maar burgers al invloed geven bij de voorbereiding van de besluitvorming. Het bestuur moet integer handelen; belangenverstrengeling en vriendjespolitiek zijn uit den boze. Wij zijn voorstander van open data en open source, gemeentelijke informatie en internet moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Het aantal vertrouwelijke stukken moet flink worden beperkt zodat controle en transparantie verbetert. Privacy is een groot goed en daarom pleiten wij voor minder toezichtcamera’s en grote voorzichtigheid met persoonlijke gegevens. Tot slot hecht de Haagse Stadspartij aan een levendig lokaal medialandschap en wil lokale pers, televisie, radio en nieuwsblogs stimuleren die onafhankelijke journalistiek bedrijven.

Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

Groen en open ruimte moeten met rust worden gelaten, vindt de Haagse Stadspartij. De landgoederen Ockenburgh, Arendsdorp en de Vlietzone blijven gespaard van nieuwe bebouwing. Leegstand wordt aangepakt. Wees zuinig met het historisch erfgoed en benut braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Hergebruik lege kantoren voor nieuwe woningen en studentenhuisvesting. Zo behoudt je het Haagse karakter. De bestaande woningvoorraad moet energiezuiniger en kwalitatief beter gemaakt worden. Wij willen meer gevarieerde en betaalbare woningen. Huisjesmelkers en uitbuiters op de woningmarkt moeten fel worden bestreden. De Haagse Stadspartij pleit daarnaast voor rust aan de kust. De zee, het strand en de duinen vormen de grootste natuurparels van Den Haag. Dus geen verstedelijking en hoogbouw in Scheveningen Haven en bij het Zuiderstrand. Het drieluik Bad-Dorp-Haven moet gerespecteerd blijven. Tot slot zijn wij fel tegen de bouw van het omstreden ‘cultuurpaleis’. Blaas het Spuiforum af en renoveer de theaters!

Natuur, Milieu en Dierenwelzijn

De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat natuur en groen worden beschermd en versterkt. De onafhankelijke stadsecoloog moet weer terug komen en onderzoek doen naar herstel van flora, fauna en biodiversiteit. De zorg voor natuurgebieden kan worden overgedragen aan landschaps- en natuurorganisaties. Geen bomenkap voor parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort. Om het milieu te ondersteunen, stellen wij groene energie, recycling en reductie van de uitstoot centraal en stimuleren we stadslandbouw. Tot slot staat dierenwelzijn bij ons hoog in het vaandel. Met een volwaardige ondersteuning van de dierenopvang en het uitbannen van vermaak met dieren.

Veiligheid en Leefbaarheid

Wat criminaliteit betreft, wil de Haagse Stadspartij vooral inzetten op preventie door o.a. regulering van de drugshandel en aanpak van armoede. Daarnaast moeten vrouwenhandel en huiselijk geweld hard worden aangepakt. Om voldoende vertrouwen in de politie te bewerkstelligen, moeten agenten met de buurt optrekken. Dat betekent hun handen vrijmaken van de enorme bureaucratie en meer de straat op. Wij willen meer waardering voor de wijkagent. We willen benadrukken dat de criminaliteit in Den Haag al jaren spectaculair daalt! De leefbaarheid van de stad willen wij verbeteren via structureel onderhoud en ondergrondse afvalopslag. Tot slot ziet de Haagse Stadspartij het liefst in elke wijk een jaarlijkse buurtschouw, waarbij de gemeente met bewoners de staat van de wijk inventariseert en actie onderneemt.

Verkeer en Vervoer

Schone lucht – dus de aanpak van de roet- en fijnstofuitstoot – staat bij ons centraal. Daarom zeggen wij: geef fietser en voetganger de ruimte, zorg voor betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, en beperk en spreid autogebruik. Vervuilend vervoer terugdringen met uitbreiden milieuzone en meer doorgaande fietsroutes en gratis fietsstallingen. De dure Rotterdamsebaan zorgt voor extra autoverkeer en moet worden geschrapt. Bij de stadsinrichting dient meer rekening te worden gehouden met mindervaliden, bijvoorbeeld door meer gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren. De Haagse Stadspartij is voor een uniforme betaald parkeerregeling om de schaarse ruimte beter te verdelen. Het centrum heeft genoeg parkeergarages, terwijl er juist meer park & ride opties aan de rand van de stad mogen komen.

Integratie en Emancipatie

De Haagse Stadspartij wil een humane, internationale stad. Veel integratieproblemen zijn eigenlijk armoedeproblemen. Sociaaleconomische ongelijkheid moet worden aangepakt. Dan spreken we niet alleen over mensen uit andere culturen in de arme wijken, maar ook over eenzame individuen in de rijkere buurten en personen die worden uitgesloten door armoede, ouderdom of ziekte. Achterstand, bijvoorbeeld in taal, moet worden weggewerkt. Daarnaast vindt de Haagse Stadspartij dat meer moet worden ingezet op emancipatie. En wij pleiten voor een harde aanpak van discriminatie en actieve voorlichting over homoseksualiteit.

Economie en Financiën

Wij streven naar duurzame groei en een evenwichtig, gevarieerd bedrijfsleven. Naast versterking van het internationale profiel van Den Haag, moet vooral de plaatselijke economie gestimuleerd worden met meer bedrijvigheid in de wijken en meer ruimte voor het MKB, voor starters en ZZP-ers. Ook kiezen wij voor versterking van de werkgelegenheid in de haven en van de creatieve sector. De Haagse Stadspartij wil een degelijk financieel beleid waarbij niet langer mag worden gerekend met speculatieve grondopbrengsten. De Haagse Stadspartij waakt voor te hoge lasten en tarieven. De woonlasten kunnen aanzienlijk omlaag door het dividend van Eneco hiervoor in te zetten.

Onderwijs en educatie

De Haagse Stadspartij wil investeren in brede buurtscholen. Centraal hierbij staat de aandacht voor de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen de effecten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (voor kleuters met een taalachterstand) onderzoeken en de kwaliteit van het aanbod verbeteren. Hoger en universiteitsonderwijs is goed voor de stad, maar ook technische vakscholen zijn gewenst. Den Haag mag meer investeren in (uitgaans)voorzieningen voor studenten. Realiseer meer stagemogelijkheden en geef studenten een Ooievaarspas zodat sport en cultuur voor hen betaalbaar worden.

Sport, Cultuur en Uitgaan

Sportbeoefening moet op wijkniveau gestimuleerd worden, vooral gericht op jonge kinderen, gehandicapten, senioren en niet-sporters. De Haagse Stadspartij zet de breedtesport centraal en is terughoudend met steun aan topsport. Wat cultuur betreft moet er na de veel te forse bezuinigingen weer geïnvesteerd worden in programmering en broedplaatsen. Geen duur Spuiforum, maar renovatie van de Spuitheaters. Geef prioriteit aan kunstenaars en het creatieve proces – niet aan stenen en instituten. Wij pleiten voor minder regelgeving voor horeca en cultuur. Tot slot willen wij meer straatmuziek in de stad.

Zorg, Welzijn en Sociale Zaken

Zorg en welzijn moeten wijkgericht worden en de Haagse Stadspartij wil dit organiseren samen met bewoners. Jongeren willen wij speciale aandacht geven door vraaggericht jeugdwerk te bieden. Ouderen willen wij steunen door hun zelfstandigheid te stimuleren. De gemeente zal extra geld moeten vrijmaken om de Rijksbezuinigingen op de zorg en op het sociale vlak op te vangen. Armoede moet worden voorkomen, dat vergt extra investeringen. Tot slot zet de Haagse Stadspartij zich ervoor in dat cliënten in de zorg en opvang mee kunnen praten en mee kunnen beslissen.

 

 

Summary of the election programme 2014 of the Haagse Stadspartij

The Haagse Stadspartij is a local party which strives for a socially-engaged, creative, healthy and green city of The Hague. A city where its residents have a greater voice. We have already spent 16 years working for this, providing both constructive ideas and sharp opposition. Our goal? To make the city better – together!

Democracy and the Media

The Haagse Stadspartij wants its residents to have more direct influence on policy. Therefore no more faits accomplis; citizens must be allowed to have more influence during the policy preparation phase. The city council must act with integrity; conflicts of interest and cronyism are not to be tolerated. We advocate open source and access to data; municipal information and internet must be accessible for everyone. Confidential documents must be kept to a minimum to facilitate monitoring and to improve transparency. Privacy is a key fundamental right and we therefore call for less use of surveillance cameras and for greater discretion in handling personal data. Finally, the Haagse Stadspartij attaches great importance to a lively local media landscape and aims to stimulate the local press, television, radio and news blogs which practise independent journalism.

Urban Development and Habitat

The Haagse Stadspartij advocates leaving green and open spaces alone. New construction should not be allowed in the areas Ockenburgh, Arendsdorp and the Vlietzone, and the problem of unoccupied buildings should be tackled. Historical legacies must be protected, and neglected land and empty buildings must be utilized. Empty office buildings should be used for new homes and student housing. In this way, the character of the city is preserved. The existing houses must be made more energy-efficient and their overall quality improved. We want a greater variety of affordable housing. Abusive practices in the housing market must be vigourously combatted. Furthermore, the Haagse Stadspartij pushes for a peaceful coastline. The sea, the beach and the dunes are the greatest natural treasures of The Hague. Therefore, no urbanization and high-rise buldings in the Scheveningen harbour and in Zuiderstrand. The three geographical aspects beach–town–harbor must be respected. Finally we are passionately against the construction of the controversial ‘cultural palace’. Call off the Spuiform and renovate the theatres!

Nature, Environment and Animal Welfare

The Haagse Stadspartij finds it important to protect and strengthen nature and the green environment. The independent city ecologist must return to research on the recovery of flora, fauna and biodiversity. Care for nature reserves can be entrusted to landscape and nature organizations. No chopping down of trees to make way for parking spaces on the Laan van Meerdervoort. To support the environment, we promote green energy, recycling and the reduction of emission gases, and we also encourage urban farming. Finally, animal welfare is high on our priority list. We are fully committed to supporting animal shelters and combatting the use of animals for the purpose of amusement.

Security and Quality of Life

As far as criminality is concerned, the Haagse Stadspartij favours prevention through the regulation of drugs traffic and through addressing the problem of poverty. Furthermore trafficking in women and domestic violence must also be dealt with resolutely. In order to win public confidence in the police force, policemen must work together with the local residents. This entails relieving them of the enormous burden of bureaucratic matters and putting them on the streets. We want more recognition and appreciation for the local police officer. We want to point out that criminality in The Hague has spectacularly declined in the past years. We want to improve the quality of life in the city through structural maintenance and building underground waste storage facilities. Finally the Haagse Stadspartij would like to see community consultations take place in every neighbourhood annually, wherein local public servants and the residents together take an inventory of the conditions in the neighbourhood and initiate actions to deal with the problems encountered.

Traffic and Transportation

Clean air – therefore the elimination of soot and exhaust gases – is a central concern of the Haagse Stadspartij. That’s why we say: give space to the cyclist and the pedestrian, provide affordable public transportation which caters to the differentiated needs of the citizens. Limit and regulate car use. Discourage polluting transport vehicles by expanding the restricted milieu zone. Provide major route bicycle lanes with right of way, and free bicycle stalls. The exorbitant Rotterdamsebaan will cause extra traffic and must be scrapped. City facilities should keep in mind the less mobile among its residents by providing more parking slots for them (gehandicaptenparkeerplaatsen). The Haagse Stadspartij is for a uniform paid parking regulation in order to fairly distribute the scarce space available. The city centre has enough car parks, while there should in fact be more park & ride options situated on the periphery of the city.

Integration and Emancipation

The Haagse Stadspartij is for a humane, international city. Many integration problems are actually poverty problems. Socioeconomic inequality must be tackled. This does not concern only people from other cultures in the poor neighbourhoods, but also lonely individuals in the more affluent neighbourhoods and people who are excluded by poverty, old age or illness. Language deficits, for example, must be eliminated. Furthermore the Haagse Stadspartij believes that more has to be done on the issue of emancipation. We advocate taking tough measures against discrimination and a more active public information programme on homosexuality.

Economy and Finance

We strive for sustainable growth and a balanced, varied economic life in The Hague. Aside from strengthening the international profile of The Hague, it is important to stimulate the local economy with more industry in the communities and more room for medium and small industry, for starters and small entrepreneurs. We also campaign for strengthening employment in the harbor and in the creative sector. The Haagse Stadspartij keeps a close watch to keep charges and tariffs at reasonable levels. Housing costs can be considerably reduced using dividends from Eneco.

Education

The Haagse Stadspartij wants to invest in broad neighbourhood schools. A central concern is providing special attention to the student and to the quality of education. We want to investigate the effects of pre- and early-schooling (for toddlers with a language deficit) and to improve the quality of education offered to them. Higher and university educational institutions are good for the city, but technical vocational schools are also desirable. The Hague should invest more in (recreational) facilities for students, create more training opportunities and give students an Ooievaarspas to make sports and cultural life more affordable for them.

Sports, Culture and Social Facilities

Sports activities must be stimulated on the community level, and be especially focused on young children, handicapped people, senior citizens and those who do not do sports. The Haagse Stadspartij is for sports on a broader level and is hesitant to support top-level sport. As far as culture is concerned, after the extreme cutbacks, investments should be made in programming and providing a breeding ground for the arts. Call off the Spuiform and renovate the theatres! Prioritize artists and the creative process – not stones and institutes. We plead for less regulatory restrictions for the hotel and restaurant, and cultural sectors. Finally we want more street music in our city.

Care, Well-being and Social Affairs

Care and well-being issues should be tackled on the community level, and the Haagse Stadspartij wants to organize this together with the residents. The youth will be given special attention by offering them work as requested or seen fit. The elderly will be supported by stimulating independent behavior. The city council will have to release extra funding to compensate for the effects of the cutbacks imposed by the national government on the care and social sectors. Poverty must be prevented, which requires extra investment. Finally the Haagse Stadspartij works towards empowering clients in the social care sector so that they can participate in decision-making.