Site pictogram Haagse Stadspartij

‘Politie moet stoppen met wegsturen demonstranten’

politie

Het gaat de laatste tijd weer flink mis met de demonstratievrijheid in Den Haag. Nadat krakers niet mochten demonstreren op het Plein en een demonstratie tegen Israël tot spanningen met de politie leidde, worden nu ook demonstranten tegen bezuinigingen op de zorg door de politie weggestuurd. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wil dat de burgemeester namens de politie excuses aanbiedt.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 23 juni 2010

Geachte voorzitter,

‘Agenten sturen demonstranten weg van Plein’ kopt een artikel in het AD van 24 juni 2010. Daarin wordt gemeld dat de politie dinsdag 22 juni j.l. 12 demonstranten, die wilden demonstreren tegen de bezuinigingen op de reïntegratie van psychiatrische patiënten, heeft weggestuurd omdat de demonstratie niet was aangemeld. “Als het gaat om het uiten van gevoelens, dan valt dat uiteraard onder de vrijheid van meningsuiting. Maar als daarvan vooraf geen melding is gedaan bij de gemeente dan moeten ze stoppen en kan een bekeuring volgen.”, aldus een geciteerde politiewoordvoerder. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik de volgende vragen aan de burgemeester voor.

1. Kunt u de feiten in voornoemd artikel bevestigen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Uit verklaringen van de betrokkenen en de politie blijkt dat deze demonstratie niet op 22 juni en niet op het Plein heeft plaatsgevonden. Mogelijk wordt gedoeld op een niet aangemelde demonstratie die op 17 juni op het Binnenhof plaatsvond. Toen de demonstranten hierop werden aangesproken, hebben zij zelf besloten de demonstratie te beëindigen. Er was geen sprake van ontbinding van de demonstratie door de politie.

2. Louter het feit dat geen of niet tijdig een kennisgeving is gedaan, is een overtreding van de APV en kan beboet worden. Maar dit feit kan geen grond zijn voor het stoppen van een demonstratie. Bij Wet Openbare Manifestaties (WOM) is bepaald dat een demonstratie alleen op last van de
burgemeester kan worden verboden of beperkt wanneer er sprake is van wanordelijkheden of
risico’s voor de volksgezondheid of het verkeer. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, waarom niet?

Op grond van artikel 7 van de Wet openbare manifestaties is de burgemeester bevoegd de
demonstratie te beëindigen, indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan. Echter, het beleid in
Den Haag is dat ook onaangekondigde demonstraties zoveel mogelijk worden gefaciliteerd.

3. Bent u gekend in het besluit om de spontane demonstratie te stoppen? Zo ja, op welke grond is
besloten om tot ontbinding over te gaan? Zo nee, bent u bereid om namens de politie excuses aan
de demonstranten aan te bieden?

Zie het antwoord op vraag 1.

4. Kunt u er op toezien dat er bij niet of niet tijdig aangemelde demonstraties in lijn met de WOM
wordt gehandeld, en dat politie en politiewoordvoerders zich daaraan zullen houden?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram P.W.M. Smit

Mobiele versie afsluiten