Persoonlijk advies voor ondernemers bij invoering Zero Emissie Zone

In Den Haag komt een uitbreiding van de al geldende milieuzone naar een Zero-Emissiezone. Wij vinden dat de gemeente ondernemers zo goed mogelijk voor moet lichten over wat dat voor hen betekent. Om dit te faciliteren is het nodig dat het ondernemersportaal waar ondernemers terecht kunnen voor alle informatie omtrent ondernemen ook wordt uitgebreidt met de informatie voor de Zero-emissie zone

 

Wat is een zero-emissiezone?

Een zero-emissiezone of ZE-zone is een milieuzone waarin bestel- en vrachtauto’s die schadelijke stoffen uitstoten geweerd worden. Effectief zijn binnen een ZE-zone daardoor alleen elektrische- of waterstofaangedreven bestel- en vrachtauto’s toegestaan.

Motie: Breidt het ondernemersportaal uit

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding milieuzone in het kader van de stikstofaanpak (RIS315619).

 

Overwegende, dat:

  • Niet alle ondernemers digitaal vaardig zijn;
  •  Ondernemers aangeven dat het ondernemersportaal geen informatie kan verschaffen diens persoonlijke situatie;
  • De mogelijkheid voor een adviesgesprek zich vooral toespitst op advies over de aanschaf van elektrische voertuigen.

 

Constaterende, dat:

  • Het ondernemersportaal doorverwijst naar de website ‘’www.logistiek070.nl’’ om informatie te krijgen over welke voertuigen de ZE-zone in mogen;
  • Ondernemers behoefte hebben aan persoonlijk contact bij de voorbereiding op uitbreiding van de milieuzone;
  •  Op de website van het ondernemersportaal niet is vermeld dat ondernemers ook telefonisch of fysiek contact kunnen hebben ter voorbereiding op uitbreiding van de milieuzone.

 

Van mening, dat:

  •  De gemeente de verantwoordelijkheid heeft om ondernemers van zoveel mogelijk informatie te voorzien en hen bij de uitbreiding van de milieuzone zoveel mogelijk tegemoet te komen.

 

Verzoekt het college:

  • Ondernemers de mogelijkheid te bieden om ook telefonisch of fysiek via het ondernemersportaal informatie op maat te krijgen m.b.t. de milieuzone;
  • Het ondernemersportaal z.s.m van alle relevante informatie te voorzien;
  • De raad over de uitkomsten te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij