In een artikel in de wijkkrant van het Benoordenhout roept Shell bewoners op om ideeën aan te dragen om Park Oostduin aan te passen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller is hier niet van gediend en heeft het college van burgemeester en wethouder om opheldering gevraagd. Wijsmuller: “Den Haag staat toch niet in de uitverkoop, mag ik hopen? Park Oostduin is beschermd stadsgezicht en zeker niet van Shell. Ik vermoed dat dit bedrijf met wat centen wil strooien om haar bedenkelijke reputatie op te vijzelen, maar ik neem aan dat het college hier een stokje voor steekt.”

Schriftelijke vragen: Oproep ideeën voor Park Oostduin
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Het raadslid de heer Wijsmuller heeft op 4 juli 2019 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van het artikel in de wijkkrant van het Benoordenhout juni 2019 “Investeren in Benoordenhout, creatief meedenken over Park Oostduin” (bijgevoegd) waar Shell bewoners oproept om ideeën aan te dragen voor aanpassingen in Park Oostduin.

1. Is het college bekend met de oproep van Shell aan bewoners om met ideeën te komen voor veranderingen aan Park Oostduin?

Ja.

2. Wie is eigenaar en/of beheerder van Park Oostduin?

Oostduin en Arendsdorp vormen samen één parkgebied uit de voormalige buitenplaatsen ‘Oostduin’
en ‘Arendsdorp’. Oostduin is eigendom van Stichting Oostduin en in beheer bij de gemeente Den Haag. Het ‘Bunkerbos’ en Arendsdorp zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Den Haag.

3. Park Oostduin is aangewezen tot beschermd stadsgezicht en heeft een beheersplan. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot een oproep van een private organisatie om veranderingen aan te brengen zoals de suggestie voor een sportveld?

Het college stelt betrokkenheid van bewoners en ondernemers of andere private partijen zeer op prijs. Als zij willen meedenken of initiatieven ontwikkelen om onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken dan vinden zij bij het college een gewillig oor. Natuurlijk is het niet zo dat alle initiatieven ook kunnen worden gehonoreerd. Deze worden eerst getoetst aan het geldende beleid, de relevante wet- en regelgeving zoals beschermd stadsgezicht en in dit geval ook aan de geldende beheervisie. Tevens wordt getoetst op bekostiging van de realisatie en het beheer. Shell heeft aangekondigd te gaan investeren in het hoofdkantoor in Den Haag met als doel een campus van de toekomst te maken. Tegelijkertijd heeft Shell aangeboden ook in de directe omgeving te willen investeren ten behoeve van de buurt en heeft bewoners opgeroepen om ideeën aan te leveren. Het idee voor een sportveld is daarbij slechts een voorbeeld, maar wel een minder gelukkig gekozen voorbeeld. Shell is daar inmiddels door de gemeente op geattendeerd.

4. Is het college met mij van mening dat het niet aan een private organisatie is, maar het aan de beheerder is voorbehouden om eventueel op te roepen voor ideeën die kunnen leiden tot veranderingen in het beschermd stadsgezicht? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie beantwoording vraag 3. Wanneer er een concreet voorstel ligt, is en blijft het aan de gemeente om te bepalen of een initiatief wel of niet wordt gefaciliteerd.

5. Door wie wordt het ‘winnende’ idee gekozen, en welke status heeft dit dan?

De oproep om ideeën aan te dragen, is gedaan door Shell. Met de gemeente Den Haag (Stadsdeel Haagse Hout) is afgesproken dat kansrijke ideeën vooraf door de gemeente worden getoetst (zie beantwoording vraag 3). De keuze van een “winnend” idee is aan Shell. Het college zal uiteindelijk beslissen of het idee ook uitvoerbaar is. Wanneer het winnende idee Oostduin betreft, zal de stichting Oostduin eveneens goedkeuring moeten verlenen.

6. Is het college bereid om Shell erop te wijzen dat zij geen rol spelen bij veranderingen in beschermd stadsgezicht, en dit ook via de wijkkrant te communiceren? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie beantwoording vragen 3, 4 en 5.

Het college van burgemeester en wethouders,
de wnd. secretaris,                   de burgemeester,
Dineke ten Hoorn Boer          Pauline Krikke

1 Response
  1. Drijver Peter

    Belasting heffen, in een pot stoppen en bespreken hoe we onze landgoederen ervan gaan onderhouden. Deden we toch al lang?