Nationaal kroonjuweel Ockenburgh bedreigd

De Haagse Stadspartij heeft wethouder Marjolein de Jong (D66) bestookt met vragen over het nieuwbouw-hotel dat middenin het eeuwenoude Landgoed Ockenburgh gebouwd dreigt te gaan worden.

Update: de vragen zijn beantwoord

 

Tegen de bepalingen uit het erfpachtcontract in wordt hiervoor een flinke hap uit het beschermde natuurgebied genomen. Raadslid Gerwin van Vulpen: “Door op een lager gelegen deel van het landgoed te bouwen kan de projectontwikkelaar een extra etage realiseren. Maar dat betekent dat 3.000 m² beschermd bosgebied platgewalst gaat worden!” De verwoesting van de natuur is niet het enige bezwaar van het HSP-raadslid: “De nieuwbouw wordt kolossaal en steekt straks vanaf de historische zichtassen boven het fraaie landhuis uit. Het is absurd om zo’n groot hotel in een beschermd natuurgebied te proppen. Ockenburgh is een van de belangrijkste cultuur- en natuurhistorische landgoederen van Nederland. Bovendien gaat het hier om publiek bezit dat in principe van alle Hagenaars is. Het karakter van zo’n prachtig kroonjuweel hoeven we toch niet op te offeren aan de eerste de beste projectontwikkelaar?”.

Geachte voorzitter,

Gedateerd op 7 augustus 2012 heeft de heer G.W. van Vulpen van de Haagse Stadspartij een brief met daarin 32 technische vragen gestuurd over de plannen voor landgoed Ockenburgh. Hierbij beantwoord ik deze vragen als volgt:

In 2010 is het landgoed in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan het Zuid Hollands Landschap onder de voorwaarde dat de grond alleen als natuurgebied gebruikt mag worden. Het binnenduinrandbos dat moet verdwijnen vanwege het hotelplan is onderdeel van het landgoed en valt onder het erfpachtcontract met het
Zuid Hollands Landschap.

1. Heeft de gemeente het betreffende binnenduinrandbos inderdaad in erfpacht overgedragen aan ZHL? En zo ja, hoe kan er gebouwd worden als het erfpachtcontract dit verbiedt?

De gemeente heeft het landgoed Ockenburgh in erfpacht uitgegeven aan ZHL. Hierbij zijn de opstallen en de daarbij horende gronden, zoals aangegeven op de plankaart, en de oprijlaan buiten de erfpachtuitgifte aan ZHL gelaten.

2. In het kader van de planvorming dient een kwaliteitsverbetering met nieuwe aanplant van bomen gerealiseerd te worden. Waar zou dat moeten plaatsvinden? Welk eindbeeld wordt beoogd op welke termijn? Wat is nodig om dat doel te bereiken? Is de bodemkwaliteit van dien aard dat er na eeuwen weer een echt oud bos kan ontstaan?

Met name door de opheffing van paden komt er op diverse locaties binnen het landgoed ongeveer 3900 m2 beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuw bos. Doordat deze locaties relatief kleine oppervlakten betreffen en worden omgeven door volledig ontwikkeld bos, kan het bosherstel binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Door bosherstelmaatregelen, zoals goed beheer en herstel van de kruidenvegetatie, kan een goede start worden gemaakt met het nieuw te ontwikkelen bosoppervlak. Deze maatregelen zijn in het inrichtingsplan en de beheerafspraken met het Zuid-Hollands Landschap opgenomen, waardoor de verwachting gerechtvaardigd is dat het “nieuwe” bos zich op deze locaties snel zal ontwikkelen.

3. Kan de wethouder aangeven hoeveel bomen en struiken er precies gekapt moeten worden voor de bouwplannen? En om welke stamomvang en soorten het gaat? Welke waarden hebben deze bomen en stuiken, mede gezien het historische karakter van het landgoed? Zo nee, waarom niet?

Door New York Boomadvies is een inventarisatie van de te kappen bomen ten behoeve van de bouw van het hotel uitgevoerd. In dit rapport is exact omschreven om welke soorten en stamomvang het gaat. Dit rapport zal ter inzage worden gelegd op de leeskamer van de Griffie, map no. 44. Dit onderzoek is besproken met de AVN. Naar aanleiding hiervan zijn bij het ontwerp van het parkeerterrein langs de oprijlaan enkele bomen ingepast.

4. Kan de wethouder aangeven waarom in de planvorming niet in inpandig parkeren is voorzien?

Inpandig parkeren is toch een beleidsvoornemen van de gemeente? Zo niet, waarom niet?

Bij de uitwerking van een bouwplan is uitgebreid gestudeerd op de wijze waarop het parkeren kan worden opgelost. Hieruit heeft de ontwikkelaar uiteindelijk moeten concluderen dat inpandig parkeren financieel onhaalbaar is, mede omdat het op deze locatie niet realistisch is de bezoekers van het hotel voor het parkeren te laten betalen. Het parkeren zal gedeeltelijk in de onderste bouwlaag van de hotelvleugel en
gedeeltelijk op maaiveld worden opgelost, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de landschappelijke inpassing van het parkeren. Omdat het volume van de middenvleugel met de vergader- en restaurantzaal fors is afgenomen ten opzichte van het ontwerp uit 2009, is het niet meer mogelijk onder deze vleugel parkeren te realiseren.

5. Kan de wethouder aangeven welke bomen (o.v.v. soort en omvang) gerooid moeten worden voor het herstellen van de historische zichtassen vanaf de Monsterseweg? En komt hier compensatie voor? Zo niet, waarom niet?

Ten behoeve van het herstel van de historische zichtas worden aan het einde van de oprijlaan vier halfwas eiken gekapt om het zicht op het landhuis te herstellen. De compensatie van de te kappen bomen vindt niet één op één plaats. Voor de renovatie van landgoed Ockenburgh is een totaal plan ontwikkeld dat voorziet in de aanplant van bomen op verschillende locaties (o.a. ten noorden van het landhuis, ten noorden van de Koeweide, op het terrein van het hotel en in het bos achter Monsterseweg 2), als onderdeel van de maatregelen om de kwaliteit van het landgoed te verbeteren.

6. De stikstofdepositie overschrijdt nu al ruimschoots de norm en ook in 2020. Ook hier moet dringend een kwaliteitsverbetering plaatsvinden. Kan de wethouder aangeven welke maatregelen genomen worden om aan de norm te voldoen? Kan de wethouder aangeven waarom de effecten van de toename van het verkeer op de Noordwestelijke Hoofdrouten (NWH) en ander plannen, zoals MIRT-Haaglanden A4-passage en Poorten & Inprikkers niet meegenomen zijn. Zo nee, waarom niet?

Elk plan in of in de nabijheid van een Natura-2000 gebied met een mogelijk negatief effect op een Natura 2000 gebied wordt doorgerekend op de effecten voor de depositie van stikstof. Door bij Ockenburgh een pakket aan maatregelen te treffen, vindt per saldo een verbetering plaats en wordt de stikstofuitstoot in het plangebied gereduceerd. De afname als gevolg van de vermesting is vele malen groter dan de toename van stikstofdepositie als gevolg van extra verkeersbewegingen. De provincie is bevoegd gezag en beoordeelt de rapporten en de maatregelen die worden voorgesteld. Voor Ockenburgh zijn de gevolgen van dit project als
positief beoordeeld is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet afgegeven.
Het tweede deel van de vraag wordt beantwoord onder vraag 7.

7. Kan de wethouder aangeven waarom Ockenburgh niet is aangemeld in de lijst van plannen en projecten van de MIRT, NWH en andere plannen? Is de wethouder er van op de hoogte dat de stikstofbijdrage van alle plannen en projecten cumulatief moeten worden behandeld? Zo nee, waarom niet?

In MIRT Haaglanden en in de Haagse Nota Mobiliteit is in de bij de plannen behorende PlanMER-en gekeken naar de effecten op Natura 2000 gebieden. Zoals te doen gebruikelijk wordt er in elk plan rekening gehouden met bestaande andere plannen (deze worden beschreven onder de term “autonome ontwikkeling”) en hun effecten op de Natura 2000 gebieden, in zoverre relevant.
Het PlanMER voor de Haagse Nota Mobiliteit is door de onafhankelijke Commissie voor de MER getoetst. Uit de toetsing kwam naar voren dat het MER voldoende informatie bevatte om een besluit over de Haagse Nota Mobiliteit te nemen. Het PlanMER behorende bij de MIRT Haaglanden “A4 passage poorten en inprikkers” ligt nog ter toetsing voor bij de Commissie voor de M.E.R.
Voor de goede orde meld ik dat het “MIRT Haaglanden” een project is onder verantwoordelijkheid van het Rijk in het kader van de rijksstructuurvisie “A4 passage poorten en inprikkers”. Voor besluiten welke concrete uitvoering van een project mogelijk maken, is de provincie het bevoegd gezag voor de beoordeling van de (eventuele cumulatieve) effecten en het afgeven van de benodigde Nb-wet vergunningen, niet de gemeente.

Op pagina 54 van het ontwerp bestemmingsplan staat dat de bouwhoogte van de nieuwbouw niet boven het landhuis zelf uit mag steken: “Er is rekening gehouden met de monumentale waarde van het landhuis door het logiesgebouw op enige afstand van het landhuis te plaatsen en het laag en breed te houden zodat het niet boven het landhuis uitsteekt.” Maar het landgoed kent een goothoogte van 13 meter terwijl het
ontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwbouw hoogtes tot 16 en 19 meter toestaat. Ook het volume van de nieuwbouw is wel 4 tot 5 maal groter dan het huidige landhuis met bijgebouwen. Van alle kanten rondom het landgoed zal de nieuwbouw te zien zijn en het karakter van zowel het landgoed als het landhuis sterk aantasten. Ook voor de kwaliteit van de architectuur valt te vrezen.

8. Kan de wethouder aangeven waarom het ontwerp-bestemmingsplan een bouwhoogte van 16 en 19 meter toestaat terwijl op pagina 54 expliciet gesteld wordt dat de bouwhoogte niet boven de hoogte van het landhuis uit mag komen? Zo nee, waarom niet?

In het ontwerp-bestemmingsplan is een maximale bouwhoogte van 16 meter opgenomen voor de hotelvleugel. De toegestane maximale bouwhoogte van 19 meter is uitsluitend toegestaan voor het dak en de toren van het bestaande landhuis. Door deze maximale hoogtes in combinatie met de afstand tussen het landhuis en de hotelvleugel behoudt het gerestaureerde landhuis haar dominante positie in het gerenoveerde
landgoed.

9. De gemeente heeft bij de aanvraag voor de Natuurbeschermingswetvergunning aan de Provincie toegezegd dat de nieuwbouw niet hoger zal zijn dan de bomen in de omgeving. Is de wethouder zich ervan bewust dat nieuwbouw van 16 meter boven vele bomen in de omgeving uitsteekt? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom is deze eis niet in de voorschriften van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen? En welke maatregelen gaat de wethouder nemen om te voldoen aan haar eigen toezegging aan de Provincie?

De meeste bomen in de omgeving van de nieuwbouw zijn ruim hoger dan 16 meter, waarmee de gemeente voldoet aan de toezegging aan de provincie. Als (mede)oorzaak van het feit dat de nieuwbouw van het hotel uitgerekend in het beschermde binnenduinrandbos is gesitueerd, komt naar voren dat het terrein daar lager ligt zodat de ontwikkelaar een hoger gebouw kan plaatsen. Het gaat om 1 à 2 extra verdiepingen.

10. Is dit juist? Zo nee, waarom niet? En zo ja, vindt de wethouder het normaal dat 3000 m2 beschermd binnenduinrandbos, waar ook nog een verbeterdoelstelling voor geldt, opgeofferd gaat worden om een projectontwikkelaar te helpen met het verder optimaliseren van zijn verdienmodel? M.a.w. waarom wordt het hotel niet gerealiseerd binnen de exclaveringsruimte, zodat er geen Natura 2000 gebied opgeofferd hoeft te worden?

Bij het formuleren van de randvoorwaarden voor het hotelplan is er bewust voor gekozen het hoogste gebouwdeel met de hotelkamers langs de bosrand te plaatsen om deze landschappelijk zo goed mogelijk in te kunnen passen. Om het gewenste aantal kamers en een bouwlaag voor parkeren en wellness te kunnen realiseren, zijn vijf bouwlagen nodig en dient de grens van het Natura-2000 gebied op enkele plaatsen licht te worden overschreden ten behoeve van de hotelvleugel en verkeersruimte. Het oppervlakte Duinbos (binnenduinrand) dat verloren gaat, is van zeer matige kwaliteit en bestaat deels uit paden, parkeren, een sportveldje en randbeplanting.

De raad neemt binnenkort een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan voor landgoed Ockenburgh, waarin het bouwvolume in feite al volledig vastligt. De aanvraag voor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is zelfs voorzien van 3D-architectuurtekeningen. De beelden roepen een sfeer op van een serviceflat uit de jaren zestig in plaats van een vijfsterrenhotel.

11. Op haar website meldt Nova Development dat zij zuinig wil zijn op de schoonheid die bestaande gebouwen in zich hebben. Echter winstoogmerk staat vaak op gespannen voet met kwaliteitverbetering. Kan de wethouder garanties geven dat de projectontwikkelaar Nova naar een kwaliteitsverbetering van het landgoed zal streven? Zo ja, hoe? Welke criteria heeft de gemeente daartoe opgesteld? En zo nee,
waarom niet?

Nova is verantwoordelijk voor de bebouwing, dus onder andere voor het landhuis; niet voor het totale landgoed. Een bouwplan wordt op kwaliteit getoetst door de Welstands- en Monumentencommissie op basis van de door de raad vastgestelde Welstandsnota.

12. Vanaf 80 kamers is het goed mogelijk om een hotel op rendabele wijze te exploiteren. De projectontwikkelaar gaat echter uit van 144 kamers. Door de overschrijding van de limiet van 80 kamers bedreigt het nieuwbouwvolume het historische karakter van het landgoed. Kan de wethouder aangeven of gekeken is naar kleinschaliger alternatieven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven waren er en waarom is daar niet voor gekozen?

Het aantal kamers is bepaald op basis van de gewenste invulling met een congreshotel voor kleinschalige (bedrijfs- en corporate) congressen en de daarbij horende bezoekersaantallen. De vestiging van een luxe hotel met congresfaciliteiten wordt als een goede invulling voor het landhuis gezien en levert een substantiële grondprijs op. Er is een directe relatie tussen de grondprijs en de grootte van het hotel. Nu de congresmarkt als gevolg van de economische situatie is gewijzigd, heeft de ontwikkelaar voorgesteld het congresdeel in het plan te verkleinen en zijn binnen hetzelfde bouwvolume een aantal kamers samengevoegd om ook meer op de leisuremarkt in te kunnen spelen, met handhaving van de afspraak over grondprijs. Gezien deze afspraken, is er geen reden om een kleinschaliger alternatief te onderzoeken. Overigens wijs ik er op dat een kleiner hotel direct ten koste van de grondwaarde zal gaan.

13. In het ontwerp-bestemmingsplan is ruimte opgenomen voor het parkeerterrein bij de ingang van het landgoed. Deze is een paar maanden geleden al aangelegd terwijl het ontwerp-bestemmingsplan nog niet goedgekeurd is. Kan de wethouder aangeven hoe dit juridisch is geregeld en waarom dit al gebeurd is? Waarom is de raad hier van te voren niet over geïnformeerd?

Voor de aanleg van het parkeerterrein is op 23 juli 2010 een projectbesluit genomen. Het ontwerpprojectbesluit heeft op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend of beroep aangetekend. Aan de aanleg van de parkeerplaats is voorrang gegeven, omdat de hiervoor beschikbare subsidie anders zou vervallen. De uitgangspunten voor de herontwikkeling van landhuis/landgoed Ockenburgh (projectdocument RIS 144657) zijn op 7 juni 2007 besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening en unaniem ondersteund.

14. Geldt voor dit parkeerterrein ook dat de kwaliteitsverslechtering elders gecompenseerd wordt? Zo nee, waarom niet?

De locatie voor het nieuwe parkeerterrein ligt buiten het Natura 2000 gebied op een vml. school- en kindertuinlocatie. Compensatie is niet aan de orde.

15. Volgens het ontwerp-bestemmingsplan zal het fietspad aan de achterzijde ook gebruikt worden voor aan- en afvoer van goederen. Het gehele fietspad dient verbreed te worden voor het vrachtverkeer van en naar het landhuis. Hiervoor moet een aantal oude bomen wijken. En vrachtwagens die ook nog moeten draaien op het smalle fietspad zullen een gevaar vormen voor het drukke fietsverkeer. Kan de wethouder aangeven of er ook is gekeken naar alternatieve oplossingen voor aan- en afvoer? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

Het fietspad is voldoende breed voor de bevoorrading van het hotel. Bij het ontwerp van de laad- en loszone zal specifieke aandacht worden besteed aan de wijze waarop het verkeer kan draaien. Overigens gaat het maar om een beperkt aantal leveranciers per dag. Indien dat in de praktijk nodig blijkt te zijn, kan de gemeente eisen gaan stellen aan bijvoorbeeld de grootte van de auto’s en tijden waarop de bevoorrading wordt toegestaan. Als alternatief is onderzocht om de bevoorrading via de Wijndaelerweg te laten plaatsvinden. Dit alternatief is niet haalbaar en onwenselijk gebleken, vanwege de gevolgen voor het Natura-2000 gebied.

16. De wethouder meldde onlangs in een schrijven dat de provincie al ontheffing heeft verleend voor de plannen. Kan de wethouder aangeven of hier de Natuurbeschermingswet vergunning wordt bedoeld? Zo nee, waarom niet?

De provincie Zuid-Holland heeft om dit plan mogelijk te maken een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet en een ontheffing verleend op grond van de Verordening Ruimte. Beide besluiten zullen op de leeskamer ter inzage worden gelegd.

Teneinde de uitverkoop van beschermde natuur op Ockenburgh mogelijk te maken en aan de milieunormen te voldoen wordt voorgesteld om de hoeveelheid hondenpoep terug te dringen. Met minder hondenpoep is er minder stickstofdispositie en daardoor ontstaat er ruimte voor meer stikstofuitstoot van auto’s van geparkerende hotelgasten. De gemeente baseert zich hierbij op de stikstofbalans, opgesteld door DHV in 2011. DHV is er vanuit gegaan dat alle hondenpoep wordt opgeruimd. Dit is niet realistisch. Ook is urine niet meegenomen. Terwijl dit zeer zuur is vanwege de stikstof. En zo zijn er nog meer zaken die het rapport van DHV discutabel maken.

17. Realiseert de wethouder zich dat deze stikstofbalans ernstige tekortkomingen kent, omdat er interpretatiefouten en rekenfouten zijn gemaakt? Zo nee, waarom niet?

De gemeente bestrijdt dat de stikstofbalans ernstige tekortkomingen kent. Er komt dus geen revisie. Overigens gaat de stikstofbalans er ook niet vanuit dat alle hondenpoep wordt opgeruimd. Ernstig is dat de gemeente deze stikstofbalans aan de Provincie heeft gegeven waarmee deze onderdeel uitmaakt van de vergunning op grond van de natuurbeschermingswet.

18. Realiseert de gemeente zich dat door deze fouten van DHV de poging meer auto’s toe te laten in ruil voor minder hondenpoep dan ook een onjuiste voorstelling van zaken geeft?

De gemeente herkent zich niet in deze voorstelling van zaken.

19. Realiseert de gemeente zich dat opruimen van hondenpoep geen draagvlak heeft en dat urine niet opgeruimd kan worden? En dat de handhaving nog steeds tekort schiet? Wat denkt de wethouder hieraan te doen?

In de openbare ruimte – ook in de hondenlosloopgebieden – geldt een opruimplicht op basis van de APV. Daarmee wil de gemeente het mogelijk maken dat zo veel mogelijk verschillende gebruikersgroepen gebruik kunnen maken en genieten van de openbare ruimte. In het geval van Ockenburgh is de handhaving aan de Stichting het Zuid-Hollands Landschap overgedragen. Dit heeft tot nu toe al geresulteerd in een toegenomen naleving van de opruimplicht door hondenbezitters.

20. De Haagse Stadpartij vindt het belangrijk dat de gemeente als een serieuze partij opereert en vindt het noodzakelijk dat een correcte en realistische stikstofbalans wordt opgesteld. Opdat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het stikstofprobleem aan te pakken. Is de gemeente bereid om dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

Nee. De opgestelde stikstofbalans is adequaat.

De Nota Grondbeleid van de gemeente stelt het volgende:

“Als een particulier initiatief niet pas binnen een vigerend bestemmingsplan, kunnen er redenen zijn om een plan toch een kans te geven. (..) Inzet van de nieuwe werkwijze is dat de gemeente de realisatie van het particuliere initiatief ondersteunt en dat de initiatiefnemer de kosten van de gemeente vergoed (kostenverhaal).”
Volgens de jaarrekening 2011 van de gemeente is het grondexploitatiesaldo van het project Ockenburgh landgoed inmiddels opgelopen naar 2,4 miljoen euro negatief.

21. Kan de wethouder aangeven hoe het mogelijk is dat er op dit project 2,4 miljoen verlies wordt geleden door de gemeente? Zo nee, waarom niet? En wat zijn de prognoses voor 2012 en volgende jaren?

De herontwikkeling van het landgoed Ockenburgh is een integraal project op basis van het principe ‘rood voor groen’. Voor dit project is een gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld. De opbrengsten van de gronduitgifte ten behoeve van het hotel en de andere gebouwen worden geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering en de duurzame instandhouding van het landgoed. Deze opbrengsten zijn onvoldoende om alle kosten te dekken. Daarom zijn ook andere dekkingsbijdragen ingezet. De belangrijkste kostenposten zijn de inbreng van de panden, het tijdelijke beheer van de panden, civieltechnische werkzaamheden, de kosten voor renovatie van het landgoed en de plankosten. Aanvankelijk kende het plan een negatief saldo van ruim € 0,5 miljoen. Dit negatieve saldo is opgelopen tot € 2,4 miljoen. In 2010 is een toegekende dekkingsbijdrage (Bestemmingsreserve Beleidsprioriteiten) van € 0,36 mln. uit dit plan gehaald en overgeheveld naar de voorziening Negatieve plannen MPG. De overige verslechtering van dit saldo komt met name door de vertraging van het project, hetgeen zowel leidt tot een aanzienlijke stijging van de plankosten als tot extra kosten voor tijdelijk beheer. Grofweg wordt de verslechtering van het saldo ten opzichte van de raming in de grondexploitatie voor ruim de helft veroorzaakt door extra plankosten (incl. de invoering van de plankostenscan), voor ruim een kwart door extra kosten voor tijdelijk beheer van landhuis, vml. jeugdherberg en chalet en voor ca. 15% door faseringskosten en de kosten voor diversen. Binnenkort wordt het MPG2012 toegezonden aan de commissie. In de vertrouwelijke bijlage bij het MPG 2012 wordt een toelichting gegeven op de prognose voor de grondexploitatie.

22. Vallen deze bouwplannen onder de PUK-regeling of een ander kostenverhaalregeling? Zo nee, waarom niet? En zo ja, welke afspraken, bijvoorbeeld over kwaliteitsgaranties, zijn wat dat betreft gemaakt? En welke termijnen zijn daarbij opgenomen? Hoe voorkomt de gemeente dat ze toch moet opdraaien voor eventuele schadeposten? Kan de gemeente de mogelijke schadeposten en bijbehorende kosten inzichtelijke maken aan de raad?

Nee, voor het plan voor hotel Ockenburgh is geen PUK-regeling afgesproken. Dit plan valt niet onder de particuliere initiatieven, maar is een gemeentelijke grondexploitatie. De ontwikkelaar is geselecteerd op basis van een tender en betaalt een marktconforme grondprijs passend bij de functie en het programma dat mag worden gerealiseerd. Met de ontwikkelaar is een grondreserveringsovereenkomst gesloten. De ontwikkelaar dient de grond af te nemen zodra een bouwvergunning is verleend.

23. Ook wordt voorgesteld om de politiehondentrainingslocatie in Ockenburgh te verplaatsen om zo de vereiste natuurcompensatie te kunnen realiseren. Wat gaat dit kosten en wie draait voor de kosten op?

De locatie om politiehonden te trainen is een tijdelijke locatie op basis van een tijdelijk contract. Het is betrokken partijen vanaf het begin bekend, dat het gebruik van deze locatie dient te worden beëindigd bij de herontwikkeling van landhuis en landgoed Ockenburgh. De gemeente in nog in gesprek met de politiehondenvereniging over een andere locatie. Zolang zit proces loopt kunnen daarover verder geen mededelingen worden gedaan.

24. Is er door de projectontwikkelaar geld toegezegd voor onderhoud aan het landgoed? Is het een eenmalig bedrag of wordt het jaarlijks uitgekeerd? Gedurende hoeveel jaar? Kan de wethouder aangeven welke garanties de projectontwikkelaar op deze toezegging geeft, bijv. een bankgarantie? Hoe luiden de voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

In de tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten grondreserveringsovereenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar jaarlijks voor onbepaalde tijd een bijdrage van € 45.000,- dient af te dragen aan het beheer van het landgoed. Ook bij de uitgifte van de grond in erfpacht zal dit in de voorwaarden worden
opgenomen.

25. En kan de wethouder aangeven of dit bedrag besteed zal worden aan restauratie van het landhuis, of natuurbehoud op het landgoed, of beide? Zo nee, waarom niet?

De jaarlijkse bijdrage van de ontwikkelaar zal worden besteed aan beheer en onderhoud van het landgoed door de stichting Zuid-Hollands Landschap.

26. Kan de wethouder aangeven wie de restauratie van het landhuis – een rijksmonument – gaat betalen, als het bedrag enkel voor natuuronderhoud bestemd is? En kan de wethouder garanties geven dat de restauratie volgens de normen van monumentenzorg uitgevoerd zal worden? Hoe luiden de normen van de monumentenzorg? Worden de eisen van monumentenzorg van te voren ter inzage gelegd opdat belanghebbenden zich daar ook een mening over kunnen vormen? Zo nee, waarom niet?

De ontwikkelaar betaalt de renovatie/restauratie van het landhuis. In zijn opdracht is een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis en monumentwaarde van het gebouw. Voor de renovatie/restauratie is een omgevingsvergunning met de activiteiten Bouwen en Monument vereist. Middels deze vergunningaanvraag wordt onder meer getoetst of de aanvraag voldoet aan de normen van monumentenzorg. Voordat B&W besluiten over de vergunning wordt eerst advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Welstands- en Monumentencommissie. Hiermee worden de monumentale belangen voldoende geborgd. Bezwaar of beroep tegen de afgifte van deze omgevingsvergunning geschiedt op de gebruikelijke wijze.

27. Heeft de wethouder onderzoek gedaan naar Nova Development en investeringsmaatschappij Isselholtinck? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat was de uitkomst van dat onderzoek?

Ja, het onderzoek gaf geen aanleiding om geen grondreserveringsovereenkomst te sluiten.

28. Is uit onderzoek ook gebleken dat deze partijen armlastig zijn en derhalve met overheidssteun geholpen dienen te worden? Zo nee, waarom wordt dan toch zoveel overheidssteun verleend? En is in dit geval geen sprake van onaanvaardbare staatssteun? Zo nee, waarom niet?

Nee, er is geen sprake van overheidssteun. De ontwikkelaar betaalt een marktconforme grondprijs passend bij de functie en programma dat mag worden gerealiseerd.

29. Bekend is dat de bouw wordt uigesteld. Dat geeft ruimte in de tijd. Is de wethouder bereid om eerst een onderzoek uit te laten voeren naar de bestaande kwaliteiten van het natuurgebied en landhuis en de manier waarop de bouwplannen daar het beste op aan kunnen sluiten, waarbij het binnenduinrandbos, de heel oude bomen en het landhuis worden gespaard? Zo nee, waarom niet en welke garanties gaat de wethouder geven op een kwaliteitsverbetering van het landgoed?

De kwaliteiten van het landgoed zijn bekend uit diverse onderzoeken en zo veel mogelijk benut in de planvorming. De Natuurbeschermingswet vergunning is al verleend. Vanuit die optiek is er geen aanleiding het plan aan te passen en zal een aanpassing leiden tot een ernstige vertraging van de herontwikkeling omdat de noodzakelijke vergunningprocedures dan opnieuw moeten worden doorlopen. Voor de juiste voorstelling van zaken wijs ik erop dat in het te verwijderen bosdeel geen heel oude bomen voorkomen.

30. De vastgoedcrisis is voorlopig nog niet overgewaaid. Kan de wethouder garanties geven dat het plan wordt uitgevoerd en de nieuwbouw haar bestemming als hotel in de toekomst zal behouden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet.

De bestemming is vastgelegd in het bestemmingsplan en zal worden opgenomen in het erfpachtcontract. Andere functies zijn niet mogelijk zonder het bestemmingsplan daarop aan te passen.

31. Hoe denkt de wethouder dit alles te kunnen verdedigen bij de rechter in Brussel?

De herontwikkeling van het landgoed Ockenburgh is een integraal project op basis van het principe ‘rood voor groen’. De gemeente heeft een integraal plan ontwikkeld om zowel het landgoed als landhuis duurzaam in stand te houden. Daartoe zijn kaders opgesteld waaraan de verschillende partijen die zijn betrokken bij de herontwikkeling van landgoed Ockenburgh zich dienen te houden. In deze kaders zijn de
verschillende belangen, die bij de herontwikkeling spelen, zorgvuldig en in samenhang met elkaar afgewogen.

32. Kan de wethouder deze vragen binnen vier weken beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Ja.

Met vriendelijke groet,
de wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal

Marjolein de Jong

Reacties:

1. Op 2012-08-10 10:55:02 schreef Mona:

Alsof je een rotte kies implanteert om een gaaf gebit te renoveren.
Zonder respect voor het mooie en echt waardevolle in onze stad valt ieder plan uit de toon en zijn we veel beter af als het niet doorgaat.
Uit naam van onze gemeenschap worden dergelijke plannen gelanceerd.
Waarom wordt diezelfde gemeenschap daar niet blij van?

2. Op 2012-08-22 18:12:17 schreef Wil Vonk:
Beste HSP fractie,

Fijn dat jullie schriftelijke vragen ingediend hebben inzake het nieuwbouw hotel op het landgoed Ockenburgh.Zo’n waanzinnig lelijk ontwerp en een enorme aantasting van het landgoed. Hoop dat ook andere fracties tot de conclusie komen dat goedkeuring van het bestemmingsplan Ockenburgh en instemmen met dit ontwerp van hotel en Chalet Ockenburgh, niet kan. volgens architect Crouwel is zelfs het huidige ontwerp van het Chalet (zonder aanbouw) een architectonisch juweeltje. Ik heb geprobeerd de architect te vinden maar dat is mij niet gelukt. Misschien kan de HSP bij de gemeente eens navraag doen. Succes!