Museum voor Communicatie ‘leeggeroofd en kapotgemaakt’

De Haagse Stadspartij is verbijsterd over de dreigende ondergang van COMM, het voormalige Museum voor Communicatie in de Zeestraat. Uit diverse publicaties van Follow the Money en Den Haag Centraal komt een onthutsend beeld naar voren van stuitend wanbeleid en grenzenloze zakkenvullerij.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij is zich rot geschrokken en heeft vragen gesteld aan het college. Bos: “Gelukkig heeft de gemeente vrijwel geen geld gestopt in het museum, maar er speelt wel een conflict met de buurt over horeca in het pand. Ook daar gebeuren vreemde dingen, waar de gemeente wél degelijk een rol in speelt”.

Het lijkt er op dat er geen toekomst meer is voor het museum. Veel vastgoed is al verkocht, de collectie is eveneens voor een groot deel te gelde gemaakt en het personeel dreigt op straat gezet te worden. De raad van toezicht heeft geen toezicht gehouden en de directeur heeft zichzelf aan alle kanten lopen verrijken. Bos: “Hij heeft getracht het museum om te vormen tot een partycentrum, ten koste van de leefbaarheid van de buurt. Hoe verzin je het?”

Peter Bos: “Het Willemspark lijkt een Bermuda Driehoek geworden. Eerst de ondergang van het Institute for Global Justice, daarna de dreigende komst van de Israëlische Ambassade en nu dit.”

De Haagse Stadspartij heeft bijgaande vragen ingediend bij het Haagse college van b&w:

Datum: 18 januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

N.a.v. een publicatie over het in de Zeestraat gevestigde COMM (voorheen Museum voor Communicatie) d.d. 18 januari 2019 van Follow the Money met als kop “Museum verbouwd (en gesloopt) door ondernemende directeur” stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

Het raadslid de heer Bos heeft op 18 januari 2019 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

N.a.v. een publicatie over het in de Zeestraat gevestigde COMM (voorheen Museum voor Communicatie) d.d. 18 januari 2019 van Follow the Money met als kop “Museum verbouwd (en gesloopt) door ondernemende directeur” stel ik de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het artikel van Follow The Money?
https://www.ftm.nl/artikelen/museum-verbouwd-en-gesloopt-door-directeur

Ja, het college is op de hoogte van het artikel.

2. Heeft de gemeente al eerder signalen gehad over de situatie bij COMM? Zo ja, wanneer?

De gemeente heeft geen structurele subsidierelatie met de Stichting Museum voor Communicatie
(COMM) en is dus via die lijn niet geïnformeerd.

3. Welke relatie heeft COMM met de gemeente op dit moment? Maakt de gemeente gebruik van de
diensten van COMM? Zo ja, wat heeft dat gekost?

De gemeente heeft geen structurele subsidierelatie met COMM. Zakelijk komt de gemeente direct en indirect bij COMM over de vloer. In 2018 heeft de opening van het Haags schooljaar plaatsgevonden op locatie van COMM. Hiermee was een bedrag gemoeid van €13.835,50. In 2018 waren er in totaal 13 bijeenkomsten van de Gemeente Den Haag met een waarde van ongeveer € 40.000,-. Dit waren directe boekingen. Er zijn ook evenementen geweest waarbij de gemeente betrokken was, maar geen opdrachtgever was. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de Social Media Week ondersteund.

4. Ontvangt COMM subsidie van de gemeente? Heeft COMM in het verleden subsidie ontvangen? Zo ja, hoeveel was dat?

Samenwerking in subsidies is niet aan de orde. Vanuit het cultuurbudget heeft het museum uit de regeling Culturele projecten in de ronde 2009-II een bedrag van € 30.000,00 ontvangen voor het project ‘Het rijk van heen en weer’; een kindertentoonstelling. Eind 2015 is in het kader van de regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap een aanvraag gedaan voor € 50.000,-. Die aanvraag werd gehonoreerd voor € 32.000,- en het gebruikelijke voorschot van 90% werd beschikt.  Het museum meldde echter enige tijd later dat dit project onder meer vanwege vertraging in de verbouwing niet kon worden uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag zodat men het bedrag wilde terugstorten, hetgeen is gebeurd. Het museum ontvangt geen structurele subsidie in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Het museum deed voor de perioden 2005 – 2008 en 2017 – 2020 wel een aanvraag, maar die werd niet gehonoreerd.

5. Is de gemeente op de hoogte over de verkoop van delen van de collectie? En vindt de gemeente dat deze collectie voor Den Haag behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is niet op de hoogte van een eventuele aanstaande verkoop van delen van de collectie. Omdat het hier voor een groot deel niet handelt om een specifiek Haagse collectie ziet de gemeente geen noodzaak deze collectie als geheel voor de stad te behouden. Wel zijn er in het museumdeel enkele items die vanuit historisch oogpunt interessant zijn omdat ze de Haagse geschiedenis betreffen. Het museum is als geregistreerd museum en lid van de Nederlandse Museumvereniging gebonden aan professionele normen over de omgang met collectie en eventuele afstoting daarvan. Behoud binnen het publieke domein is daarbij de inzet. Bij de overdracht begin 2018 van de belangrijke collectie Postwaarden aan het Nationaal Archief ging ook de conservator met ruim 20 jaar ervaring mee en werden afspraken gemaakt over het bijeenhouden en de toegankelijkheid van deze collectie. Eerder (in 2016) heeft COMM onder andere een aanvraag ingediend voor ondersteuning uit het kunstenplan. Deze is toen niet gehonoreerd.

6. Verwacht het college deze periode weer een aanvraag van COMM?

Het college is niet op de hoogte van een besluit van het COMM om een aanvraag te doen voor opname in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Omdat COMM geen gemeentelijke collectie bezit, zal een mogelijke aanvraag gericht kunnen zijn op het organiseren van maatschappelijke projecten en publieksactiviteiten. COMM geeft aan mogelijkheden hierin te verkennen maar nog geen besluiten te hebben genomen.

7. Zo ja, kan deze geweigerd worden omdat de beloning van de directeur buiten proportie en eerder zelfs boven de balkenende-norm is? Zo nee, waarom niet?

Een eventuele aanvraag in het kader van het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 wordt beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie die haar advies baseert op het later dit jaar vast te stellen beleidskader. In de beoordeling worden de gemeentelijke regels van de ASV toegepast. Deze bevatten richtlijnen voor inkomensnormen van bestuurders. Overigens heeft het museum op 23 januari jl. bekend gemaakt dat de directeur is teruggetreden.

8. Volgens het artikel van FTM lijkt COMM te zijn omgevormd van een museum naar één en al horeca met o.a. een café en congrescentrum. Is deze ontwikkeling strijdig met het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

De aanvragen en vergunningen wijzen nog altijd op een museumfunctie met daarin horecafuncties en zalen voor vergaderingen en congressen. Het bestemmingsplan staat onder andere gebruik als congres-/vergaderlocatie toe. In een bezwaarprocedure is gebleken dat horeca in het bestemmingsplan niet voldoende duidelijk was uitgesloten. Door deze omissie was horeca op de begane grond in de meest uiteenlopende vormen toegestaan. Deze omissie is inmiddels hersteld met het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het eindresultaat in het bestemmingsplan is een grotere oppervlakte aan horeca dan het college wenste, maar het betreft geen zware horeca.

9. Zijn er door het college vergunningen etc. verstrekt of in behandeling genomen m.b.t. de horecafunctie? Zo ja, welke en wanneer?

Op 29 december 2016 is aan COMM een vergunning verleend voor het inpandig veranderen van het museum gesitueerd aan de Zeestraat 82 en De Ruijterstraat 67 alsmede het vergroten van de horecainrichting, categorie 1, op de begane grond, het realiseren van een horecagelegenheid, categorie 1, op de tweede verdieping en het wijzigen van gevelkozijnen. Op 1 juni 2018 heeft COMM een vergunning voor uitbreiding van de horeca aangevraagd. Het betreft uitbreiding van de oppervlakte, geen wijziging van openingstijden en dergelijke. Deze is op 5 september 2018 geweigerd. Hiertegen is op 16 oktober 2018 een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding van het bezwaar is geconstateerd dat de functiewijziging past in het bestemmingsplan. Daarom is op 6 december 2018 aan derden-belanghebbenden een concept-vergunning verzonden en is gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. Hiervan is gebruik gemaakt. Inmiddels is op 4 februari j.l. bij besluit op bezwaar de vergunning alsnog verleend. Tegen deze vergunning staan rechtsmiddelen open.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Peter Hennephof Richard de Mos

In de pers
18 januari 2019, Den Haag Centraal